حيمد زاده: هرگاه پاکستان حملات ازطريق مرز را توقف ندهد،حکومت افغانستان دست به اقدم مي زند | افغانستان | DW | 24.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

حيمد زاده: هرگاه پاکستان حملات ازطريق مرز را توقف ندهد،حکومت افغانستان دست به اقدم مي زند

به روزسه شنبه سخنگوي رئيس جمهورافغانستان گفته است :پاکستان بايد مانع آن گردد که جنگجويان ازآنسوي مرز افغانستان را هدف حمله قراربدهند، درغيرآن حکومت کابل دست به اقدام خواهد زد.

حمید زاده گفته است که درحادثه سوء قصد ماه ثورعلیه جان کرزی دست کم یک دستگاه استخبارات خارجی داست داشته است

حمید زاده گفته است که درحادثه سوء قصد ماه ثورعلیه جان کرزی دست کم یک دستگاه استخبارات خارجی داست داشته است

اين تبصره ها درحقيقت بازتاب تهديد حامدکرزي رئيس جمهور افغانستان است که درماه جاري گفته بود ، درصورتي که حملات ازآن سوي مرز به افغانستان متوقف نگردند، نيروهايش را به درون پاکستان مي فرستد تا جنگجويان طالب رابکشد.

همايون حميد زاده سخنگوي رئيس جمهورافغانستان گفته است: " تبصره هاي کرزي اين حقيقت را روشن مي سازد که تروريسم ريشه درخارج داشته و تروريستان براي حمله برتاسيسات نظامي وغيرنظامي درافغانستان، قلمرو پاکستان را مورد استفاده قرار مي دهند".

حميد زاده افزوده است:" ما ازپاکستان تقاضا مي کنيم که تابه گروههاي تروريستي اجازه ندهد که ازقلمروش عليه افغانستان استفاده بکنند، درغيرآن افغانستان مجبور مي شود که دست به عمل بزند، ازملت ومردمش دفاع بکند".

فکرمی شود که آنانی که دردهه نود دراستخبارات پاکستان طالبان را تسلیح وتمویل کرده اند، اکنون نیز این کار را انجام می دهند

فکرمی شود که آنانی که دردهه نود دراستخبارات پاکستان طالبان را تسلیح وتمویل کرده اند، اکنون نیز این کار را انجام می دهند

هم حکومت افغانستان وهم برخي ازمتحدان غربي اش ازناکامي پاکستان درمتوقف ساختن فعاليتهاي جنگجويان درمناطق قبايلي به طور روزافزوني نااميد مي گردند.

حکومت جديد پاکستان به پيمانه وسيعي فعاليتهاي نظامي را درمناطق مرزي متوقف ساخته وبه جاي آن مي کوشد توافقات صلح را با گروههاي جنگي منعقد سازد؛ تا ازخشونتهايي که تاکنون موجب کشته شدن صدها تن پاکستاني در18 ماه گذشته شده است جلوگيري نمايد.

اما مقامات افغانستان وجنرالهاي امريکايي براين نظر اند که برقراري آتش بس بالفعل ، درسمت پاکستاني مرز ، موجب افزايش حملات درسمت افغانستان گرديده و منجر به تشديد خشونتها درشرق کشور گرديده است.

کارگزاران خارجيان

بسياري مقامات افغانستان وبرخي از تحليلگران براين نظراند که کساني که دردرون استخبارات پاکستان دردهه نود طالبان را تسليح وتمويل کرده اند، هنوزهم جهت تضعيف افغانستان ازاين گروه حمايت مي کنند.

حميد زاده افزوده است:" همه شواهد حاکي ازآن اند که افغانستان مورد مداخله قرارمي گيرد و چالشها براي آن بسياربزرگ اند که کشورهاي خارجي و شعبات استخباراتي آنها گروههاي تروريستي را حمايت مي کنند".

حميد زاده همچنان گفته است که يک دستگاه استخبارات خارجي درحمله ماه ثورامسال برجان کرزي نيز دست داشته است.

درحمله ماه ثور که به هنگام رسم گذشت نظامي صورت گرفت وتوسط طالبان به عمل آورده شد، سه نفرکشته شد، لاکن کرزي جان به سلامت برد.

مقامات افغانستان می گویند بسیاری جنگجویان کشته شده درارغنداب یا پاکستانی اند ویاعرب

مقامات افغانستان می گویند بسیاری جنگجویان کشته شده درارغنداب یا پاکستانی اند ویاعرب

حميد زاده علاوه نموده است: " من نمي خواهم تفصيلاتي بدهم ، اما تحقيقات ابتدايي وشواهدي که دردست اند نشان مي دهند که دست کم يک دستگاه استخبارات خارجي آشکارا دردرعمليات تروريستي هشتم ثوردست داشته است:.

حکومت افغانستان مي گويد که رهبران طالبان وهمکاران القاعده آنها پس ازآنکه درسال 2001 نيروهاي افغان وامريکايي حکومت طالبان را به دليل عدم تسليمدهي رهبران القاعده ، ازقدرت ساقط ساختند، به پاکستان فرارکردند.

پس ازآنکه جنگجويان دوباره حملات شان را ازسرگرفتند، نيروهاي نظامي افغانستان که درحال رشد اند، با حمايت 70000 سربازبين المللي ، هزاران تن از رزمنده هاي طالبان را کشته اند ، اما تخفيفي درخشونتها به وجود نيامده است.

مقامات حکومتي افغانستان مي گويند ، بسياري ازجنگجوياني که مرزها را عبورمي کنند ودر داخل افغانستان حملات را به راه مي اندازند، يا پاکستاني اند ويا تبعه کشورهاي عربي.

درهفته گذشته حدود 400 تن ازطالبان هفت قريه را درولسوالي ارغنداب ولايت قندهار دردست گرفتند.پيش ازآنکه آنها ازاين ولسوالي بيرون رانده شوند، حدود 100 نفرشان کشته شدند.

بنابه اظهار حميد زاده بيشترين اين جنگجويان خارجيان بوده اند. وي گفته است:" مقامات قندهار ووالي اجسادي را نشان داند که افغان نبودند. اکثريت آنها جنگجويان خارجي بودند. .. گفتگو ومفاهمه بين دشمنان درجريان عمليات ارغنداب به زبان خارجي بود".

آگهی