جنگ وصلح ، دخالت خارجي ها ومسايل مهم ديگردرروزنامه هاي کابل | افغانستان | DW | 19.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

جنگ وصلح ، دخالت خارجي ها ومسايل مهم ديگردرروزنامه هاي کابل

گفت وگو با طالبان به اصطلاح افغاني وتامين صلح از طريق مذاکره موضوع داغ سياسي طي هفته هاي اخيربوده است که تصميم جدي حکومت افغانستان وحمايت برخي از کشورهاي کمک کننده دراين کشور را درقبال دارد.

default

اما پيش از آن که اقدامي عملي روي دست گرفته شود، عمليات نظامي وسيع وسنگيني به رهبري نيروهاي افغان وحمايت نظامي نيروهاي امريکايي وانگليسي در ولايت هلمند به منظور پاکسازي طالبان از اين ولايت آغاز شد.

اين عمليات که وارد ششمين روزخود شده است، گفته مي شود، با اين که به کندي پيش مي رود موفقيت آميز بوده است.

رسانه هاي محلي و روزنامه هاي چاپ کابل نيزدرجريان هفته گذشته پيوسته سرگرم دغدغه هاي مذاکره وجنگ درافغانستان، يعني دو پديده متضاد دراين کشور بوده اند.

« اينجا افغانستان است واتفاق ها خلاف تحليل ها مي افتند، هيج چيز مشخص نيست، فرضيه ها پايانتر از نسبيت ارائه مي شوند، ... اتفاق مارجه يکي از همين تصادف ها است، که خلاف تحليل ها جريان پيدا کرده است، حالا نخست وزيربريتانيا گفته است که طالبان ريشه کن مي شوند، اما ديده مي شود که هنوز عزم قاطعي دراز بين بردن آنها به وسيله ي اين حمله ي مشترک ديده نمي شود».

Afghanistan / Helmand / Offensive / US-Armee

اين آغازين فقره ي سرمقاله روزنامه غيردولتي ماندگاراست که موضوع جنگ وصلح با طالبان را تحت عنوان « فيصله ي صلح وآغاز جنگ» به تحليل گرفته است.

نويسنده مطرح کردن روند صلح توسط آقاي کرزي با طالبان ودايرشدن نسشت بين المللي لندن درحمايت از اين سياست را مورد انتقاد قرار داده و ابراز عقيده کرده است که اين شاخصه هاي متضاد درحيات سياسي افغانستان نشان ميدهند که تصميم گيري ها بدست حکومت افغانستان نبوده واين کشور فقط مجري تصميم هاي ديگران است.

وي اذعان داشته است، انگليس درحالي از موضع صلح با طالبان پشتيباني مي کند که مجلس نمايندگان امريکا درفکر تصويب بوديجه کلان براي سرکوبي طالبان وادامه جنگ درافغانستان مي باشد.

روزنامه غيردولتي 8 صبح درسرمقاله اش نسبت به نتيجه ي زود رس مشخص از عمليات وسيعي مارجه، ترديد آميز صحبت مي کند.

به باور نويسنده، اين که فرمانده کل نيروهاي انگليسي، آقاي نيک کارتر، دراظهاراتش را جع به عمليات مارجه، نتايج جنگ را به چند ماه بعد موکول کرده است، يک دورنماي نا معلوم ازجنگ ارائه مي دهد، براساس نشانه حقايق هاي مطرح شده دراين سرمقاله هنوز واقعيت هاي اين جنگ معلوم نبوده وفقط اميدواري هاي پرسش برانگيز به ميان آمده است.

Afghanistan / Helmand / US-Armee

نويسنده سرمقاله روزنامه 8 صبح درخصوص مصونيت وامنيت افراد ملکي گير مانده درجنگ ابراز نگراني کرده واز دولت خواسته است که امنيت مردم را درنظرداشته باشد واين موضوع را مهمترين مکلفيت دولت دانسته است، زيرا به عقده نويسنده طالبان به حيات انسان ها وافراد غيرنظامي هيچ اعتناي ندارند وقصداً از مردم به حيث سپر انساني استفاده مي کنند.

روزنامه غيردولتي چراغ سرمقاله اش را به موجوديت نيروهاي آلماني درافغانستان اختصاص داده وگفته است که نيروهاي نظامي آلمان درافغانستان طوري که لازم است کارنمي کنند.

به باور نويسنده سرمقاله، نيروهاي آلماني درسال هاي نخست درارتباط به آموزش وتربيه پليس ملي افغانستان تاحدي جدي عمل کردند و فعاليت هاي شان ملموس بود، اما درسال هاي اخير از مسووليت اموزش پليس افغانستان طفره رفته ودرشمال افغانستان جاي که نيروهاي افغانستان هم مي توانند امنيت را تامين کنند مستقر شده اند، درحالي که جنوب وغرب افغانستان صحنه کارزار نظامي مي باشند.

نويسنده سرمقاله چراغ به نيروهاي آلماني درافغانستان گزينه هاي چون جابجايي نيروهاي آلماني از شمال به جنوب، ازسرگيري آموزش پليس افغانستان توسط اين نيروها وهمچنان تجهيز پليس ودرصورت عدم اجراي اين دو نقش افغانستان را ترک گويند؛ را پيشنهاد کرده است.

روزنامه دولتي انيس درسرمقاله اش از وضعيت غير نظاميان درمارجه اظهار نگراني کرده نوشته است: « با وجودي که عمليات مارجه وارد پنجمين روزش شده است اما تا هنوز مخالفان از محلات مسکوني به حيث سپر دفاعي استفاده مي کنند».

نويسنده از قرباني شدن 12 تن غيرنظامي در عمليات مارجه ياد آورشده واز افزايش تلفات غيرنظامي را به نيروهاي خارجي وافغان هشدار داده است.

به باور نويسنده افزايش قربانيان غيرنظامي درجنگ درحقيقت ريختن آب به آسياب دشمن مي باشد.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی