جريان مذهب سلفيه درتاجيکستان | آلمان و جهان | DW | 09.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

جريان مذهب سلفيه درتاجيکستان

فعاليت طرفداران يکي ازمذاهب اسلامي بنام سلفيه نگراني هاي رادربين جوانان تاجيک بوجودآورده است. جريان مذهب سلفيه که خودرا وارث حقيقي اهل سنت وجماعت يعني وارثان راه پيامبراسلام مي دانند درا ين اواخرفعاليت هاي مذهبي خودرا درقلمروجمهوري تاجيکستان بيشترازپيش افزايش داده اند.

فعاليت هاي آنها(سلفیه ) دراين کشور را مي توان به يک تشکيلات تازه ايجادتشبيه نمود.

فعاليت هاي آنها(سلفیه ) دراين کشور را مي توان به يک تشکيلات تازه ايجادتشبيه نمود.

اين نگراني هادرجريان بگومگوها وجروبحث هايي که ميان جوانان درمساکن مذهبي بخصوص درهنگام اداي نماز جمعه که اکثرأ باعث خشونت دربين جوانان مي گردد ، بوجودآمده اند.
برخي ازجوانان تاجيکستان بوجودآمدن مذاهب مختلف رادرجامعه نگران کننده ارزيابي نموده و فعاليت و حضورپيروان اين مذاهب راباعث تضاد وخشونت هاي خانوادگي وهمچنان باعث ناامني درکشورمي دانند.
اين درحاليست که برخي ازمسئولين اموروکارشناسان ديني حضورپيروان سلفيه را بنابراختلافات جزئي شان بامذهب حنفي که اکثرجامعه مسلمانان تاجيکستان پيرو اين طريقه مي باشند، قابل نگراني نمي دانند.
بنابرعقيده کارشناسان امورديني ؛ سلفيه باداشتن سوابق ديرينه دردنياي اسلام هنوز درتاجيکستان فعاليت چندان مؤثرنداشته است. فعاليت هاي آنها دراين کشور مي توان به يک تشکيلات تازه ايجادتشبيه نمود.
وهاب الدين قاصدينف کارشناس امورديني ويکي ازفعالان حزب نهضت اسلامي تاجيکستان برخورد و اختلافات پيروان سلفيه رابا پيروان طريقه هاي ديگرمذهبي جدي ندانسته همچنان برمحدود بودن آنها تأکيد مي کند.
همچنان برخي ازمقامات امنيتي کشورموجوديت پيروان طريقه سلفيه راهيچگونه خطر به امنيت کشور ندانسته اند.
گفته مي شودچندي قبل آقاي رجبعلي محمدعلي اف رييس مبارزه باجرايم وزارت امورداخله ضمن يک نشست مطبوعاتي اظهارداشت :تعدادپيروان اين طريقه درکشورکم بوده وتا هنوز برخورد جدي ميان سلفيه ها وپيروان مذهب حنفي صورت نگرفته است.
اين مقام وزارت داخله همچنان افزوده است که تااکنون هيچگونه برخورد غير قانون ازجانب پيروان اين جريان مذهبي انجام نيافته است.

به اساس اظهارات برخي ازمسئولين امورمذهبي بنابرنبود نظارت جدي در مساجد کشور بخصوص درروزهاي جمعه گاه وناگاه مباحثات مذهبي بين جوانان صورت مي گيرد.
امرالدين ميرزازاده امام خطيب مسجدجامع حاجي يعقوب شهردوشنبه ضمن تأييد ازوقوع مشاجرات لفظي ميان پيروان جريان سلفيه ومذهب حنفي درمساجداظهار داشته است که اين بحث هاصرفاً پيرامون سليقه هاي مذهبي صورت مي گيرد.

برخي ازتحليلگران معتقدند تاجيکستان تحمل وظرفيت فعاليت مذاهب گوناگون رادرجامعه ندارد.
پيروان جريان سلفيه را عمدتأجوانان جوانان تشکيل مي دهند. حميدالله رحيم زاده امام خطيب يکي ازمساجد دوشنبه شهرحضورجوانان پيروسلفيه رابه نفع جامعه سنتي تاجيکستان ندانسته واظهارداشته است ازاين که جامعه مسلمانان کشوراکثرأ پيرو مذهب سنتي حنفي بوده وتحمل پذيرش فعاليت مذاهب ديگرقابل قبول جامعه نيست.
جريان سلفيه درتاجيکستان سابقه چندان طولاني ندارد. بقول برخي ازساکنان اين کشوراين طريقه مذهبي توسط برخي ازجوانان تاجيک که عمدتأ تحصيل کرده کشورهاي عربستان صعودي وپاکستان بوده رايج گرديده وآنها کوشش توسعه وگسترش اين طريقه را درميان مردم دارند.
همچنان برخي ديگرازمردم پيروان اين جريان را به دست داشتن درتبليغات اهداف مذهب وهابيت نيزمتهم مي نمايند.
درهمين حال قانون آزادي اديان ومذاهب درتاجيکستان اخيرأ يکي موضوعات بحث برانگيز ميان دولت وحزب نهضت اسلامي تاجيکستان بوده است . چندي قبل طرح قانون آزادي وجدان واتحاديه هاي ديني ازجانب وزارت فرهنگ اين کشورجهت بررسي تحويل پارلمان گرديد تا مورد غوروبررسي احزاب ونمايندگان سازمانهاي بين المللي قرارگيرد.
اخيرأحزب نهضت اسلامي تاجيکستان طرح وپيشنويس قانون آزادي اعتقاد و آزادي هاي ديني راتهيه وهمچنان جهت بررسي به پارلمان کشورسپرده است.

آگهی