خوشبينيهاي غيرالزام آور بوش درمورد صلح خاورنزديک | آلمان و جهان | DW | 11.01.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خوشبينيهاي غيرالزام آور بوش درمورد صلح خاورنزديک

پس از مذاکرات روز چهارشنبه وپنجشنبه با سران اسرائيل وفلسطين جورج دبليو بوش رئيس جمهور ايالات متحده امريکا اظهار نموده است که انعقاد يک قرار داد صلح درظرف يک سال ممکن مي باشد.

بوش پیش بینی نموده است که تا یک سال دیگر قرارداد صلح بین اسرائیل وفلسطینیان امضا می شود

بوش پیش بینی نموده است که تا یک سال دیگر قرارداد صلح بین اسرائیل وفلسطینیان امضا می شود

اين نخستين ديدار جورج دبليو بوش رئيس جمهور ايالات متحده امريکا ازخاورنزديک درست هنگامي صورت مي گيرد که يک سال به پايان دوره کارش باقي مانده است. منتقدان وي مي گفتند که بوش به خاورنزديک ، اين موضوع بزرگ سياست جهاني کمترين علاقه اي ندارد. بااينهم وي به روز چهارشنبه وپنجشنبه از مناطق اسرائيل وفلسطين ديدار نمود وبا رهبران هردو جانب مذاکره کرد. بوش يک پيشگويي بزرگي نمود که : تا پايان دوران کارش مي تواند قرار داد صلحي انعقاد يابد.

طبعاً هيچ کس به صورت جدي انتظار نداشت که بوش با نخستين سفرش به بيت المقدس ورا م الله ، منازعه موجود را که ازدهها سال درمنطقه جريان دارد ، به طور قاطعي تخفيف داده ويا به فيصله اي نزديک گردد. اما پس ازپايان سفر يک هفته اي بوش به خاورنزديک اين سوال پيدا مي شود که آيا رئيس جمهور ايالات متحده امريکا مسائل را بسيار ساده نساخته است وازعينک خوش بيني نديده است ؟ به ويژه هنگامي که وي ابراز اطمينان نموده است که تا پايان دوران کارش قرارداد صلح امضا مي شود.

اما درتلاشهاي دشواري چون صلح خاور نزديک مسلماً خوش بيني نسبت به شک وترديد وبزدلي بيشتر کمک مي کنند، اين امر حتا درمورد سفر با تاخير بوش براي يافتن راه حلي نيز صادق است. زيرا تا اکنون همه تلاشها به شمول قطعنامه هاي بيشمار سازمان ملل متحد به ناکامي منجر شده اند.

اما اين کار را با ابراز دوستيهاي غير الزام آور نمي توان انجام داد. بوش از ابراز برخي حرفهايي که ازوي انتظار مي رفت اجتناب ورزيد. ازجمله در بيت المقدس ازمحمود عباس رئيس جمهور فلسطينيان تقاضا نمود که حملات راکتي بر اسراييل متوقف گردد. درحاليکه وي پيشا پيش مي داند که در نوار غزه جايي که تحت کنترول سازمان حماس مي باشد، عباس کاري دراين ارتباط انجام داده نمي تواند. همچنان در رام الله وي عليه پارچه پارچه ساختن دولت فلسطين سخن به ميان آورد وگفت : يک دولت قطعه قطعه مانند " پنير سويسي " کاري انجام داده نمي تواند.

پوشيده نيست که وي بدون هرگونه سوء تفاهمي به اسرائيل روشن ساخت که درچهارچوب يک طرح صلح طبعاً بايد ازهمه مناطق اشغالي عقب نشيني بکند. به جاي آن وي به فلسطينيها از " يک دورنماي بديل " به جاي خشونتگرايي سخن به ميان آورد وآن گسستن ازحماس وحمايت ازمحمود عباس است.

اما رئيس جمهور دراين تلاشهاي کم رمقش براي اعتماد آفريني مي بايست سياست اسکان اسرائيل وهمه موانع موجودي را که فلسطينيان ايجاد مي کنند، صريحاً وعلناً انتقاد مي کرد. او اين کاررا صرفاً به شکل اذعاني آن انجام داد وگفت که چنين مسائلي درچهارچوب يک قرار داد صلح تنظيم مي گردند.

فلسطينيان وجهان عرب تقاضا داشتند تا واشنگتن اسرائيل را مجبور به امتياز دادن بکند. بوش براي چنين کاري آماده نيست. گويا که به صلح کردن نمي توان مجبور ساخت. اما اسرائيل ازسالها بدينسو موفق شده است که که اطمينان بدهد مناطق اسکاني را درساحل غربي ازبين ببرد، اما هنوزهم آنها وجود دارند. هرگاه چنين وضعي تحمل شود، هرگونه تلاش براي ايجاد اعتماد را نابود مي کند.

مطالب مرتبط

آگهی