توقعات ازنشست اکودرگفتگو با دکترنعيم اسد | مصاحبه ها | DW | 16.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

توقعات ازنشست اکودرگفتگو با دکترنعيم اسد

"يکي از اهداف آن عبارت ازراه پيدا کردن افغانستان به راههاي بين المللي است، که از آن طريق بتواند تا اموال تجارتي به سهولت به افغانستان وارد شود واموال از افغانستان به سهولت خارج شود."

نیروهای امنیتی دولت افغانستان به کمک نیروهای کمک به حفظ صلح برای تامین امینت این اجلاس آمادگی های لازم را گرفته اند.

نیروهای امنیتی دولت افغانستان به کمک نیروهای کمک به حفظ صلح برای تامین امینت این اجلاس آمادگی های لازم را گرفته اند.

برای نخستین بارولایت هرات که دربازسازی نسبت به دیگرولایت افغانستان پیشگام تربوده میزبان یک نشست مهم منطقه ای می باشد. ازسویی هم برگزاری نشست وزرای امورجارجه کشورهای عضوسازمان همکاریهای اقتصادی منطقه ای (اکو) درافغانستان که قراراست روزهای آينده درولایت هرات برگزارگردد می تواندباردیگرتوجه سرمایه گذاران را به کشورجنگ زده ای افغانستان جلب نماید.

تصمیم برگزاری این نشست درافغانستان که دراجلاس قبلی این سازمان درحالی گرفته شده بود انتظارمی رفت تا برگزاری این اجلاس حداقل درافغانستان مشکل امنیتی تاحد زیادی کاهش یابد.

این درحالیست که دربرخی ازمناطق افغانستان درچند سال اخیرناامنی های افزایش یافته اند. اما با آنهم مقامات امنیتی افغانستان می گویند آنها آمادگی های لازم رابرای تامین امنیت این نشست دارند.

توقعات وانتظارات افغانستان ازنشست اکو را با دکترنعیم اسد رییس دانشگاه هرات درگفتگویی درمیان گذاشته ایم:

دويچه ويله: اگر از خوش باوري و بدگماني هاي که وجود دارد بگذريم، اهميت اين کنفرانس اولاً براي افغانستان چه است و دوم اهميت اين براي هرات چيست؟

دکتر نعيم اسد: تشکر از شما،واقعاً من فکر مي کنم که اين اتحاديه اقتصادي و يا تشکيلات اقتصادي براي افغانستان، براي منطقه واقعاً يکي از رويدادهاي بسيار مهم و عاليست که اتفاق افتاده است؛ مخصوصاً براي افغانستان. چرا که افغانستان محاط به خشکه مي باشد واز هر طرف راه بحري به رويش بسته است. در اين کنفرانس که برگزار مي شود يکي از اهداف آن عبارت ازراه پيدا کردن افغانستان به راههاي بين المللي است، که از آن طريق بتواند تا اموال تجارتي به سهولت به افغانستان وارد شود واموال از افغانستان به سهولت خارج شود. در افغانستان بصورت عموم، تمام راههاي تجارتي و تمام جادههاي که اند، اين جاده ها تماماً توسط اين ممالک و نمايندگان آنها و تاجران آنها مورد استفاده قرار مي گيرند. همچنان در توريزم خود مي توانيم يک تصميم خوب بگيريم وموضوع احداث ميدان هوايي ها که بايد در شهر هاي مختلف افغانستان ساخته ويا بازسازي شوند وبراي هرات از اين نقطه نظر بسيار اهميت دارد. مردم بيچاره هرات زماني که به کابل مي روند مجبوراند که از طريق هوايي بيايند. متاسفانه کدام راه ديگر براي تجار و کساني که مامورين دولت هستند وجود ندارد و از راههاي زميني هم بسيار مشکلات ايجاد مي شود.

واما بايد عرض کنم که بعضي ها از نظر امنيت بدبين هستند. هرگاه امنيت در اين جا باشد ، اين همکاري اقتصادي به مفاد هرات به تمام معنا است. امروز ما مي بينيم که يک قسمت زيادي مواد تجارتي از ايران وارد افغانستان مي شود. در حالي که هرات از نقطه نظر سرمايه گذاري و بهره برداري از سرمايه گذاري بسيار مساعد است.

دويچه ويله: ظرفيت هاي خاصي که براي جلب توجه جامعه جهاني باشد در افغانستان در حال حاضر وجود دارد؟

دکترنعيم اسد: من گفتم يگانه مشکلي که است مسئله ظرفيت وامنيت است. وازسوي هم تاحدودي ظرفيت وجود دارد. يکي ظرفيت از نقطه نظر معدن و مسائل طبيعي است. اگر از نقطه نظر قواي بشري بررسي کنيم، بعضي مشکلات است که بايد به زودترين فرصت به مدت کوتاه بتوانيم که قواي بشري را از نقطه نظر نوعيت، کيفيت و مهارت آماده بسازيم.

يک تعداد زيادي شاگردان مکاتب، که از صنف دوازدهم فارغ التحصيل شده اند و يا کساني که از فاکولته (دانشکدهها) فارغ التحصيل شده اند، اکثر اينها در کابل و اطراف آن پشت کار مي گردند. ما مي توانيم که در يک برنامه شش ماهه تمام اينها را به حيث ظرفيتها آماده بسازيم. من براي شما اطمينان مي دهم که اگر امنيت در اينجا تامين باشد، سرمايه گذاري بسيار خوبي صورت مي گيرد. اين سرمايه گذاري بهره فوق العاده بهتر براي ما دارد نسبت به بسيار ممالک.

و يکي مسئله امنيت است؛ مسئله گمرکي و مسئله تعرفه هاي گمرکي که اين هم در اين کنفرانس مورد بحث قرار مي گيرد . ديگر از اهداف اينهاست که تعرفه هاي گمرکي را اينها اصلاح بسازند. که به اين اساس بتواند اموال افغانستان را بدون کدام چون و چرا به ديگر ممالک و آنجا به افغانستان وارد کند.

دويچه ويله: آقاي اسد؛ يک بحث ديگر اينست که افغانستان در حال حاضر در آن حد توانايي اقتصادي نيست که بهره برداري بيشتر بکند. خيلي ها معتقد اند ،اکثراً ديگر کشورهاي عضو بيشتز از افغانستان سود مي برند. شما چه فکر مي کنيد؟

دکتر نعيم اسد: تجارت به ذات خود داد و گرفت است. شايد ياد شما نباشد ؛ وقتي که من در آلمان در سال 1365 آمدم، در قسمت بازار مشترک عين موضوعاتي را که شما حالا صحبت مي کنيد مورد بحث بود. يعني ممالکي مانند فرانسه، هالند، مانند آلمان ويا مثلا اسپانيا يکي از ممالکي بود که نسبتا غريبتر بود ويا پرتغال.

اين ممالکي ديگري را که شما مي بينيد اينها همه غريب هستند. اما امروز آنها کوشش مي کنند که در ايکو شامل شوند. منتها تقسيم کار است، وزراي داخلي است و جريان اموال است. ما امروز در يک پروسه جهاني شدن قرار داريم. ما نمي توانيم که افغانستان را در يک حالت انزوا قرار بدهيم. بايد که افغانستان قدرت اين را پيدا کند. اگر ما و شما بگوييم که امروز اين کنفرانس داير مي شود و پس فردا چه خواهد شد. نخير اين يک پروسه است که بايد طي شود. اما اين پروسه از نظر تاديات بسيار خوب است. مثلا بانکهاي ما در داخل افغانستان قادر به اين نيست که تقاضاي قرضه مردم را مرفوع کند. از اين خاطر ما بايد در بازارهاي منطقه و دربازارهاي پولي و سرمايه آنها راه پيدا کنيم.

سرمايه داران ما بايد در آنجا راه پيدا کنند. امروز سرمايه داران ما در افغانستان به بسيار مشکل مي توانند که قرضه بدست بياورند.

دويچه ويله: آقاي اسد؛ يک چيزي که بسيار مهم است، آمدن تغييرات در زندگي مردم است که خيلي مهم هم است و مردم اين را توقع دارند. برگزاري يک اجلاسي به اين بزرگي چه تاثيراتي خواهد گذاشت برزندگي مردم بويژه آن که براي اولين بار در يک ولايت افغانستان داير مي شود؛ و در کل چه پيامد ها و تاثيراتي در زندگي مردم خواهد گذاشت؟

دکتر نعيم اسد: ما اول از نقطه نظر سياسي اينرا بررسي مي کنيم. از نقطه نظر سياسي، اين کنفرانس در يکي از شهرهاي افغانستان داير مي شود. اگر ما موفق باشيم و همه چيز به خوبي بگذرد، از نقطه نظر سياسي هرات فوق العاده يک اهميت بارز را در افغانستان پيدا مي کند. شروع اقتصاد به ذات خود اينست که توقع به آينده است. و سرمايه گذاران در آينده يک علاقمندي پيدا مي کنند تا سرمايه گذاري کنند. خود اين موضوع اهداف آن را براي مردم نشان مي دهد و زماني که مردم در اين مورد متيقن شوند، اين خود بخود زمينه آن را فراهم مي کند.

دويچه ويله : تشکرازشما .

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی