حقوق بشرو نسبيت فرهنگی | مجله حقوق بشر | DW | 11.11.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

حقوق بشرو نسبيت فرهنگی

حقوق بشر نه تنها در زمان جنگ دچار نقض وپامال شدن می گردد ، بلكه در زمان صلح نيز باموانع جدی يی روبرو می باشد . يكی از اين موانع مسله نسبيت فرهنگی يا بزبان ساده اينكه شماری اند

default

كه برخی از موارد اعلاميه جهانی حقوق بشر را می پذيرند ، وموارد ديگری را به بهانه اينكه با ارزش ها ی سياسی حاكم ويا سنت های فرهنگی و دينی در تضاد است ، نمی پذيرند .در افغانستان نيز هر دونوع برخورد سلبی نسبت به حقوق بشر وجود دارد .ما اميد واريم با فرستادن ديگاه ه ها و پيام های تان راهی برای گفت وگو دراين راستا بازگردد . تا دريچه ی باشد برای صبح صادق فردا .

حقوق بشر و نسبيت فرهنگی

روال حاكم زندگی بين الملی طوريست كه ملتهای كه درگذشته در انزوا می زيستند ، امروز خواهی نخواهی از طريق اقتصاد ، اتحاديه های منطقه ای وجهانی ، پيشرفت چشمگيرارتباطات و فن آوری وسايل حمل ونقل ، با ملل ديگر می آميزند و بدين ترتيب تغييرات شگرف مردم نگارانه بوجود می آيد .
چنين اوضاعی ناگزير تاسيس اجتماعاتی را كه بافرهنگهای مختلف خوگرفته باشند مطرح می سازد ، تا از طريق اعتقاد به روا داری نسبت بديگران وجامعه ی چندين فرهنگی از كشيد گيها، سردر گميها ومنازعات جلوگيری به عمل آيد .
بدون شك اعلامیه جهانی حقوق بشر بيانگر آن حد اقل های است كه جوامع چندين فرهنگی می تواند كرامت انسانی فردفرد بشر را حفظ نمايد .
اعلاميه جهانی حقوق بشر با دو ميثاق بين المللی ديگر يعنی ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ، حقوق اجتماعی وفرهنگی ، وميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی افراد بشر تحكيم می يابد . ساير معيار های حقوق بشر درصدد آنند تا از فجايعی مانند نسل كشی ، بردگی ، شكنجه ، تبعيض نژادی و تبعيض عليه زنان جلوگيری به عمل آورده ، از حقوق كودكان ، اقليتها و مدارای دينی حراست نمايد . در دنيا معاصر گروه ها ودولتها ی وجود دارند كه زير عنوان نسبيت فرهنگی بدون آنكه رسماً حقوق بشر را نفی نما يند ، عملاً در پی ابطال آن می باشند .
معنای ساده ی نسبيت فرهنگی آنست كه بطور انتخابی برخی از مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر را قبول نموده و برخی ديگر را به بهانه ی اينكه با ازرشهای سياسی ،دينی و يا فرهنگ سنتی مخالف است ، نمی پذیرند .
اين در حاليست ، برنامه ی عمل حقوق بشر كه در سال ۱۹۹۳ ميلادی در وين به تصويب رسيده است حقوق بشر را جهانشمول ، غير قابل تجزيه ، يكی به ديگری وابسته ومرتبط می داند . ودولتها را مكلف می گرداند كه قطع نظر ازويژگی ها ی فرهنگی از حقوق بشر حمايت و حراست نمايد .
گفته می شود كه علی رغم پوششهای مختلف فرهنگی اصولاً در طرح نسبيت فرهنگی در رابطه با حقوق بشر مسايل اقتدار سياسی و قدرت اجتماعی جوهر اصلی را تشكيل می دهد . مثلاً رژيم های ديكتاتوری از تطبيق و پياده شدن حقوق وآزادی های اساسی انسانی كه در اعلاميه حقوق بشر مندرج است ، سقوط خودرا حتمی می دانند ، ويا اينكه گروهها سنتگرای اجتماعی در جوامع عقب مانده با انكار حقوق برابر و انسانی زنان ، در حقيقت ميكوشند سلطه ی ديرينه ی خود را بر نصف جمعيت انسانی ، ادامه دهند .

تازه های خبری حقوق بشر

سازمان ديده بان حقوق بشر ياHRW كه يك سازمان غير انتفاعی مدافع حقوق بشر بوده ومركز آن در نيويارك می باشد ، روز سه شنبه نهم ماه نوامبر بهترين مراتب احترام خودرا به سه تن مدافعان جهانی حقوق بشر كه از كشورهای افغانستان ، روسيه و كانگو می ناشند ، ابراز داشت .
كنت روت مدير اجرايی سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد : هر سه تن از كسانيكه مورد اعزاز قرارگرفته اند ، در مبارزه ببرای ايجاد و حراست از جامعه ی مدنی در كشور های زادگاه شان فعال بوده اند . او فزود ه است ، ما دربرابر شجاعت اينان كه زندگی شان را بخاطر تامين عدالت و حراست ازحقوق اساسی انسانها به خطر انداخته اند ، سر تعظيم فرو می آوريم .

اين سه نفر عباتند از حبيب رهياب از افغانستان نتاليا ژكووا از روسيه و مياتری هونوری موسوكو از جمهوری ديموكراتيك كانگو .

حبيب رهياب از افغانستان برای سازمان ديده بان حقوق بشر در قسمت ثبت تا ثيرات اشغال افغانستان توسط نيروهای ايالات متحده آمريكا بر مردم ملكی افغانستان ، زندانيانی كه با بد رفتاری نظاميان آمريكايی روبرو شده اند ، و بی قانونی جنگسالاران ،پس از سقوط طالبان آزارش تهيه می نمود ه است .

نتالياژكووا به كميته مادران سربازان روسی كمك می نمايد . در روسيه تقريباً يك ميليون جوان سالانه بايد خدمت اجباری زير پرچم را انجام بدهند . اينان توسط سران مافوق خود مورد ضرب و شتم قرار می گيرند .آنان دچار فقر غذايی و انحطاط روحی می باشند .

مياتری هونوری قانون دان كانگويی و عضو موسس بنياد JusticPlus می باشد . اگر شجاعت خارق العاده ی وی نمی بود امكان داشت جنايات ضد بشری ايكه در كانگو صرت گرفته است ، بكلی بی صدا ومسكوت می ماند .

آگهی