درگيريهاي پراگنده درجنوب وشرق افغانستان | افغانستان | DW | 06.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

درگيريهاي پراگنده درجنوب وشرق افغانستان

دراثردرگيري ميان نيروهاي پيمان ناتو باشورشيان طالب درشرق افغانستان دوسرباز ناتو جان خود را ازدست دادند. به همين شکل به روزهاي پنجشنبه وچهارشنبه جمعاً 7 سرباز نيروهاي بين المللي درشرق وجنوب افغانستان کشته شده اند.

باکشته شدن دوسربازدرشرق افغانستان شمارکشته شدگان نيروهاي خارجي دراین کشوردرسال 2007 يعني درشش ماه گذشته به 108 نفرمي رسد.

باکشته شدن دوسربازدرشرق افغانستان شمارکشته شدگان نيروهاي خارجي دراین کشوردرسال 2007 يعني درشش ماه گذشته به 108 نفرمي رسد.

درگيري هاي پراگنده درمناطق جنوب وشرق افغانستان بوقوع پيوسته است. يک سخنگوي ناتوبا ابرازاين موضوع گفته است طالبان مي خواهند با اين گونه حملات ايجاد نگراني درميان مردم خلق کنند.

اين درحاليست که حامد کرزي رييس جمهورافغانستان براي براي امضا توافقنامه هاي همکاري ميان افغانستان وترکمنستان به آن کشورسفرنموده است.

يکي ازموضوعات مورد بحث درديدارروساي جمهور دوکشورانتقال گازترکمنستان به هند ازمسيرافغانستان است که پيش شرط آن تامين امنيت پايپ لاين درامتداد خاک افغانستان است.

ازسويي هم روزانه دربرخورد ميان شورشيان ونيروهاي دولت افغانستان ونيروهاي ناتو حداقل يک يا چند نفرجان خود را ازدست مي دهند.

دامنه اي ناامني ها درافغانستان دراطراف کابل پايتخت اين کشور گسترش يافته است.

باکشته شدن دوسربازدرشرق افغانستان شمارکشته شدگان نيروهاي خارجي دراین کشوردرسال 2007 يعني درشش ماه گذشته به 108 نفرمي رسد.

مطالب مرتبط

آگهی