جنگ عراق پس ازجنگ جهاني دوم قيمتي ترين جنگ براي امريکا بوده است | آلمان و جهان | DW | 16.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

جنگ عراق پس ازجنگ جهاني دوم قيمتي ترين جنگ براي امريکا بوده است

عمليات نظامي به شمول جنگ عراق وافغانستان ازسال 2001 بدينسو 904 مليارد دالرتمام شده است ومي تواند درسال 2018 به 1.7 تريليون برسد، ولو آنکه دربخش توظيف سربازان درمناطق ماوراي بحارکاهش به عمل آيد.

هزینه های این جنگ با ارقام نجومی وخنده آورموجب فقرجهانی می گردند

هزینه های این جنگ با ارقام نجومی وخنده آورموجب فقرجهانی می گردند

اين موضوع را گزارشي بيان مي دارد. " سي اس بي اي"CSBAيا مرکز براي ارزيابيهاي ستراتژي وبودجه، که يک نهاد بي طرف است، انتشارداده وگفته است که جنگ عراق 687 مليارد هزينه برداشته وپس ازجنگ جهاني دوم ، پرمصرف ترين جنگ امريکا دربيرون ازاين کشوربوده است. هرگاه مصرف جنگ افغانستان را که 184 مليارد دالرمي شود، برآن بيافزايم، جمعاً مصارف اين دوجنگ ، پنجاه درصد ازمصارف جنگ ويتنام بيشترمي گردد. " سي اس بي اي" گفته است که مصارف عمليات نظامي ايالات متحده امريکا به 904 مليارد دالررسيده است که ازسال 2001 بدينسو اين شامل مصارف دوجنگ ، همچنان توسعه وافزايش فعاليتهاي نظامي امنيتي درداخل مي باشد.

درصورتی که درصد پولهایی که برای مصارف جنگی می باشند همه ازمدرک استقراض باشند، هزینه جنگ بسیاربالامی رود

درصورتی که درصد پولهایی که برای مصارف جنگی می باشند همه ازمدرک استقراض باشند، هزینه جنگ بسیاربالامی رود

برعکس دريک محاسبه جداگانه،که دفترمحاسبات دولتي به روز دوشنبه انتشارداده است، گفته مي شود که کانگرس براي پنتاگون درجنگ ضد ترورريسم دردوران بوش 808 مليارددالر داده است که اين مصارف جنگ جهاني ضد تروريسم را ازسال 2001 تا 30 ام سپتمبر سال 2008 دربرمي گيرد، وشامل 508 مليارد دالر براي عراق و 118 مليارد براي افغانستان ، فلي پين وشاخ افريقا مي باشد.

تحقيقي که توسط " سي اس بي اي" صورت گرفته است گفته مي شود که ماليه دهندگان امريکايي مي توانند 416 تا 817 مليارد دالرديگر براي يک دهه بعدي بپردازند ولو اينکه توظيف يکجايي نيروها درعراق وافغانستان بسيارکاهش داده شده وبه 75000 و 30000رسانده شوند.

اين امرموجب آن مي شود که هزينه هردو جنگ بين 1.3 تا 1.72 تريليون بين سالهاي 2001تا 2018 برسد."سي اس بي اي" براين نظراست که ، اين ميزان هرگاه هزينه قرضه هاي فدرال را برآن علاوه بکنيم شايد ازاين بيشترگردد.

ايالات متحده امريکا 143000سربازدرعراق و 31000سربازدرافغانستان دارد. واشنگتن مطابق به موافقت نامه جديدي که با عراق امضا کرده است، توافق نموده است که نيروهايش را دراخيرسال 2011 ازعراق بيرون بکشد.اما مقامات امريکايي درنظردارند که بين 12-18 ماه ديگر20000سربازبيشتربه افغانستان پياده بکنند.

محاسبات پنتاگون محتاطانه تر اند

محاسبات پنتاگون محتاطانه تر اند

يکي ازدلايل بلند رفتن هزينه جنگي درآن است که حکومت بوش عادت داردتا تمويل جنگ را ازطريق درخواستهاي بودجوي تکميلي انجام بدهد، اين چيزي است که به نظر" سي اس بي اي" قدرت نظارت کانگرس را ازبين برده و ازطويل المدت برنامه گذاري پنتاگون را تضعيف مي کند.

همچنان اداره بوش وکانگرس ازسال 2001 بدينسو به طورقابل ملاحظه اي ماليات را کاهش داده اند، همين طوربه نحوبسيارهنگفتي مصارف را افزايش داده اند. اينها درحقيقت خلاف عملکرد جا افتادهء پرداختن مصارف جنگي ازطريق افزايش ماليات و کاهش مصارف وقروض داخلي عمل کرده اند.موسسه تحقيقاتي " سي اس بي اي" مي گويد:" اداره بوش جداً رهيافت متفاوتي را نسبت به تمويل جنگ درعراق وافغانستان درپيش گرفته است".

ازسال 2001 تا سال 2018 مصارف مجموعي شايد به 1.4تا 1.8تريليون برسد. اين درصورتي است که فکرشود استقراض ده درصد عمليات نطامي را تشکيل مي دهد. موسسه تحقيقاتي " سي اس بي اي " درراپورنهايي هيئت عاملش گفته است درصورتي که همه مصارف جنگ ازطريق استقراضها تامين شود، درآنصورت اين مصارف جنگي بين 2 تا 2.5 تريليون دالرمي شود.