دادستان يا سارنوال درمحکمه دوسلدورف براي محمد الحاجب حبس ابد تقاضا کرد | آلمان و جهان | DW | 30.10.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دادستان يا سارنوال درمحکمه دوسلدورف براي محمد الحاجب حبس ابد تقاضا کرد

دادستاني يا سارنوالي شهر دوسلدورف آلمان در قضيۀ بمبگذاري در دو قطار آهن، براي متهم 24 سالۀ لبناني حکم حبس ابد را تقاضا کرد.

یوسف محمد الحاجب برکرسی متهمان درمحکمه

یوسف محمد الحاجب برکرسی متهمان درمحکمه

دادستاني يا سارنوالي ادعا ميکند که در تصميم متهم مبني بر اجراي اين سوء قصد هيچ ترديدي وجود ندارد.

دادستان يا سارنوال دوشا گمل، در لوي سارنوالي شهر دوسلدورف، اقامۀ دعوا عليه فرد متهم به بمبگذاري را با اين کلمات آغاز کرد: "آلمان تا کنون هرگز تا اين اندازه با خطر حملۀ اسلامگرايان مواجه نشده بود."

دادستان يا سارنوال افزود: اگر بمب هاي که در سال 2006 در دو قطار آهن در ميان بکس ها جاسازي شده بودند انفجار مي کردند، 60 تا 65 انسان زخمي و يا کشته ميشدند. اما اين بم ها بخاطري منفجر نگرديدند که مخلوط ميان بوتل ها منفلقه نبود.

با آنهم لوي سارنوالي ميداند که يوسف محمد الحاجب بايد به خاطر اين کارش به حبس ابد محکوم گردد. دادستان يا سارنوال گمل ميگويد: "ما به اين نتيجه رسيديم که تعداد کثيري از اسناد و شواهد گواه بر آن اند که اين حملات جدي بوده اند."

تصویریک کمره دیدبان که درایستگاه قطار یکی ازمتهمان را نشان می دهد

تصویریک کمره دیدبان که درایستگاه قطار یکی ازمتهمان را نشان می دهد

برند روزنکرانس، يکي از وکلاي مدافع، در مورد تقاضاي حبس ابد براي موکلش گفت: "فشار سياسي چنان زياد است که تقاضاي حبس ابد ظاهراً مناسب پنداشته ميشود."

محاکمه بيشتر روي دلايل شخصي متهم مي چرخيد، زيرا او به عمل خود قبلاً اقرار کرده بود. پس مسألۀ اساسي بر سر اين بود که آيا متهم تا آخرين لحظه هم ميخواسته اين سوءقصد را انجام بدهد، يا خير.

سارنوالي درين رابطه واضح ساخت که شاهداني را که وکيل مدافع حاضر ساخته است، زياد قابل باور نمي باشند.

بيش از همه نزديکان متهم، مانند خانواده اش، رفقايش، و همچنان جهت گيري مذهبي اش بوضاحت نشاندهندۀ آنند که او نتنها يک مذهبي سختگير، بلکه يک اسلامگراي تندرو است، که به فتوا ها باور داشته و آنها را عملي مي سازد.

سارنوال گمل گفت که ازينرو اين احتمال کم است که او شايد اين حمله را انجام نمي داد.بطور مثال وکيل مدافع و خود متهم از دانش خوب الحاجب در علوم طبيعي، بخصوص علم کيميا، سخن راندند، طوريکه متهم قادر به ساختن بمبي بوده است که واقعاً قابل انفجار باشد.

هرگاه بمبهایی که دراین بکسها جا سازی شده بودند انفجارمی کردند، احتمال داشت تا 60 نفرکشته شوند

هرگاه بمبهایی که دراین بکسها جا سازی شده بودند انفجارمی کردند، احتمال داشت تا 60 نفرکشته شوند

داد ستان يا سارنوال تلاش ميکرد با نقل قول از خود متهم در جريان تحقيقات واضح سازد که همين دانش وي کافي بوده است که عاملان به انفجار کردن بمب ها متيقن باشند.وکيل مدافع ضمناً تلاش ميکرد اقرار هاي فرد همدست متهم را از ارزيابي مجموعي حذف کند، زيرا او ادعا ميکرد همدست موکل اش شکنجه شده است. ازينرو وکيل مدافع روزنکرانس ميخواهد يکبار ديگر به لبنان سفر کند تا باز هم اقرار همدست الحاجب را بدست بياورد. روزنکرانس ميگويد: "من بدين باورم که اگر موفق شوم که يکبار ديگر، با يک ترجمان، شخص مورد نظرم را تحقيق کنم، آنگاه لوي سارنوالي احتمالاً اقامۀ دعوا را تکرار کرده و نتيجۀ نهايي را اعلام خواهد کرد."

در رابطه با تقاضا هاي وکيل مدافع براي پرس و جوي شاهدان ديگر، اوتفريد برايتلينگ، قاضي محکمه هم واضحاً گفت که اسناد و شواهد کافي و زيادي در دست اند که متهم قصد داشته است تعداد زيادي از افراد ملکي را به قتل برساند.

اين نشاندهندۀ آنست که وکيل مدافع الحاجب با استراتيژي خود احتمالاً موفق خواهد شد که مانع حکم حبس ابد گردد، اما براي موکل خود به هيچوجه برائت حاصل نخواهد کرد.

مطالب مرتبط

آگهی