دولت افغانستان در مورد گزارش ملل متحد ″ملاحظه″ دارد | افغانستان | DW | 21.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

دولت افغانستان در مورد گزارش ملل متحد "ملاحظه" دارد

کمیسیون عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری جمهوری اسلامی افغانستان با تاکید به این که فساد در ادارات عدلی-قضایی و کشفی به اوج خود رسیده، میگوید در مورد نتایج نظرسنجی اخیر ملل متحد ملاحظاتی دارد.

default

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، با نشر نشر نتایج نظر سنجیای در ارتباط به فساد در افغانستان، گفته است که مردم افغانستان در یک سال گذشته دو و نیم میلیارد دالر رشوت پرداخت کرده اند که یکسوم عاید داخلی کشور را تشکیل میدهد.

قبلا، برخی مقامهای دولتی این ارزیابی را رد کرده، گفته بودند که نتایج این گزارش بیشتر هدف سیاسی دارد.

قسیم لودین، معاون ریاست ادارهی عالی نظارت و مبارزه با فساد جمهوری اسلامی افغانستان امروز ضمن استقبال از این نظرسنجی ملل متحد، گفت: "ما ملاحظاتی را داریم، ملاحظاتی در قسمت نتایجی که اینها (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل) پیش کردند، داریم. و در شیوه و میتودی را که اینها استفاده کردند در این سروی، سوالهایی بسیاری تخنیکیای را دارم".

اما دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشر این گزارش را گامی در جهت مبارزه با فساد دانسته، میگوید که به هیچ عنوان به مفهوم انتقاد از دولت افغانستان نمیباشد.

جان لوک لماهیو، رییس دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان، میگوید: "این بررسی، نه یک حرکت سیاسی است، نه به هدف انتقاد از حکومت افغانستان. بلکه تحقیقی برای نظارت از پیشرفت در این راستا است".

براساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، این تحقیق از یک جامعهی آماری 7600 نفری در دوازده مرکز ولایتی و 1600 روستا براساس یک میکانیزم تحقیقی صورت گرفته است.

اما کمیسیون عالی میگوید نظرخواهی از چنین جامعهای آماری، نمیتواند نمایانگر واقعیتهای افغانستان باشد. زیرا تنها دوازده مرکز ولایتی و 1600 روستا از حدود 30 هزار روستا را تحت پوشش گرفته است.

لودین که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک به رییس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد صحبت میکرد، گفت: "فساد در ادارات ما بسیار زیاد است، رشوت بیحد به اوج خود رسیده است، رشوت است، اما این رقم، به نظر من دو و نیم میلیارد دالر، بسیار پول است، بسیار زیاد زیاد است".

رییس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان میافزاید که فساد در پولیس و کارمندان قوهی قضاییه به گونهای فاحش بلند است.

کمیسیون عالی نظارت در مورد رقم فساد در پولیس خواهان بازنگری است اما تایید میکند که در ادارات کشفی و عدلی-قضایی فساد به اوج خود رسیده است.

لودین میافزاید: "هیچ شکی نیست که ادارات ما، در ادارات ما فساد موجود است. و در یک تعداد از ادارات ما فساد به اوج خود رسیده، خصوصا در ادارات عدلی-قضایی و کشفی و در بعض اداراتی که مسوولیت عرضهی خدمات عامه را دارند".

معاون کمیسیون عالی میگوید با برخی نتایج این گزارش "شاید" موافق نباشند، اما میافزاید که این عدم توافق، به هیچ وجه انکار از وجود فساد نیست.

رییس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان میگوید این نظرسنجی در مسیر حرکتهایی است که قبلا از سوی دولت افغانستان شروع شده است. جان لوک لماهیو، قضیهی شاروال کابل را به عنوان حرکتی در این راستا یاد میکند، درحالی که شاروالی کابل بعد از محکوم شدن توسط یک محکمه، آزاد گردید و از سوی رییس جمهور فرد پاک خوانده شد.

در همین حال، قسیم لودین، خواهان بازنگری در نظرسنجی ملل متحد و دقت بیشتر در همچون نظرسنجیها شد.

وی افزود: "خواهش ما و پیشنهادهایی ما برای ادارهی محترم (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل) این است که این مطالعهی خود را بازنگری کنند، میتودی را که از آن استفاده کرده اند، دوباره بازنگری شود".

با این حال، دولت افغانستان میگوید استراتژی جدیدی برای مبارزه با فساد تدوین کرده که در کنفرانس لندن مطرح خواهد شد.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی