در بندر حیرتان سه مکان برای تخلیه وبارگیری اموال اعمار شد | گزارش های بازسازی | DW | 03.03.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

در بندر حیرتان سه مکان برای تخلیه وبارگیری اموال اعمار شد

ریاست خدمات بندر حیرتان جهت تسهیلات واردات برای تجارملی سه پورت (محل تخلیه وبارگیری اموال) را اعمارنموده است. احداث خط آهن در بندرحیرتان نیازمند ایجاد محلات بیشتر برای تخلیه وبارگیری اموال بود.

default

خط آهن میان بندر حیرتان و مزار شریف

این ریاست قبلاً سه محل تخلیه وبارگیری درشهرک بندری حیرتان داشت که اموال تجار ملی به مجرد ورود به خاک افغانستان دراین سه محل که بنام پورت یاد می شود، تخلیه و بعد از بررسی و طی مراحل اسناد به تجارتحویل واز بندرحیرتان توسط وسایط به ولایات انتقال می گردید.

بااحداث خط آهن که از بندرحیرتان الی جوارمیدان هوایی مزارشریف طی یک سال اخیر کشیده شده است، نیازبه ایجاد محلات بیشترتخلیه وبارگیری احساس می شد. ریاست خدمات بندری شهرحیرتان مطابق دستور وزارت تجارت سه محل تخلیه وبارگیری دیگرنیزدرمسیرخط آهن حیرتان مزارشریف اعمارکرده است.

انجینر محمد یعقوب، رییس خدمات بندرحیرتان می گوید: "کاراعمارسه پورت یک سال زمان لازم داشت، اما ریاست خدمات بندری حیرتان این کار را درمدت یازده روز تکمیل کرده است."

این سه پورت جدید یکی آن درکلدار، دومی آن درنایب آباد وسومی درجوار میدان هوایی اعمارشده است. رییس خدمات بندر حیر تان افزود، باوصف اعمارپورت های جدید توسط این ریاست، مشکلات تجار ازناحیه انتقال اموال شان رفع نشده است و ریاست ترانسپورت وریاست گمرک حیرتان تاهنوز دفاتر خود را درپورت های جدید ایجاد نکرده اند. ازاین جهت تجارملی که اموال خود را ازپورت های جدید بارگری می کنند، جهت اجرای کارشان باز به حیرتان مراجعه وسرگردان می شوند.

از زمان حضور نیروهای بین المللی به افغانستان تا کنون اموال مربوط این نیرو ها قسماً ازبندر حیرتان وارد می گردد. نیروهای ایساف پنج ماه قبل وعده نموده اند که در جهت تجهیز و بازسازی ریاست خدمات بندرحیرتان اقدام می نمایند.

به گفته رییس خدمات بندرحیرتان، ایساف تاکنون برای این ریاست یک حلقه چاه عمیق حفرنموده، یک محراب مسجد را بازسازی و حدود نیم کیلومتر سرک را اسفالت ویک کودکستان مربوط این ریاست را تجهیز کرده است که مجموعاً 212 هزار دالر درکار آن ها هزینه وازسوی ایساف پرداخته شده است. ریاست خدمات بندرحیرتان انتظار کمک های بیشترایساف را در راستای بازسازی وتجهیز وسایل خود دارد.

نبی اثیر، مزار شریف
ویراستار:مبلغ

آگهی