داکترسپنتا:درکنفرانس پاريس وصل آسياي ميانه وآسياي جنوبي ازطريق افغانستان مسئله اساسي است. | مصاحبه ها | DW | 13.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

داکترسپنتا:درکنفرانس پاريس وصل آسياي ميانه وآسياي جنوبي ازطريق افغانستان مسئله اساسي است.

فرانسه با استفاده ازفرصت به عنوان رئيس اتحاديهء اروپا، خواست درمراحل پاياني رياست دوره يي اتحاديه اروپا، کنفرانسي درمورد افغانستان برگزاربکند.

داکترسپنتا منطقه گرایی اقتصادی ووابستگیهای متقابل اقتصادی را شرط مطرح ساختن جدی مسائل امنیتی می داند

داکترسپنتا منطقه گرایی اقتصادی ووابستگیهای متقابل اقتصادی را شرط مطرح ساختن جدی مسائل امنیتی می داند

به روزيک شنبه کنفرانس بين المللي افغانستان به اشتراک اين کشور، همسايگانش، کشورهاي قدرتمند منطقه، اعضاي دايمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، آلمان وايتاليا، نماينده ملل متحد ونماينده اتحاديه اروپا، درپاريس برگزارمي شود. صفي الله ابراهيم خيل خبرنگاردويچه وله (صداي آلمان) دراين ارتباط با داکتررنگين دادفرسپنتا وزيرخارجهء افغانستان که توقف چند ساعته اي درآلمان داشت، مصاحبه اي انجام داده است. متن مصاحبه ازاين قراراست:

دويچه وله: محترم داکترصاحب، درحالي که همه منتظر اند، باراک اوباما رئيس جمهور منتخب ايالات متحده امريکا رسماً به کار آغازبکند تا پاليسي جهان دررابطه با افغانستان روشن گردد، اين کنفرانس کدام هدف واهميت مشخص دارد؟

داکترسپنتا: نخست بايد عرض بکنم که خطوط کلي استراتژي يا پاليسي جهاني دررابطه با افغانستان همان خطوطي اند که مادرکنفرانس لندن ، پاريس ودرگفتگوهاي دوجانبه وچند جانبه با جامعه بين المللي تعيين کرده ايم. ولي مسئله اساسي ازديد افغانستان ، مسئله همآهنگي بهتر ومبارزه قاطع ترعليه تروريسم است.

کنفرانس کنوني کلاً به ابتکار وزيرخارجهء فرانسه برگزار مي شود. هدف اساسي کنفرانس کنوني مسئله تقويت همکاريهاي اقتصادي ، تجارتي وهمکاري درساحه حمل ونقل ، انتقال انرژي ازآسياي ميانه به جنوب آسيا ، همچنان انتقال کالاها ازجنوب آسيا ازطريق افغانستان به آسياي ميانه است.

دويچه وله :محترم داکترصاحب،گفته مي شود که اين کنفرانس تداوم کنفرانس بين المللي افغانستان درپاريس درماه جون است که درآن بيش از20 مليارد يورو کمک به افغانستان وعده داد شد. چه مقداراين پول تا به حال به افغانستان انتقال يافته است، وازکنفرانس کنوني چه انتظاراتي برده مي شود؟ آيا اين کنفرانس بيشترنقش اقتصادي دارد؟

کنفرانس ماه جون درپاریس یک کنفرانس بین المللی بود . درحالی که کنفرانس کنونی بیشترجنبه نیمه رسمی دارد

کنفرانس ماه جون درپاریس یک کنفرانس بین المللی بود . درحالی که کنفرانس کنونی بیشترجنبه نیمه رسمی دارد

داکترسپنتا: به نحوي مي توان گفت که کنفرانس کنوني بيشتريک کنفرانس نيمه رسمي است وکنفرانس( ماه جون ) پاريس يک کنفرانس بين المللي بود. فرانسه با استفاده ازفرصت به عنوان رئيس اتحاديهء اروپا، خواست درمراحل پاياني رياست دوره يي اتحاديه اروپا، کنفرانسي درمورد افغانستان برگزاربکند. مسئله اساسي دراين رابطه اين است که ما چگونه مي توانيم ، منطقه آسياي ميانه وجنوب آسيا را با يکديگروصل بکنيم .

همان طوري که شما مي دانيد، يکي ازسياستهاي خارجي اعلام شدهء جمهوري اسلامي افغانستان ووزارت خارجه اي که من مسووليت آن را دارم – وقتي که اين سياست تصويب شد – ما مسئله منطقه گرايي يا تقويت همکاريهاي اقتصادي منطقوي را به عنوان يکي ازستونهاي اصلي سياست خارجي خود دريک جهان چندين مرکزي مطرح کرديم. وخوشحال هستيم که جامعه جهاني به اهميت اين موضوع پي برده است.

افغانستان به اين باور است که صرف ازطريق رشد وتوسعهء منافع مشترک وهمکاريهاي اقتصادي ورشد وابستگيهاي متقابل درعرصه ء اقتصادي ما مي توانيم به صورت پايدار، امنيت مشترک را درمنطقه به عنوان يک اصل جدي مطرح بکنيم .

دويچه وله : محترم داکترصاحب، شما ازکنفرانس نيمه رسمي سخن گفتيد آيا همين موضوع مي تواند دليل آن شود که نمايندگان برخي کشورهاي مهم شرکت کننده، مانند نمايندگان ايالات متحده امريکا وچين درسطح معينهاي وزارت خارجه باشند ،و نه وزراي خارجه مي باشند؟

داکترسپنتا: مسئله آن طورنيست. مشکلي که شما مي دانيد اين است که ايالات متحده امريکا دردوران گذار قراردارد. يعني حکومت قبلي به پايان کارنزديک مي شود وحکومت آينده يا تيم دوران گذار رئيس جمهور اوباما هنوز مسووليت را برعهده نگرفته است، اما درسطح معين وزارت خارجه مسئله مشترک است. درصورتي که چين عضو دايمي شوراي امنيت هم درسطح معاون وزارت خارجه اشتراک مي کند. فکرمي کنم که مشکلاتي است که به هيچ صورت دررابطه با افغانستان نيست. تاجايي که من ازپيکنگ اطلاع دارم، بيشترمشکلات بين اروپاييان وچين است. بيشترمشکلات تبت ودالايي لاما ومسائل شبيه اينها.

آگهی