1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

صفحه اصلی

عبور از قسمت موضوعات مهم

موضوعات مهم

آسیب دیدگاه زلزله در ترکیه شب دشواری را سپری کردند

افزایش قربانیان زلزله در سوریه و ترکیه به حدود ۵۰۰۰ تن

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

عبور از قسمت موضوعات مهم

موضوعات مهم

مهاجرت

مطالب

دهه‌هاست که مردم از کشورهای مختلف جهان یا به دلایل کاری به اروپا مهاجرت می‌کنند یا از جنگ و فقر آواره می‌شوند و در کشورهای اروپایی پناهندگی می‌دهند.

عبور از قسمت موضوعات مهم

موضوعات مهم

Afghanistan Frauen Arbeit Safran
عکس: MOHSEN KARIMI/AFP

نقض حقوق زنان توسط طالبان

طالبان بعد از تصرف قدرت در افغانستان پیوسته حقوق زنان و دختران را محدود کرده اند.

عبور از قسمت دیدگاه

دیدگاه