دهقانان آلمانی علیه کشت انبوه اعتراض کردند | آلمان و جهان | DW | 20.01.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دهقانان آلمانی علیه کشت انبوه اعتراض کردند

در ارتباط با هفته سبز در برلین، هزارن تن خواهان اصلاحات فراگیر در سیاست زراعتی حکومت آلمان، توجه بیشتر به محیط زیست وحمایت از حیوانات شدند. این اعتراض با شعار « به بینی رسیده ایم!» برپا شد.

علیه اذیت حیونات، مواد حشره کش و پایین آوردن قیمت مواد زراعتی برای دهقانان، هزاران تن در برلین با تظاهرات بزرگی خواهان اصلاحات در سیاست زراعتی حکومت آلمان شدند. بنا بر تخمین فراخوان دهندگان این تظاهرات، به مناسبت آغاز هفته سبز در برلین حدود 25 هزار نفر در منطقه یی از برلین که ساختمان های حکومتی قرار دارند، به تظاهرات پرداختند. بنا بر گزارش "اتحادیه حفاظت از طبیعت"، این تظاهرات با 70 عراده تراکتور از سرتا سر آلمان همراهی می شد.

اذیت میلیون ها حیوان

کشاورزان خرده پا، مصرف کنندگان و کسانی که زنبورداری می کنند، مشترکا تقاضا نمودند که موضوع اساسی سیاست نباید منافع صنعت، بلکه منافع مصرف کنندگان و کشاورزان و توجه به حیوانات، طبیعت و محیط زیست باشد. درپیام های این تظاهرات گفته می شد که سفته بازی با مواد خوراکه و زمین، گرسنگی را در جهان تشدید می کند؛ و پیوسته غله جات بیشتری به تانک می رود تا به بشقاب.

کشاورزان خرده پا در برلین خواهان توجه به حیوانات و طبیعت شدند.

کشاورزان خرده پا در برلین خواهان توجه به حیوانات و طبیعت شدند.

هوبرت وایگر، رئیس "اتحادیه حفاظت از طبیعت" خواهان خطوط راهنمای جدیدی در سیاست زراعتی شد. وایگر در پایان فراخوان در برابر دفتر صدارت آلمان خاطرنشان کرد که با این هفته سبز نباید نادیده گرفت که "در ظاهر دلپذیر این نمایشگاه رنج میلیونها حیوان پنهان می ماند".

کنفرانس عالی بین المللی وزیران زراعت

ایلزه ایگنر، وزیر زراعت آلمان فدرال این انتقادات را رد کرد. او گفت "کسانی که خواهان یک تغییر در زراعت هستند، باید ببینند که پیش از این آلمان چه کارهایی کرده است. ما با رعایت بهبود محیط زیست در زراعت از اکثر کشورهای اروپایی جلوتر هستیم".

در حاشیه هفته سبز، ایگنر با حدود 80 تن از همتایان بین المللی خود کنفرانس عالی وزیران زراعت را تشکیل می دهد تا در مورد استراتژی هایی در جهت تضمین مواد غذایی در سطح جهانی و کشورهای رو به انکشاف زراعتی، ازطریق سرمایه گذاری های مسوولانه مذاکره کند.

سرمایه گذاری زراعتی بیشتر در کشورهای فقیر

ایگنر و خوسه گرازیانو دا سیلوا، مدیرعمومی سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در این ارتباط خواهان سرمایه گذاری بیشتر دربخش زراعت کشورهای رو به انکشاف گردیدند. هر دو مقام گفتند که چنین امری در مبارزه علیه گرسنگی و فقر درجهان اهمیت تعیین کننده دارد؛ به ویژه کشاورزان خرده پا باید در موقعیتی قرار بگیرند که بتوانند مواد خوراکی بیشتری تولید کنند.

بنا بر گزارش وزارت اقتصاد آلمان فدرال، در سطح جهانی هنوزهم 870 میلیون انسان از گرسنگی و کمبود غذایی رنج می برند. مطابق به بر آورد سازمان خوراک و زراعت جهان در 76 کشور رو به انکشاف در بخش زراعت سالانه 176 میلیارد دالر( 127 ملیارد یورو) سرمایه گذاری می شود. بنابر این 83 میلیارد دالر خیلی کمتر از آن است که بتوان جمعیت روبه افزایش جهان را به طور مناسب تغذی کرد.

DW.COM

آگهی