خشونتها درقرغزستان کسب وخامت کرده است | آلمان و جهان | DW | 14.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خشونتها درقرغزستان کسب وخامت کرده است

با برافروخته شدن خشونتها هزاران تن منسوب به اقليت بزرگ قومي ازبيک ازقرغزستان فرارکرده اند. حکومت موقت نتوانسته است خشونتها را پايان دهد. بشکيک باکي يوف رئيس جمهور برکنارشده را عامل قتل عام مي خواند.

زنان وکودکان منسوب به اقلیت قومی ازبیک ازترس کشتاروناامنی به مرز ازبیکستان امده اند

زنان وکودکان منسوب به اقلیت قومی ازبیک ازترس کشتاروناامنی به مرز ازبیکستان امده اند

اوضاع در جنوب قرغزستان هنوز هم ازکنترول خارج ميباشد.در شهرهاي بزرگ اوش و جلال آباد جوانان مسلح بدون در نظرداشت قيود رفت وآمد در جاده ها روانند.

محله اي که در آنجا از همه بيشتر اقليت ازبک زنده گي ميکنند،به آتش کشيده شده است.ازسالها بدينسو، اين شديد ترين ناآرامي هاي قومي درقرغزستان ميباشد.خانم اندريا برگ، مدافع حقوق بشر ازآلمان،که در سه روز گذشته در يک هوتل در شهر اوش گيرمانده بود،از يک حالت مشابه جنگ گزارش داده است. فضاي شهر را دود غليظ فراگرفته و هنوز هم شليکها صورت مي گيرند.تقريباً هر دقيقه براي اين نمايندۀ " سازمان ديده بان حقوق بشر" از طريق تليفون گزارش تازه ميرسد.او مي گويد:

«من مخصوصاً تليفون هايي را از همسايه گي ازبک ها دريافت ميدارم،که آنها گزارش ميدهند،که بالاي شان فير مي شود واينکه زنان واطفال مورد تجاوزو قتل قرار گرفته و خانه ها به آتش کشيده ميشوند.اينکه آنها آماده هستند،تا خوش برضا آنجا را ترک کنند،ولي در عقب شان فير شده و مانع آن ميشوند،که بتوانند شهر را با اطمينان ترک کنند».

اقليت ازبيک در جنوب اين کشور از حکومت موقت چندين بار تقاضا کرده است،تا يک راهرو امنيتي را بجانب سرحد ازبيکستان ايجاد نمايد.نظاميان يا خواهان آن نيستند و يا اينکه در وضعيتي قرار ندارند،تا آنرا ايجاد کنند.در سرحد، هزاران مهاجر براي اجازۀ رفتن به ازبيکستان انتظار ميکشند.اين مدافع حقوق بشر اظهار داشت،که يک مصيبت بشري درحال جريان دارد.

"اين بدان مفهوم است،که البته در حال حاضر آنها از دست باند هاي قرغزي و هدف گلوله قرار گرفتن در امان هستند.ولي مسئله بشري طبعاً در قدم اول مورد توجه قرار دارد،که انسان چگونه ميتواند حالا مهاجران را بطور مؤثر و باسرعت توسط خيمه ،مواد غذايي و ادويه تأمين نمايد؟زخمي هاي زيادي وجود دارند،که خود را تا به سرحد رسانده اند. ايشان هم نياز به مراقبتهاي صحي دارند."

هزاران نفرمنسوب به قومیت ازبیک درانتظار سرنوشت نزدیک به مرز ازبیکستان جمع شده اند

هزاران نفرمنسوب به قومیت ازبیک درانتظار سرنوشت نزدیک به مرز ازبیکستان جمع شده اند

همچنان دراين ميان ، در شهر اوش مواد غذايي کم گرديده است.شفاخانه ها تحت فشار قرار دارند.بيشتر از1.200 زخمي بايد مورد پرستاري قرار گيرند.ذخاير خون،ادويه و وسايل پانسمان پايان يافته است.نظر به گزارشهاي رسمي،شمار کشته شد گان به 100 تن ميرسد،ولي در واقعيت شمار آنها ميتواند بيشتر باشد:

"ديروز چاشت طوريکه نمايند گان مجتمع ازبيک شمارش کرده اند،تعداد به 520 جسد رسيده است.ما همين حالا از کسي از طريق تليفون آگاهي يافتيم،که گفته است،که دراينجا اجسادي افتاده اند و در حال تعفن ميباشند."

حکومت انتقالي ميداند،که به تنهايي توانايي آنرا ندارد،تا اوضاع را تحت کنترول خود درآورد.روزا اوتون بايفوا رئيس حکومت موقت بروز يکشنبه از روسيه خواهش نمود،تا قطعات صلح را بدانجا ارسال نمايد.روسيه ولي اين تقاضا را تا بحال رد کرده است.ديميتري ميدويديف رئيس جمهور روسيه ميخواهد با "مشترک المنافع کشورهاي مستقل " يعني جمهوريهاي شوروي پيشين در مورد اقدامات مشترک گفتگو کند.اينکه نا آرامي هاي قومي اتفاقاً حالا ايجاد گرديده است،در اين مورد هيچ کسي باور ندارد.اندريا برگ گزارش داد،که اين باند ها بطور خيلي خوبي سازماندهي شده اند.

«همين حالا گزارش شده است که بسياري از آنها از شهر اوش نيستند.بلکه آنها گروه هاي سازماندهي شدۀ هستند،که از خارج به اين شهر آورده شده اند».

در اين مورد شايعات زيادي وجود دارد.اينکه واقعاً چه چيزي صورت گرفته است،خيلي دير تر روشن خواهد شد.

حکومت موقت در بيشکک در هر صورت متيقن است،که خانوادهء باکي يوف رئيس جمهور برکنارشده ،که در حال حاضر در روسيۀ سفيد در تبعيد بسر ميبرد، در وخامت اين اوضاع دست داشته اند.

کريستينا ناگل/ حسين انوش

ويراستار: رسول رحيم

آگهی