دفاع ازحقوق بشروجدان بیداروعزم متعهدانه میخواهد | مجله حقوق بشر | DW | 21.04.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

دفاع ازحقوق بشروجدان بیداروعزم متعهدانه میخواهد

درحالیکه هنگامه ی دموکراسی وحقوق بشرگوش فلک را کرساخته است، بازهم انسانها بطوربی سابقه ای چه به شکل فردی وچه گروهی به اتهام جرایمی که هنوز اثبات آن درمورد آنها قابل سوال است ، مورد شکنجه وبدرفتاریهای کشنده ای قرارمیگیرند.

default

اعلامیه ی جهانی حقوق بشرهرنوع شکنجه را درمورد همه انسانها بصورت بلااستثنا وقطع نظرازاینکه به چه اتهامی دربند افتاده اند، ممنوع قرارداده است.

تاکید روی کرامت وحیثیت بشری درمقدمه ومتن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، تنها اشارت به یک ارزش اخلاقی والا نیست ، بلکه درحقیقت وسیله ایست برای صیانت نفس هرفردبشری ، ورعایت عدل وانصاف درمحاکم صالح .

اعلامیه ی جهانی حقوق بشردرحقیقت پند تلخ تاریخ هست. زیرا تاریخ بشرتاکنون عمدتاً داستان آتش وخون بوده است که با قتل عامها، تالانها، نسل کشیها، نفی بلد کردنها ، پامال نمودن حقوق وآزادیهای اساسی دیگران همراه بوده است.

گام گذاشتن درراه دفاع ازحقوق بشروجدان بیداروعزم متعهدانه میخواهد. زیراکوههایی ازموانع در راه پیاده شدن وجهانشمول شدن این ارزشها وجود دارند. کثرت پامال نمودن حقوق بشر، آنهم توسط قدرتهای بزرگ وبه بهانه های ظاهراً موجه آژیرخطری است که همین اکنون به صدا درآمده است. دراجلاس جاری کمیسیون بشرحقوق ملل متحد قدرتهای بزرگ وبسیارپرادعا صفوف شانرا باهم فشرده ساخته اند ، تا رازهای مگوی آنها افشا نشوند.

دراین هفته نخست شمارا درجریان جلسات کمسیون حقوق بشرملل متحد درژنف قرارمیدهیم ، پس ازآن مهمترین اخبارحقوق بشررا درسطح جهانی به خدمت تان تقدیم میداریم.

کمیسیون حقوق بشرملل متحد

پامال نمودن حقوق بشررا درگوانتانامو و جنگ علیه تروریسم

مورد بحث قراردارد

گوستافو کاپدیوالا بروز15 اپریل ازژنف گزارش نموده است که درآخرین هفته ی 61 مین اجلاس کمسیون حقوق بشرملل متحد باید به دوموضوع بسیارحساس رویداد های جاری بین المللی یعنی اوضاع زنداینان درپایگاه نظامی ایالات متحدهء امریکا درخلیج گوانتانامو و وحق تلفیهایی که زیرعنوان مبارزه با تروریسم صورت میگیرد، پرداخته شود.

دررابطه با گوانتامو ، کیوبا ازکمسیون حقوق بشرتقاضا نموده است تا ازایالات متحدهء امریکا بخواهد، که اجازهء یک بازجویی غیرجانبدارانه را اززندانیان گوانتاناموبدهد. اوافزوده است منظوروی ازاین پیشنهاد انتقام گیری دربرابرفیصله نامه ایکه به حمایت امریکا روزگذشته علیه این کشور اتخاذ گردیده است نمی باشد.

درعین زمان علی رغم مخالفت یک گروه کوچک کشورها مانند ایالات متحده ی امریکا ، چین وروسیه ؛ مکسیکو نیز طرح پیشنهادی ای دایربرحراست ازحقوق بشررا باحمایت چندین کشوردیگربه کمیسیون حقوق بشرملل متحد تقدیم نموده است. این طرح خواهان تعیین گزارشگرهای خاصی است تا وضع حقوق بشررا مورد ارزیابی قراربدهد.

یا سازمان دیده بان حقوق بشر که یک نهاد Human Rights Watch

امریکایی میباشد، معتقد است که شواهد فزاینده ای دال بر اینکه زندانیانی که جمعاً از40 کشور به گوانتانامو آورده شده اند، درسه سال گذشته متحمل شکنجه وسایررفتارهای غیرانسانی وبرخوردهای تحقیرآمیز شده اند وجود دارد.

پیشنهاد کیوبا ازاینقراراست : کمیسیون ازایالات متحده ی امریکا تقاضا نماید تا به 4 کارشناس ملل متحد اجازه بدهد تا اززندان پایگاه نظامی گوانتانامو دیدارنمایند.این کارشناسان عبارتند از: خانم لیلا زیروگی ، رییس گزارشگران کمیسیون حقوق بشردرگروه کاری زندانی ساختن های خود سرانه، مانفرد نوواک گزارشگرخاص کمیسیون درمورد شکنحه ، پاول هانت، گزارشگرملل متحد درمورد حق صحت ، و لیوناردو دیس پووی گزارشگر ویژه درمورد استقلا ل قضات و ووکلای دعاوی .

درماه جون سال گذشته چارکارشناس نامبرده چنین تقاضایی را ازایالات متحده ی امریکا به عمل آورده بودند، ولی تاکنون کدام پاسخ مثبت بدست نیاورده اند.

کیوبا همچنان پیشنهاد نموده است که لوییس هاربور کمیسارعالی ملل متحد برای حقوق بشربرای اجلاس سال آینده گزارشی درمورد وضع زندانیان گوانتاناموتهیه نماید. ابتکارکیوبا توانسته است حمایت سایرکشورهای عضو وبلافاصله چین ، ایران و روسیه ی سفید را بدست آورد.

ایالات متحده ی امریکا این پیشنهاد را نامناسب ارزیابی نموده واذعان نموده است که درحال حاضرحقوق بشر درگوانتانامو احترام میگردد و قدمهایی برای تامین عدالت برداشته شده اند.

پیشنهاد مکسیکو دایربر تعین گزارشگرویژه ای با مجوز حمایت ازحقوق بشروآزادیهای اساسی درجریان فعالیتهای ضد تروریستی مبتنی برنتایجی است که یک گزارش تهیه شده توسط روبرت . کی . گولدمن کارشناس ویژهء ملل متحد ، آنرا مطرح ساخته است. سفارشهای مشابهی آربور وکوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد نیز نموده اند.

راپورگولدمن حاکی ازآنست که از 11 سپتمبر 2001 که حملات تروریستی برنیویارک و وواشنگتن براه افتاد، " بخش وسیع حقوق بشرتوسط دولتها درخلال ابتکارت ضد تروریستی پامال گردیده است . ... وخلای قابل ملاحظه ای درگزارشدهی به به هیئتهای مسئوول و طرزالعملهای خاص سیستمهای اقدامات ضد تروریستی دولتها وجود دارد..

به عقیده ی سازمانهای حقوق بشرمانند: عفوبین المللی ، سازمان دیده بان حقوق بشر، کمیسیون بین المللی قضات ، فدراسیون بین المللی انجمنهای حقوق بشر، و خدمات بین المللی حقوق بشر، یک تعداد کشورهای خواهان " آوردن اصلاحاتی اند که هدف آن کشتن وبی محتوا ساختن روح مجوز میباشد".

علاوه برایالات متحدهء امریکا، چین وروسیه یک تعداد کشورهای دیگر به شمول استرلیا، هند وپاکستان میخواهند پیشنهاد مکسیکو را ضعیف سازند.

اخبار حقوق بشر

افغانستان :

17 مرد زندانی آزاد شده اززندان پایگاه نظامی امریکا درگوانتانامو به افغانستان برگشتند.

این بزرگترین شمارآزاد شدن انفرادی زندانیان تاکنون به شمارمیرود. زندانیان متذکره بروز 19 فبروری بافغانستان برگشته اندو به مقامات افغان سپرده شده اند.

عبدالوکیل عمری سخنگوی ستره محکمه ی افغانستان گفته است که اینها ضمن مراسمی به شورای امنیت ملی افغانستان سپرده میشوند.

تاهنوز معلوم نیست که آیا این افراد آزاد شده ازگوانتانامو درکشورافغانستان نیزمورد محاکمه قرارمیگیرند ویانه؟

پاکستان :

حکومت پاکستان هزاران تن ازهواداران حزب مردم پاکستان را که هنگام برگشت آصف زرداری سیاستمدارحزب مردم پاکستان وشوهرخانم بینظیربهوتو نخست وزیرپیشین پاکستان ، زندانی نموده بود ، آزاد ساخته است.

براد ادامز مدیر بخش آسیای سازمان دیده بان حقوق بشرگفته است که:

" جنرال مشرف از اعتدال روشنگرانه سخن به میان می آورد ومیگوید بسوی یک دموکراسی کامل میرود. اما دموکراسیها با اعمال قوه ازاجتماعات صلح آمیز جلوگیری نمی کنند.زندانی کردن هزاران انسانی که صرفاً میخواهند درپروسه ی سیاسی کشورشان مشارکت ورزند، نه اعتالی است ونه روشنگرانه"

اطمینان دپلوماتیک به شکنجه نمودن اجازه میدهد.

برخی ازکشورهای اروپایی وامریکای شمالی افراد مظنون را به این دلیل سست که به آنها" اطمینان دپلوماتیک " داده شده است که شکنجه نشوند، به کشورهاییی دوباره میفرستند که درآنجا شکنجه معمول است. ازجمله ی کشورهای امریکای شمالی واروپا مثلاً ایالات متحده ی امریکا ، کانادا، بریتانیا، وهالند چنین کرده اند.

کنت روت ، مدیراجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر میگوید:

" حکومتهایی که از اطمینان دپلوماتیک استفاده می نمایند، بخوبی میدانند که این کارنمیتواند ازشکنجه شدن جلوگیری نماید. امروز درعصرترور چنین چیزی مصلحت دانسته میشود. فقط فشارافکارعامه ی مردم اروپا وامریکای شمالی میتواند ازاین روند منفی جلوگیری نماید."

آگهی