دور دوم انتخابات، موضوع اصلي روزنامههاي امروز کابل | افغانستان | DW | 21.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

دور دوم انتخابات، موضوع اصلي روزنامههاي امروز کابل

آرمان ملي افزوده است که "مردم از نهادهاي عدلي و قضايي کشور ميخواهند تا نهادها و کساني را که دست به تقلب زده و خيانت ملي را مرتکب شده اند، بايد به دادگاه کشانده شوند و پس از بررسي مجازات گردند".

8صبح در مطلب اصلي خود با تيتر درشت نوشته است که دور دوم کافي نيست، تقلب سالاران را مجازات کنيد.

8صبح در مطلب اصلي خود با تيتر درشت نوشته است که "دور دوم کافي نيست، تقلب سالاران را مجازات کنيد".

برگزاري دور دوم انتخابات و چالشهاي آن، موضوعات اصلي روزنامههاي امروز چاپ کابل ميباشد.

روز گذشته، کميسيون مستقل انتخابات اعلام نمود که دور دوم انتخابات به تاريخ شانزدهم ماه عقرب ميان حامد کرزي و داکتر عبدالله، دو تن از نامزداني که بيشترين آرا را گرفته اند، برگزار ميگردد.

روزنامهي 8صبح نوشته است که در اعلام برگزاري دور دوم انتخابات، مذاکرات پشت پرده که مضمون اصلي آن معلوم نيست، نقش داشته است. 8صبح در سرمقالهي خود نوشته است، در مورد اين که آيا کميسيون انتخابات تا شانزدهم عقرب ميتواند آمادگيهاي لازم را براي دور دوم انتخابات بگيرد، اطميناني وجود ندارد.

همچنان 8صبح نگاشته است که اگر تصميم به برگزاري يک انتخابات سمبوليک باشد، در آن صورت بايد منتظر تقبلات انتخاباتي بيشتري باشيم.

8صبح در مطلب اصلي خود با تيتر درشت نوشته است که "دور دوم کافي نيست، تقلب سالاران را مجازات کنيد".

سروش ملت، ديگر روزنامهي چاپ کل پذيرفتن دور دوم انتخابات از سوي حامد کرزي را گام مهمي در راستاي نهادينه کردن ارزشهاي دموکراتيک و قانونگرايي در افغانستان دانسته است.

به نظر نگارندهي سروش ملت، هرچند برگزاري دور دوم مشروعيت بيشتر به پروسهي انتخابات ميبخشد، اما سردي آب و هوا، ناامني و صعبالعبور بودن مناطق کوهستاني کشور، چالشهاي اصلي بر سر راه مشارکت مردم در دور دوم انتخابات رياست جمهوري ميباشد.

روزنامهي آرمان ملي، در سرمقالهي خود نوشته است که "تقلبسالاران بايد به دادگاه کشانده شوند".

آرمان ملي نگاشته است که تقلب باعث شد که اولين انتخاباتي که توسط نهادهاي افغاني رهبري ميشد، بياعتبار شود.

آرمان ملي افزوده است که "مردم از نهادهاي عدلي و قضايي کشور ميخواهند تا نهادها و کساني را که دست به تقلب زده و خيانت ملي را مرتکب شده اند، بايد به دادگاه کشانده شوند و پس از بررسي مجازات گردند".

ماندگار در سرمقالهي خود از تقلب در دور دوم ابراز نگراني کرده است. به نظر روزنامهي ماندگار، در دور دوم هم مردم آمادهي اشتراک در انتخابات هستند و ميخواهند کارهي ميدان و کارزار دموکراسي باشند.

ماندگار نوشته است که برگزاري دور اول انتخابات نشان داد که براي شفافيت انتخابات، به ناظرين بيشتر و مديريت جديتر نياز است و ستادهاي درگير و نهادهاي سياسي و مدني کشور بايد اين زمينه را فراهم نمايند تا مردم افغانستان به نامزد دلخواه شان راي بدهند.

اما روزنامهي ماندگار پرسيده است که آيا دوباره به نفع گروه ويژه تقلب صورت نخواهد گرفت؟

روزنامهي راه نجات از بيميلي مردم در دور دوم انتخابات ابراز نگراني کرده است.

راه نجات نگاشته است "حال در شرايطي که رفتن انتخابات به دور دوم مسجل شده و ديگر هيچ شک و شبههاي در آن باقي نمانده، بايد پرسيد که آيا مردم بار ديگر در پاي صندوقهاي راي حاضر خواهند شد؟" به نوشتهي اين روزنامه، به اين سوال قطعا نميتوان جواب کاملا مثبت داد.

به نظر راه نجات، تنشهاي موجود پيرامون انتخابات باعث شده که روحيهي مردم صدمه ببيند و به اين پروسه بيباور شوند.

روزنامهي افغانستان برگزاري دور دوم انتخابات را يک آزمون بزرگ ديگر دانسته، نگاشته است که دور دوم انتخابات، با موانع و چالشهاي جدي روبهرو خواهد بود. وضعيت اقليمي، و فراهم آوري امکانات لوجستيکي، از جمله مشکلاتي است که به نظر نويسنده رساندن آن به تمام مناطق افغانستان در شرايط ناامن، کار دشواري است.

با اين حال، نگارندهي روزنامهي افغانستان به اين باور است که رفتن انتخابات به دور دوم، ارزش آراي ملت را نهادينه کرده و به پروسهي انتخابات معناي دقيقي بخشيد.

روزنامهي دولتي انيس، رفتن انتخابات به دور دوم را "ارجگذاري به مصالح ملي" خوانده است.

انيس در سرمقالهي خود نگاشته است که تداوم فشارهاي مکرر و پايين آوردن راي آنها توسط کميسيون شکايات انتخاباتي باعث شد تا زمينهي برگزاري ور دوم انتخابات هموار گردد.

نگارندهي انيس، به اين نظر است که با وجود تاکيد بر سر ساختار حکومت ايتلافي، نامزدان به خاطر ارج گذاري به منافع ملي به خواستها تسليم نشده و آمادگي خود را براي رفتن به دور دوم ابراز کردند.

انيس نوشته است که دور اول انتخابات با مشکلات و پيچيدگيهايي همراه بود، اما در کشور بحراني و جنگزدهاي مانند افغانستان وجود چنين مشکلاتي، به درو از احتمال نبود.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر