توني بليرازجنگ درعراق وافغانستان دفاع کرد | آلمان و جهان | DW | 22.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

توني بليرازجنگ درعراق وافغانستان دفاع کرد

توني بلير نخست وزيرپيشين بريتانيا ، دوجنگ درافغانستان وعراق را توجيه کرد. بلير به روزنامه " دي تسايت " شماره امروزدوشنبه گفته است:" ما دوديکتاتوربيرحم را برکنارکرديم ".

بلیربرعلاوه فرستاده خاص کوارتیت خاورنزدیک درراس یک موسسه مذهبی نیز قراردارد

بلیربرعلاوه فرستاده خاص کوارتیت خاورنزدیک درراس یک موسسه مذهبی نیز قراردارد

مطابق به اين گزارش ، بليردرمورد اين ادعا که جنگ عراق اوضاع را درجهان اسلام خراب ترساخته است گفته است:" يک مسلمان ، مسلمان ديگر را تحريک مي کند تا مسلمان ئيپر را بکشد. وحال شما به من بگوييد که کي برمسلمانان ستم روا مي دارد، من ويا آنها؟" .

بليرکه نماينده ملل متحد براي کوارتيت خاورنزديک است واين کوارتيت شامل اتحاديه اروپا، ايالات متحده امريکا ، روسيه وملل متحد مي باشد، گفته است که به اسلام احترام دارد ، و" منظماً ودرواقع روزانه قرآن را مي خواند".

بنابه اظهاربليراسطورهء حاکمِ فداييگري درجهان اسلام " انحراف کاملي ازاسلام واقعي است". بلير افزوده است اکنون بايد" کساني ازدورن اسلام دراين قسمت ايستادگي بکنند" وصريحاً حرف بزنند.

بلیرنزدیک ترین متحد بوش درجنگ عراق بود

بلیرنزدیک ترین متحد بوش درجنگ عراق بود

بليراتهاماتي را که نسبت به وي وبوش متحد نزديکش درجنگ ضد تروربسته اند، وجنگ عراق را جنگي با انگيزه هاي مذهبي خوانده اند رد کرده وگفته است:" اين تصميمي بوده است که ارتباطي با دين نداشته است.ماهنگامي تصميم به جنگ گرفتيم که متقاعد شده بوديم صدام حسين را ازميان برداريم ".

بلير که پس ازپايان کارش به حيث نخست وزيربريتانيا به مذهب کاتوليک مسيحي روي آورده است، سياستمداران هنگامي که ازخدا سخن به ميان مي آورند ، به زودي مورد سوء تعبيرقرارگرفته مي توانند. به طورمثال من درتلاش براي يک اصلاحات صحي واقعي دچاراشتباه خواهم بود هرگاه اين طوربيانديشم که " اکنون يک دوساعت نيايش ودعا مي کنم ، بعدش پاسخ صحيح را مي يابم ". به مثابه يک سياستمدارشما مي خواهيد، چنان تصميم بگيريد که عقل تان حکم مي کند.اعتقاد ديني شما را به يک تصميم متقاعد نمي سازد، اين اعتقاد به شما دراجراي تصميم قوت مي بخشد ولو آنکه به طورمثال اين تصميم چندان طرفداري هم نداشته باشد".

بلير درپهلوي مسووليتش براي خاورنزديک، دراوايل سال 2008 " توني بلير فيت فونديشين " را بنيان گذاري کرده است که هدف آن عبارت است ازاينکه اديان بزرگ را به "يک قدرت خيرمبدل کند".

آگهی