خيمه های مهاجرين تاب سرمای زمستان را ندارند | مصاحبه ها | DW | 03.02.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

خيمه های مهاجرين تاب سرمای زمستان را ندارند

اخيرا ً سرمای شد يدی دامن گيری مردم افغانستان گرد يده كه بخصوص زند گی را برای مهاجرين كه از پاكستان و ايران برگشته اند و در نواحی كابل در زیر خيمه های امدادی سازمان ملل متحد به سر ميبرند سخت ود شوار ساخته است.

default

بنابر اطلاعات كه البته از طرف جوانب رسمی مورد تایید قرار نگرفته اند، دست كم چهل تن از باشند گان افغانستان در اثر خنك شديدی امسال تا به حال جان خود را از دست داده اند. زیادترين قربانيان سرما را مهاجرين تشكيل ميدهند كه بعد از سالها دوری از وطن دوباره به كشور شان بر گشته اند.

با وجود ا ينكه آمدن فصل زمستان و مشكلات مربوط به آن برای همه روشن استند، اما با آنهم ديده ميشود كه دولت افغانستان در اين مورد تدابير بخصوص نگرفته است. سخی منير مدير مسوول روزنامه ی دولتی انيس طی مصاحبه ی اختصاصی باراديو DW صدای آلمان، وزرات امور مهاجرين و بعضی ارگان های ديگر دولتی را متهم به عدم مد يريت سالم در بخش كمك به عود ت كنند گان نموده و خواهان توجه هر چه بيشتر حكومت در اين مورد گرديده است.

بنابر اظهارات آقای منير در پهلوی اينكه دولت به شكل اساسی آن نتوانسته به مهاجرين كمك نمايد، شهروندان ثروتمند كابل نیز در اين راستا ابتكارات از خود نشان نداده و به ياری هموطنان محتاج و ناتوان خود نپرداخته اند.

وزير امور مهاجرين افغانستان اتهامات ارايه شده در مطبوعات را اغراق آميز خوانده و ادعا دارد كه زمستان و سرمای شد يد آن بشكل غير مترقبه سر د چار مردم گرد يده، با عث تلافات در بين مهاجرين در نواحی پايتخت شده است. وزير امور مهاجرين دو دهه جنگ و امكانات كم دولت را مشكل عمده در بخش كمك به عودت كنند گان ميداند. آقای داد فر اظهار اميد واری نمود كه تا سال آينده مشكلات مسكونی مهاجرین حل خواهند شد.

تعداد مهاجرين كه در حال حاضر در نواحی مختلف كابل به سر ميبرند دست كم هشت صد هزار رقم زده شده. اين در حاليست كه طی چند ماه آينده انتظار بر گشت بيشتر از پنجصد هزار مهاجر از كشور های همجواری پاكستان و ایران ميرود.

در مورد د يدگاه های متفاوت پيرامون مشكلات مهاجرین لطفا ً به گفت و شنودهای اختصاصی ما با آقای منير و آقای داد فر گوش بدهيد.

آگهی