دومین معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان استعفاداد | مصاحبه ها | DW | 14.06.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

دومین معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان استعفاداد

"متاسفانه همين موضوع بردشمني ها وخصومت ها وحساسيت هاي وزيراطلاعات وفرهنگ نسبت به من افزود ويک فضاي نامساعد وسخت مسمومي را درداخل وزارت اطلاعات وفرهنگ ايجاد کرد که درواقع ديگرتمام زمينه هاي اندکي کاري هم که براي من موجود بود ازبين برد. "

دومین معین وزارت اطلاعات درحالی ازپستش کناره گیری می کند که ازوزیراطلاعات وفرهنگ افغانستان که درحال حاضربه حیث سرپرست این وزارت ایفای وظیفه می نماید، شاکی است. پیش ازاین نیزمشاورومعین دیگرآقای رهین باشکایات تقریباً شبیه ازپست شان کناره گیری نمودند. اعظم رهنورد زریاب نویسنده ای نام آشنای افغانستان که ازمهاجرت برای کاربه حیث مشاورومعاون وزارت اطلاعات افغانستان ازفرانسه برگشت چندی نگذشت که با یک عالم شکوه وشکایت ازپستش کناره گیری کرد. عبدالحمیدمبارزمعین نشراتی وزارت نیزازبرخورد وزیروممانعت وی درکارش پستش رهاکرد.واینک روزنامه نگارونویسنده ای دیگرکه بقول خودش بایک عالم طرح وبرنامه راهی این وزارت شده بود پست معنیت را باشکایت ازبرخوردوممانعت های کاری وزیررهاکرده است . درزیرگفتگویی ویژه ای داریم با آقای سیدآقاحسین فاضل سانچارکی معین مستعفی وزارت اطلاعات وفرهنگ:

دويچه ويله : آقاي سانچارکي ؛ ممکن است بفرماييد که چرا استعفا داديد؛علت استعفاي شما چه است؟

فاضل سانچارکي : تشکرازشما؛ شما درجريان هستيد که هدف من ازرفتن به وزارت اطلاعات وفرهنگ ، ايجاد يک سلسله تغييرات وآوردن تحولات دربخش هاي نشراتي وزارت بود . متاسفانه درمدت هفده ماهي که من دروزارت بودم، قادربه تطبيق طرحهاي ابتکاري وپلان هاي کاري خود دراين وزارت نشدم . بخاطري که وزيرمحترم اطلاعات وفرهنگ جناب آقاي رهين، تمام طرح ها وتمام پلان هاي را که من برايشان پيش کردم؛ ايشان روي خوش نشان ندادند وآن را در روک (کيشويي)ميزخود قراردادند. درواقع وزيراطلاعات وفرهنگ مي خواست از من يک معيني بسازد که فقط کارش امضاء کردن ونشستن پشت ميزباشد ونتواند به صورت يک نيرو و يک کدر فعال درعرصه هاي مختلف کاربکند. درنتيجه من احساس کردم که وجود من دروزارت اطلاعات وفرهنگ بيهوده وبي فايده است ومن نمي توانم مصدريک سلسله خدمات درعرصه رسانه ها ودرعرصه رشد مسلکي ژورناليزم باشم.به اين خاطرمن استعفا کردم وبيرون آمدم .

دويچه ويله : چراشما درهمين مدتي که در وزارت اطلاعات وفرهنگ فعاليت داشتيد به مطبوعات نگفتيد که شما با مشکل مواجه هستيد؟

فاضل سانچارکي : يک مجموعه ازدوستان ما که درعرصه ي ژورناليزم فعال هستند، ما با هم جلسات مشترک هفتگي داريم . من به دفعات وبه کرات مشکل خود را با آنها درميان گذاشتم وموضوع استعفاي خود را پيش کردم . اما آنها بارها وبارها به من توصيه کردند که يک ماه ديگر، دوماه ديگر، سه ماه ديگرصبرکنم ودفع الوقت شد.

راست قضيه اينست که درزماني که آقاي رهين ،دوماه پيش ازآن که به طرف پارلمان مي رفت، من صرف به اين خاطر استعفانکردم که خداي ناخواسته لطمه اي به ايشان وارد نشود وايشان ازمن ندانند که من هم درناکامي شان سهمي داشته ام . من با ا يشان صحبت کردم که شما بخيروسلامت ازپارلمان بگذريد وبعد من باشما خداحافظي مي کنم . بخاطري که تجربه تلخي دارم که شما به من اعتماد نکرديد وحاضرنشديد درعرصه رشد ژورناليزم بامن همکاري کنيد.

دويچه ويله : چندي قبل اتحاديه ژورناليستان با نشستي که داشتند شمارا به رئيس دولت کانديد وزارت اطلاعات وفرهنگ نمودند ودرعين حال شايعاتي است که گويا شما مي خواهيد ازفرصت استفاده کنيد ودرهمين فرصت استعفاداديد که بصورت بهتروزارت را بدست بياوريد. چقدرصحت دارد؟

فاضل سانچارکي : من بسيارسپاسگزار هستم ازحسن نظرجمعي ازدوستان فرهنگي ومطبوعاتي ونهادهاي جامعه مدني که درمجموع بيش ازشصت نهاد مي شوند . آنها نيت نيک خودرا درمورد من ابرازکردند. اين حق رئيس جمهوراست که بايد وزراي خودرا انتخاب بکند؛واين برمي گردد به راي اعتماد که به اومي دهند.

اما من درخود شايستگي ولياقت احرازپست مهم وزارت اطلاعات وفرهنگ راي نمي بينم . من يک آدم بسيارکوچک وخرد هستم . اگرچه ازطرف بعضي ازحلقات نزديک به رياست جمهوري چندين مرتبه اين موضوع به من پيشنهاد شد. اما من عاجزانه ازآنها خواستم که من اين شايستگي را ندارم بايد با فرهنگ ، با مطبوعات، با رسانه ها درکشورومخصوصاً باوزارت اطلاعات وفرهنگ که نقش بزرگي فرهنگ سازي درکشوررا دارد؛سهل انگاري وازسربي اعتنايي برخورد نشودوکوشش شود که در رأس اين وزارت يک شخصيت قراربگيرد که اوهم به ارزش ها واساسات دموکراسي باورداشته باشد وهم به فرهنگ ملي واعتقادات مردم افغانستان باورداشته باشد وهم تجارب غني وگرانبهايي درعرصه مديريت هاي کلان کشوري داشته باشد. به اين خاطرمن با سپاسگزاري که ازتمام همين دوستانم دارم،من خودرا عاجزمي بينم .

به هيچوجه اين موضوع نقش نداشته ومتاسفانه همين موضوع بردشمني ها وخصومت ها وحساسيت هاي وزيراطلاعات وفرهنگ نسبت به من افزود ويک فضاي نامساعد وسخت مسمومي را درداخل وزارت اطلاعات وفرهنگ ايجاد کرد که درواقع ديگرتمام زمينه هاي اندکي کاري هم که براي من موجود بود ازبين برد.

دويچه ويله : آقاي سانچارکي ؛ شما قبل ازاين که معنيت وزارت اطلاعات وفرهنگ را به عهده بگيريد مديرمسوول هفته نامه اقتدارملي بوديد ، حالا چه برنامه داريد ، بامطبوعات باقي خواهيد ماند يا کدام پست دولتي ديگري را خواهيدگرفت؟

فاضل سانچارکي : به صورت يک عضو همکارهفته نامه اقتدارملي که درآن دوستان و رفقاي من است ؛که من خودم آنها را آورده ام ، همراه شان همکاري داشته وخواهم داشت . همچنين من درصبح بخير افغانستان مشاورهستم ؛ مشاوربرنامه هاي صبح بخيرافغانستان وهمچنين با روزنامه ترقي همکاري دارم . با ادامه اي همکارهاي محدود با رسانه ها ومطبوعات يک سلسله مقالات ، خاطره ها وآثاري که دارم ، تنظيم وترتيب خواهم کرد واگرفرصت پيداشد بصورت مجموعه ها به چاپ خواهم رساند.

دويچه ويله : آقاي سانچارکي تشکرازشما.

فاضل سانچارکي : ازشما هم تشکر.

مطالب مرتبط

آگهی