جنرال مک کریستل: عملیات مشابه به هلمند درقندهار نیز به راه می افتد | افغانستان | DW | 22.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

جنرال مک کریستل: عملیات مشابه به هلمند درقندهار نیز به راه می افتد

اززبان قوماندان نیروهای بین المللی درافغانستان به روز دوشنبه آورده شده است که احتمال دارد ایالت جنوبی قندهار هدف بعدی حملات آیساف برای نابودی طالبان باشد.

جنرال ستنلی میک کریستل قوماندان نیروهای 121000 نفری ایالات متحده امریکا وناتو درافغانستان

جنرال ستنلی میک کریستل قوماندان نیروهای 121000 نفری ایالات متحده امریکا وناتو درافغانستان

جنرال ستنلی میک کریستل قوماندان نیروهای 121000 نفری ایالات متحده امریکا وناتو درافغانستان گفته است که عملیات نظامی درمنطقه زرع مواد مخدر درمارجه واقع درولایت هلمند افغانستان که اکنون درهفته دوم خود می باشد، " نمونه ای است برای ( حملات ) آینده".

پس ازآنکه ایالات متحده امریکا رژیم طالبان را مورد حمله قرار داد، ولایت هلمند وقندهار که زمانی پایتخت طالبان بود، محراق های داغ شورشگری را بوجود آوردند.

مقامات ناتو وافغانستان گفته اند که " عملیات مشترک" که درهلمند جریان داردسرمشقی است که دست کم درسه منطقه دیگری که درتصرف طالبان می باشند، مانند آن عملیاتهایی براه انداخته خواهند شد.

روزنامه " دی تایمز" بریتانیایی ازقول جنرال ستنلی میک کریستل نقل کرده است که :" ما درجایی می رویم که بخش قابل توجه جمعیت درخطراند و آشکاراست که قندهار ازاین ناحیه بسیار بسیارمهم است. البته اهمیت قندهار تنهابرای آن نیست که درجنوب می باشد بلکه برای همه کشور اهمیت دارد". جنرال ستنلی مک کریستل افزوده است" این البته تنها منطقه ای نیست " که عملیات درآنجا به راه اخواهد افتاد.

حدود 15000 نیروهای ایالات متحده امریکا، ناتو وافغانستان بامقاومت شدید جنگجویان طالب درمارجه واقع ولسوالی نادعلی ولایت هلمند روبه رو می باشند. پیشرفت نیروهای بین المللی به دلیل قطع شدن سرکها وبمبهایی که درزیرزمین پنهان شده اند بطی می باشد.

" عملیات مشترک" آزمایشی است برای ستراتژی جدید تحت فرماندهی ایالات متحده امریکا جهت بیرون کشیدن این مناطق که درآن خشخاش کشت می شود ازدستهای طالبان وقاچاقبران مواد مخدر وبرقراری دوباره حاکمیت دولت افغانستان درآنجا.

همچنین این عملیات نخستین آزمون اعتماد بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا برستراتژی ضد شورشگری جنرال ستنلی مک کریستل درافغانستان است که درآن قوای نظامی درارتباط عمیق با مردم غیرنظامی برای قطع نفوذ شورشیان تلاش می کند.

ازقول جنرال ستنلی مک کریستل آورده شده است که : " ازبسیاری جهات این عملیات نمونه ای برای عملیات آینده می باشد. آن عملیات آینده ای که زیرفرماندهی نیروهای افغانستان وباحمایت ائتلاف بین المللی درارتباط مستقیم با مردم به راه انداخته می شوند".

جنرال دیوید پتریوس مقام ارشد نظامی امریکایی به روزیکشنبه درتلویزیون ایالات متحده امریکا، " عملیات مشترک" را مرحله اولیه طرح مک کریستل خوانده است که برای 12 تا 18 ماه پیریزی شده است ومصادف است با همان مهلت زمانی که اوباما برای بیرون کشیدن نیروها امریکایی تعیین کرده است.

فرانس پرس/ رسول رحیم

ویراستار: عدبدالمجید ملک

آگهی