دردیباچه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر | مجله حقوق بشر | DW | 01.02.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

دردیباچه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

، یاسازمان دیده بان حقوق بشر که یک بنیاد امریکاییHuman Rights Watchسازمان است ، بروز دوشنبه 24 ماه جنوری مخالفتش را با تقرر گونزالیس بحیث دادستان کل ایالات متحده امریکا ابراز داشته است.

default

دریکی ازفرازهای اعلامیهء سازمان دیده بان حقوق بشرآمده است که گونزالیس درمقام مشاوررئیس جمهور بوش به پیریزی بنیادهای معیوب مشی های سیاسی برای ادارهء بوش درقسمت زندانی ساختن وبازجویی محبوسان درافغانستان ، خلیج گوانتانامو، عراق وسایر زندانهای مخفی درجهان کمک نموده است. گونزالیس با نادیده گرفتن توصیه های کولین پاول وزیرخارجهء ایالات متحدهء امریکا ورهبران بلند پایه ء نظامی آن کشور، ازرئیس جمهور بوش تقاضا نموده است که کنوانسیون ژنف را درمنازعهء مسلحانهء افغانستان رعایت نکند.همچنان وی یا دداشت حقوقی ای نوشته است که رفتار معمول ومقید امریکائیان را دربرابراسرای جنگی وزندانیان بی لگام میگرداند.

وی با به میان کشیدن تئوریهایش بکاربرد شکنجه را دربازجوییها توجیه کرده واین شامل شیوه های بازجویی چون معروض به درد گردانیدان افراد مورد بازجویی، یله کردن سگها بجان زندانیان ، محروم ساختن طولانی ازخواب ، قراردادن افردا مورد بازجویی برای مدتهای طولانی درسرما وگرمای شدید وتاجایی هم که گزارش میشود خفه ساختن زندانیان مورد بازجویی بوده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر درگزارش خود آورده است که این موسسه هرگز پیش ازاین با تقرریک عضو کابینه درایالات متحدهء امریکا مخالفت نکرده است . اما آنچه برای این سازمان بسیار اهمیت دارد اینست که مجلس سنای امریکا باید حداقل مطمئن باشد که فرد مناسبی برای این مقام درنظرگرفته شده است. دادستان کل باید با جدیت قانون را رعایت نموده ودستگاه عدلیه ایرا ریاست نماید ، که وابسته به هیچ کسی نباشد وحتا رئیس جمهوررانیز بالاتر از قانون نداند.

سازمان دیده بان حقوق بشر میگوید : سوگمندانه آقای گونزالیس ضمن اظهاراتش درسنای امریکا نشان داده است که مصمم است قانون را درخدمت سیاستهای معینی قراربدهد.زیرا وقتیکه سناتوران ازآقای گونزالیس سوال نمودند که آیا به نظر وی رئیس جمهوربوش حکم شکنجهء زندانیان را مطابق به قانون صادر نموده است ؟ آقای گونزالیس از « نه » گفتن واضح طفره رفت وبجای آن ازقانونگذاری فرضی ای درمورد شکنجه توسط کانگرهء امریکا سخن به میان آورد.

آقای گونزالیس به عدم درک ازکنوانسیون ژنف نیز گرفتاراست ؛ زیرا ازنگاه وی رعایت کنوانسیون ژنف درمورد اعضای القاعده درافغانستان ، به معنای قایل شدن حقوق اسرای جنگی برایشان می باشد. حالانکه حقیقت چنین نیست ، بلکه هدف عبارت ازتامین رفتارانسانی با فرد دستگیر شده می باشد.

اخبار حقوق بشر

حکومت جدید عراق به شکنجهء زندانیان واسیران می پردازد

دربازداشتگاه های عراق اسناد حاکی ازآنند که افراد بطور غیرقانونی بازداشت شده ، برای مدتهای طولانی ای درحبسهای تجریدی گذاشته می شوند ، شکنجه وبدرفتاریهای دیگر با زندانیان ( به شمول کودکان) ، توسط مقامات عراقی یک امر معمول می باشد.

سازمان دیده بان حقوق بشر ضمن مصاحباتی که با 90 تن اززندانیان انجام داده است، ازآنجمله72 تن آنان گفته اند که دردوران بازجوییها شکنجه شده اند.

خانم سارا لیاح ویتسن مدیراجرائیهء سازمان حقوق بشربرای شرق میانه وشمال افریقا میگوید:

« به مردم عراق وعده شده بود که بعد از سقوط صدام حسین چیز بهتری برای شان داده میشود... حکومت انتقالی عراق به تعهد خود دایر براحترام ورعایت حقوق اساسی انسانی وقا نمیکند، وسوگمندانه رنج مردم عراق با رفتار حکومت با زندانیان ادامه دارد.

*********************

سازمان دیده بان حقوق بشر بتاریخ 20 ماه جنوری گزارش داده است که نظربه شکایات واصله مردم چاد توسط سازمان دیده بان حقوق بشربه ملل متحد، محمد جبرین شکنجه گرمشهور چاد که با پلیس غیرنظامی ملل متحد درساحل عاج کارمیکرد، دوباره به چا د فراخوانده شده است .

وی درزمان حکومت یک حزبی وسرکوبگر که ازسال 1982-1990 یکی ازروسای DDS ویادریاست اسناد وامنیت چاد بوده است که بصورت کلیدی سیتماتیک دربازجویی ها ازشکنجه کارمیگرفته است.ژاکلین مودینا رییس انجمن چاد برای حمایت ودفاع ازحقوق بشر گفته است:

« حکومت چاد با فرستادن شکنجه گرمشهوری چون جبرین به ملل متحد ، به قربانیان این شکنجه گر وبه مردم ساحل عاج که ملل متحد میخواهد به ایشان کمک نماید ، توهین نموده است.»

دربخش صوتی همین صفحه همچنان گفت وگویی داریم با آقای سید عالم امینی مسوول مرکزتعاوون افغانستان که یکجا با مجله ی حقوق بشرمی توانید بشنوید .

آگهی