درافغانستان 5ميليون طفل ازآموزش محروم است | افغانستان | DW | 01.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

درافغانستان 5ميليون طفل ازآموزش محروم است

وزارت معارف افغانستان سيمينار شش روزه اي را به اشتراک هيات رهبري وروساي ولايات ومرکز اين وزارت درهوتل انترکانتيننتال کابل برگزار کرد.

به قول وردک هنوزهم درجنوب وجنوب غرب افغانستان 650 مکتب توسط طالبان ومخالفان دولت مسدود مي باشند که بيشتر از400 هزار طفل ونوجوان از رفتن به مکتب محروم ساخته شده اند.

به قول وردک هنوزهم درجنوب وجنوب غرب افغانستان 650 مکتب توسط طالبان ومخالفان دولت مسدود مي باشند که بيشتر از400 هزار طفل ونوجوان از رفتن به مکتب محروم ساخته شده اند.

آقاي فاروق وردک وزير معارف هدف از تدوير اين سيمينار را، بحث وبررسي چالش ها، راهکار ها وبرنامه هاي منظم انکشاف معارف افغانستان قلمداد کرد.

آقاي وردک افزود: اين سيمينار روي پنج نکته اي هماهنگي ميان تيمي دروزارت معارف، تشريک وجمع آوري ديد ونگرش هاي مسوولان وزارت معارف، تحليل تفصيلي از وضعيت معارف، بازنگري روي پلان استراتيژيک معارف وبررسي مشکلات مالي واداري معارف متمرکز خواهد بود.

بسیاری اطفال به دلایل فقرو ناامنی به مکتب وآموزش دسترسی ندارند

بسیاری اطفال به دلایل فقرو ناامنی به مکتب وآموزش دسترسی ندارند

وردک افزود: « از تعهدات که کشورما به ملت وجامعه جهاني سپرده است، بايد تا سال 2020 م اهداف هزاره اي سوم را بدست بياوريم، يعني تايازده سال ديگر هيج افغاني که سن مکتب را دارد بيرون ازمکتب نماند.

ما وشما از اين تعهد الهام مي گيريم نظريات خود را توحيد کرده عمل کرد خود را يکسان مي سازيم تا درسال 2020 م واقعاً کسي که درسن مکتب است از مکتب بيرون نماند».

آقاي وردک علاوه نمود که وزارت معارف درنظر دارد تا سال 2010 م گراف شموليت درآموزش وپرورش را از پسران به 75 % واز دختران به 60 % برساند.

براساس آمار تقريبي وزارت معارف افغانستان از کل جمعيت اين کشوررا 11.2 ميليون آن را اطفال داراي سن مکتب تشکيل مي دهند

براساس آمار تقريبي وزارت معارف افغانستان از کل جمعيت اين کشوررا 11.2 ميليون آن را اطفال داراي سن مکتب تشکيل مي دهند

براساس آمار تقريبي وزارت معارف افغانستان از کل جمعيت اين کشوررا 11.2 ميليون آن را اطفال داراي سن مکتب تشکيل مي دهند که ازاين جمع 6.2 ميليون طفل از امتياز آموزش وپرورش برخورداربوده ودرحدود 5 ميليون طفل ديگر هنوزهم محروم مي باشند.

به قول وردک هنوزهم درجنوب وجنوب غرب افغانستان 650 مکتب توسط طالبان ومخالفان دولت مسدود مي باشند که بيشتر از400 هزار طفل ونوجوان از رفتن به مکتب محروم ساخته شده اند.

وردک گفت:« متاسفانه که امروز 650 مکتب به دليل شرايط نامصون در15 ولايت جنوب وجنوبغرب و شرق کشور مسدود مي باشند که بيشتر از 400 هزار طفل ما از حق حقه ي خود يعني تعليمات محروم گرديده اند، اولويت فوق العاده مهم ديگري ما اينست که 650 مکتب را دوباره گشوده وزمينه اي تعليم را براي 400 هزار طفل مهيا نماييم».

6.2میلیون طفل ازامتیازآموزش وپرورش برخوردارند

6.2میلیون طفل ازامتیازآموزش وپرورش برخوردارند

وزير معارف دراين سيمينار وعده داد که بهبود کيفيت درمعارف به واسطه ارتقاي سويه آموزشي معلمان، بهبود دروضعيت معيشت معلمان با تطبيق قانون رتب ومعاشات وايجاد شهرک هاي رهايشي براي معلمان يکي ديگر از برنامه هاي جدي وزارت معارف مي باشد.

آقا ي وردک دراين سيمينار ازتفويض وانتقال صلاحيت هاي وسيع به روساي ولايات ومرکز ياد آوري کرد.

آقاي نجيب الله کامران رييس معارف شهر کابل معتقداست که تطبيق نظريات وزيرمعارف درانکشاف وبهبود کار درمعارف موثريت جدي را درپي خواهد داشت.

اومي گويد:« يقيناً ما روساي مرکز وشهر کابل نياز داشتيم که همين طور يک سيمينار دايرگردد چون چالش هاي جديد دربرابر ما قرار گفته وما نيازهاي جديد داشتيم، يقيناً سيستم اداره ومديريت حديد ايجاب مي کند که اداره از مرکزي به غير مرکزي تبديل گردد. به اين خاطر است که مسوولان درجه يک درپهلوي اجرا ومکلفيت ظايف صلاحيت هم داشته باشند».

همچنان مسوولان وزارت معارف از تطبيق معاش هاي "مهارت هاي عالي" براي بيش از يکصد نفر رييس دراين وزارت خبرداد.

وزارت معارف افغانستان درحالي از انتقال صلاحيت هاي وسيع از مرکز به ولايات خبرداد که دامنه فساد اداري سرتاسر ادارات افغانستان را پوشانيده است.

مطالب مرتبط

آگهی