جمهوريخواهان مباحثه روي طرح بوش درسنا را مانع شدند | افغانستان | DW | 06.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

جمهوريخواهان مباحثه روي طرح بوش درسنا را مانع شدند

به روزدوشنبه جمهوريخواهان درسناي ايالات متحده امريکا پيشنهاد انتقاد ازطرح بوش براي اعزام سربازان بيشتربه عراق را مانع شدند.

هاري ريد رهبرسناتوران دموکرات : اين رئيس جمهورهمان سياست شکست درعراق را ادامه مي دهد...

هاري ريد رهبرسناتوران دموکرات : " اين رئيس جمهورهمان سياست شکست درعراق را ادامه مي دهد... "

اين حرکت که بيشتربه طرزالعمل جلسات تعلق مي گيرد، نخستين شکست براي دموکراتها مي باشد که درهردواتاق کانگرس امريکا اکثريت دارند.

اين نشست مجلس سناي متشکل ازنيروهاي مخالف باهم هنگامي دايرشد که بوش بودجه پيشنهادي اش را براي سال مالي ديگر پيشنهاد نمود واين پيشنهاد همچنان شامل تقاضا براي 235 میليارد دالري نيز مي شد که تاسال 2008 براي عراق وافغانستان درنظرگرفته شده است.

دموکراتها که داراي يک اکثريت ناچيز درسناي امريکامي باشند ، يازده راي کمتراز60 رايي را به دست آوردند که براي مطرح شدن اين موضوع درنشست ضروري مي باشد.

مسئله راي گيري روي پيش نويس فيصله نامه که الزام آورنبود؛ ازجانب جان وارنرسناتورجمهريخواه وکارل ليوين سناتوردموکرات که مخالف طرح بوش براي اعزام 21500 سربازامريکايي به عراق مي باشد، تدوين شده بود.

هاري ريد رهبرسناتوران دموکرات ممانعت جمهوريخواهان را ازبه مباحثه گذاشتن طرح بوش مورد انتقاد قرارداده وگفته است: " اين رئيس جمهورهمان سياست شکست درعراق را ادامه مي دهد... هرگاه آنها مانع مباحثه ما دراين مورد گردند، نمي توانند به مباحثه روي عراق پايان بدهند."

سرنوشت پيش نويس فيصله نامه وارنرپس ازآنکه سناتورهاي هردوجناح دموکرات وجمهوريخواه به چانه زني شروع کردند، معلوم نشد.

درحقيقت مچ مک کونيل سناتورورهبراقليت جمهوريخواهان درسنا، با قيد دوشرط پيشنهاد وارنر را ازصحنه بيرون کرد. اوگفت :" ماحاضربه مباحثه استيم اما نه با شرايطي که برما ديکته شود." اوعلاوه نمود:" البته اين يک تکاني بود که درراه واقع شد، اما من اميدوارم به زودي به توافقي برسيم که براي هردوجانب منصفانه باشد."

مطالب مرتبط