حکومت افغانستان: آنچه ميگذرد تنش نه، تفاوت ديدگاهها است | افغانستان | DW | 07.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

حکومت افغانستان: آنچه ميگذرد تنش نه، تفاوت ديدگاهها است

درحالي که اظهارات انتقادي حامد کرزي به شدت مايهي نگراني مقامهاي غربي و به خصوص امريکاييها گرديده است.

وحیدعمر، سخنگوی حامدکرزی

وحیدعمر، سخنگوی حامدکرزی

حکومت افغانستان ميگويد اين اظهارات، ارتباطي به روابط استراتژيک افغانستان با امريکا و همکاري جامعه جهاني به افغانستان ندارد.

وحيد عمر، سخنگوي رييس جمهور کرزي ميگويد: "تمام اين اظهارات، هيچ پيوندي با روابط استراتژيک دولت افغانستان با ايالات متحدهي امريکا و همکاريهاي عمومي جامعه جهاني به افغانستان نداشته و نبايد به آن پيوند داده شود".

حامد کرزي بعد از سخنراني انتقادي خود در کميسيون انتخابات در يک گفتگوي تيلفوني با هيلاري کلينتون، وزير خارجهي امريکا در مورد سخناناش توضيح داد، و از ادامهي همکاريها سخن گفتند. ولي، بعدا رييس جمهور کرزي در ديداري که با نمايندگان داشت، به اظهارات انتقادي خود عليه غربيها تاکيد کرد. تا حدي که گفته شد حامد کرزي به نمايندگان گفته است در صورت عدم همکاري شان، به طالبان ميپيوندد.

سخنگوي رييس جمهور مسالهاي را که چند روز است باعث يک نوع سردرگمي در داخل و خارج از کشور شده و حتا به بيميلي اعضاي کنگرس امريکا به مسالهي افغانستان منجر شد، "تنش" نميداند بلکه آن را به "تفاوت ديدگاه" خلاصه ميکند.

وحيد عمر ميافزايد: "ما جدا به اين نظر هستيم که تفاوت ديدگاهها بعض وقتها روابط را مستحکمتر ميسازد، اگر درست مديريت شود. ما اميدوار هستيم که اين مديريت درست، به وجود بيايد".

وحيد عمر ميگويد که بحثها در مورد اظهارات تند انتقادي رييس جمهور کرزي، بيشتر تبليغات و برداشتهاي رسانهاي و سياسي بوده و اظهارات وي، صرف مربوط به انتخابات بوده است.

به اين لحاظ، سخنگوي رييس جمهور از مقامهاي غربي ميخواهد که مسايل را از مجراهاي ديپلوماتيک پيگيري کنند، نه اين که از ناحيهي تبليغات رسانهاي ببيند: "تقاضاي ما اين است که صحبتها، موقف و موضعهاي دولت افغانستان را از مجراهاي سياسي و مجراهاي ديپلوماتيکي که معمولا براي رساندن پيام استفاده ميشود ببينند، بيشتر از اين که از ناحيهي تبليغات رسانهاي به آن برخورد ميشود".

ولي تحليلگران معتقد اند که انتقادهاي حامد کرزي واضحتر از آن بود که نياز به تفسير و تعبير داشته باشد.

روزنامهي 8صبح در اين رابطه نوشته است که "سخنان حامد کرزي را با از ميان برداشتن و باطل ساختن همه فرهنگهاي لغات فارسي هم نميتوان به گونه ديگري تعبير کرد".

فضل کريم ايماق، يکي از جمع نمايندگان پارلمان که با رييس جمهور ديدار داشته بودند، تاييد ميکند که تنش وجود داشته است.

به گفتهي ايماق، در آستانهي به آخر رسيدن مهلت ششماههاي که براي دور دوم حکومت آقاي کرزي در مبارزه با فساد و ايجاد حکومتداري خوب ذکر گرديده بود، اين تنشها رسانهاي گرديد: "هر قدري که به ختم زمان تعيين شده نزديک ميشويم، به خاطري که جامعهي جهاني ميخواهد يک دستآورد داشته باشد، خواهي نخواهي، هم ميتوانستند فشار وارد کنند و هم موضعگيري مطبوعاتي و سياسي داشته باشند. خصوصا بعد از اين که آقاي اوباما به صورت غيرمترقبه به افغانستان سفر کرد، بعد از آن اين تنشها يک مقدار رسانهاي و مطبوعاتي شد".

در همين حال، سخنگوي رييس جمهور ميگويد که افغانستان به عنوان کشوري که به سوي حاکميت ملي در حرکت است، صداي خود را هميشه بلند ميکند؛ و جامعهي جهاني نيز بايد گامهايي را براي استحکام بخشيدن روابط، بردارد.

به باور تحليلگران، يکي از دلايل موضع اخير رييس جمهور ميتواند اين باشد که وي خود را، در حاشيه و بهدور از توجه مقامهاي غربي ميداند.

سخنگوي رييس جمهور با تاکيد به تحکيم روابط، ميافزايد: "عدم صحبت و خوردنمايي يک همکار از طرف همکار ديگري، به اين پروسه همکاري نميکند. يگانه راه حل و يگانه راهي که ميتواند اين روابط مستحکمتر و قويتر شود، اين است که صحبتها صادقانه، مخلصانه و دوستانه، بايد در اين ارتباط صحبتهايي شود".

وحيد عمر ميافزايد که سفر حامد کرزي به امريکا انجام ميشود، اما سخنگوي قصر سفيد گفته است که اگر روش انتقادي حامد کرزي ادامه يابد، سفر وي به امريکا، قابل غور ميباشد.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی