حالت اضطراري پاکستان درزيرذره بين روزنامه هاي آلماني | آلمان و جهان | DW | 05.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

حالت اضطراري پاکستان درزيرذره بين روزنامه هاي آلماني

اعلام حالت اضطراري درپاکستان ازجانب پرويزمشرف موضوع بسياري ازروزنامه هاي آلماني را تشکيل مي دهد. روزنامه اي پرخواننده اي فرانکفورت الگماينه حالت اضطراري را دربعد دموکراسي بررسي نموده نوشته است:" اکنون خانه ي کاغذي دموکراسي وثبات دراسلام آباد درهم ريخته است ، آنچه واشنگتن درآنجا دراطراف پرويزمشرف اعمارکرده بود. "

پرویزمشرف با اعلام حالت اضطرار دست به بازداشت مخالفان حکومتش زده است.

پرویزمشرف با اعلام حالت اضطرار دست به بازداشت مخالفان حکومتش زده است.

فرانکفورت الگماينه حالت اضطراري درپاکستان را درماندگي واشنگتن نيزخوانده مي افزايد:" حالا درواشنگتن حالت درماندگي حاکم است . اما حتي دررابطه با اين ويرانگي ، واشنگتن چنان وانمود مي کند که پاکستان تاهنوز همچنان ديوارمقاومي عليه "فاشيزم – اسلامي" ( به گفته اي بوش) است.

اين امرنيزبنابرتحليل روزنامه فرانکفورت الگماينه بعيد به نظرمي رسد که واشنگتن ازحمايت مالي براي مشرف صرف نظرکند.

روزنامه ي " زود دويچه سايتنگ " کمي با تندي به قضاي نگريسته مي نگارد:" پرويزمشرف با کنارزدن نخست وزيرپاکستان مدتهاقبل درخزان 2001 به مثابه يک انسان خشن درجهان چهره نمايي کرد. "

زود دويچه سايتنگ مي افزايد :" جنرال مشرف به عنوان يک نيروي نظامي قوي بصورت ديکتاتوردوست داشتني غرب درآمد. "

بنابرعقيده ي نويسنده ي مقاله زود دويچه سايتنگ " اين بدان معناست که ايالات متحده امريکا اگرچه بسيارازاخلاق واز ارزشها سخن مي گويد اما درواقعيت مي خواهد بيشترازيک مستبد حمايه کند که به حساب اسلاميستها برسد. تا ازدموکراسي حمايت کند که درمقابل آنان تسليم گردد. "

نويسنده ي اين مقاله اين اقدام مشرف را يک حيله خوانده مي نويسد:" به همين دليل پرويزمشرف ضربه جديد خود را بردموکراسي به عنوان ضرورد هاي جنگ عليه دهشت افگني مستدل مي سازد."

روزنامه ي شهرنورنبرگ آلمان باکمي ملاحظه به قضايا نگريسته ظاهراً ازحوادث جاري درپاکستان اظهارناراحتي مي کند اما شمه اي ازعدم صداقت ازاظهار"ناراحتي " دال برلغو انتخابات درآنجا آشکاراست . اين روزنامه مي نويسد:" امريکا وغرب دربرابر اين انتخاب که ازديکتاتوري حمايت کنند ويا خطراين که اسلاميست هاي نفوذ هرچه بيشتريابند، شرکوچکتر را برمي گزينند."