حمله انتحاري درشهرخجند | آلمان و جهان | DW | 04.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

حمله انتحاري درشهرخجند

نيمۀ اول روزگذشته صداي يک انفجارنسبتأشديدآرامش ساکنان شهرخجند مرکز ولايت سغد تاجيکيستان رابرهم زد.

نیروهای ویژه تاجیکستان پس ازفرار دستجمعی گروهی ازتروریستها از زندان درحال بازداشت دوباره آنها

نیروهای ویژه تاجیکستان پس ازفرار دستجمعی گروهی ازتروریستها از زندان درحال بازداشت دوباره آنها

رسانه هاي خبري ازمرکزولايت سغد اطلاع داده اند که اين عمل انتحاري حوالي ساعت 8 صبح بوقت محلي درساختمان رياست مبارزه باجرايم جنايي پوليس آن ولايت که دريک کيلومتري ساختمان ولايت قراردارد صورت گرفته است.

مرکزمطبوعاتي وزارت امورداخله دراين زمينه اطلاع داده است که يکعراده موتر حامل مواد انفجاري بادو نفرسرنشين وارد ساختمان رياست مبارزه باجرايم سازمان يافتۀجنايي پوليس گرديده وهمزمان انفجارصورت گرفت،که درنتيجۀ اين عمل تروريستي چهارتن ازکارمندان اين نهادامنيتي کشته وهمچنان 25 از نظاميان ديگر نيزجراحت برداشته اند.

محمدجان نذريف سخنگوي وزارت امورداخله ضمن ارائه معلومات دراين خصوص گفت،مجروحان اين رويداد به نزديکترين مراکزصحي انتقال داده شده اند.

خبرهاي رسيده ازسغد حاکي ازآنست که همزمان باوقوع انفجاردرساختمان مذکور آتش سوزي نيزصورت گرفته است.

بگفتۀ ساکنان محل احتمال مي رود اين عمليات تروريستي رازندانيان فراري شب بيست ودوم اگست سال روان که ازبازداشتگاه مؤقتي رياست کميتۀ امنيت ملي اين کشورکه باقتل چهارنفراززندانبانان اين کميته انجاميد، سازماندهي شده باشد.

واماتلويزيون مرکزي شهردوشنبه دريک برنامۀ خبري خود عاملان اين عمليات انتحاري رابه وابستگان قاتلان کريمف حامد جان سابق رئيس بازارشهراسفره که گمان ميرود اعضاي حرکت اسلامي ازبکستان باشد، مرتبط دانسته است.

بگفتۀ سخنگوي وزارت امورداخلۀ تاجيکيستان گمان ميرود که اين عمل انتحاري بمنظورفراردادن قاتلان حامدجان سازماندهي شده است.

گفته شده است که مسؤلان امنيتي تاجيکيستان چگونگي وقوع اين عمل انتحاري رامورد بررسي قرارداده اند.

درهمين حال منابع خبري اظهارداشته اند که همزمان امام علي رحمان رئيس جمهور اين کشوريک کميسيون ويژه تحت رهبري اميرقل عظيمف رئيس شوراي امنيت تاجيکيستان بمنظوربررسي اين حادثه تشکيل داده وبه شهرخجند فرستاده است.

منابع خبري ازشهرخجند ميگويند باوج وآرامش کامل درشهرهم اکنون اکثرجاده هاي اين شهرتحت کنترول شديد نيروهاي امنيتي قراردارند.

دريک تحول ديگرصبح روزگذشته امام علي رحمان رئيس جمهور تاجيکيستان ضمن ديدارازفرماندهي گارد ملي اين کشوربمنظورافتتاح رسمي فرودگاه نظامي وارد ناحيۀعيني گرديد.

گفته ميشوداين فرودگاه بعدازسالها توقف اکنون باهمکاري تخنيکي متخصصان کشور هندوستان بامصرف حدود 70 مليون دالرامريکايي بازسازي وبه بهره برداري سپرده شده است.

فرودگاه عيني با 3200 مترطول خط پروازوباتوجه به بازسازي تخنيکي آن يکي ازبزرگترين فرودگاه هاي تاجيکيستان بوده وظرفيت قبول هرنوع هوا پيماي را دارا ميباشد.

مراسم بازديد وافتتاح اين فرودگاه توسط رئيس جمهوري تاجيکيستان ونماينده گان نظامي واعضاي سفارت هندوستان درشهردوشنبه باپروازهاي نمايشي پيلوتهاي نظامي تاجيک انجام يافت.

گفته شده است که درفرودگاه همچنان يک مرکزآموزش وتربيۀ هوانوردي نيز تأسيس يافته است واين مرکزمجهزباوسايل تخنيکي مدرن ميباشد.

گزارشگر:حسيب دروازي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی