تن به قضا دادن وبي تفاوتي مردم درانتخابات افغانستان | افغانستان | DW | 29.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

تن به قضا دادن وبي تفاوتي مردم درانتخابات افغانستان

قريب دوماه پيش ازبرگزاري انتخابات رياست جمهوري درافغانستان ، 41نامزد انتخاباتي تبليغات شان را شروع کرده اند. به نظرمي رسد که با همه افزايش خشونتها بازهم حامد کرزي نسبت به ديگران پيشترقراردارد.

هیچ دیوار وپایه برقی درافغانستان نیست که بدون عکس وپوسترکاندیداهای ریاست جمهوری باشد

هیچ دیوار وپایه برقی درافغانستان نیست که بدون عکس وپوسترکاندیداهای ریاست جمهوری باشد

مبارزات انتخاباتي در کابل به شدت جريان دارد: هيچ ديوار و هيچ پايۀ برقي در کابل بدون پوستر هاي کانديد ها بچشم نميخورد. همچنان دو زن نيز خود را نامزد کرده اند. همه روزه طرفداران حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و 40 رقيبش، محافلي را براي کانديدا هاي شان برگزار مي کنند.

يک تن از مامورين اداري ميخواهد رأي خود را بروز 20 آگست به رئيس جمهور فعلي بدهد. اومي گويد:

«کرزي آدم بدي نيست. از کسي بايد آدم حمايت کند، که آدم خوب باشد، آدم نيک باشد.»

برخلاف يکتن از محصلان به اين عقيده است، که:

" نه ، کرزي لياقت ماندن درين مقام را ندارد".

بسياري افغانها رئيس جمهور کرزي را مسوول شيوع اختلاس، بيکاري زياد، قوي شدن طالبان و اعمال جنايي روز افزون ميدانند. ولي به گفتۀ نور عباد از مرکز ملي تحقيقات پاليسي، با آنهم حامد کرزي بحيث کانديد محبوب به شمار مي رود. او اين تناقض را چنين تشريح مي کند:

کرزی به محقق وعده پنج وزارت خانه داده است

کرزی به محقق وعده پنج وزارت خانه داده است

«مردم درين جا انتخابات را بحيث نشانۀ مثبت ميپندارند و انتظار دارند، تا از ديموکراسي و انتخابات نتيجۀ خوبي داشته باشند. اما اشخاصيکه خود را نامزد کرده اند، فوق العادگي خاصي ندارند.»

امکان برد کرزي نامعلوم است: بطور مثال اشرف غني، که سالها بحيث مشاور بانک جهاني ايفاي وظيفه کرده است، ميتواند مانعي براي کرزي در کسب اکثريت مطلق آراء ايجاد کند. اشرف غني مي گويد:

«ما بيش از همه با بيعدالتي و بيکاري سروکار داريم. اين هردو مشکل توسط حکومت حل شده ميتواند.»

اشرف غني وزير ماليۀ سابق ميخواهد بيعدالتي و بيکاري را از بين ببرد. ولي در انتخابات برنامه ها نه، بلکه حامي پروري تعيين کننده ميباشد. به چنين بازي هايي کسي جز کرزي بلديت تام ندارد. او ميخواهد انتخاب دوباره اش را از طريق اتحادي از جنگ سالاران و اشخاص صاحب قدرت در ولايات ممکن گرداند و درين راه از افرادي هم استفاده ميکند، که داراي چهرهاي دوگانه اند.

اشرف غنی می گوید : بی عدالتی وبیکاری را فقط حکومت می تواند حل بکند

اشرف غنی می گوید : بی عدالتی وبیکاری را فقط حکومت می تواند حل بکند

دوستم را دوباره بحيث رئيس ارکان انتخاب نمود و با تعيين قسيم قهيم يکي ازقوماندانهاي سابق جهاد به حيث معاونش، حمايت اتحاد شمال را بدست آورده و يکتن ديگر از جنگ سالاران را وعدۀ پنج کرسي در کابينه داده است.

برخلاف ايالات متحد امريکا از حامد کرزي فاصله ميگيرد. بهر صورت ناظران عملکرد غير معمول سفير ايالات متحد امريکا در کابل را چنين تعبير مينمايند. کارل آيکنبري اخيرا در کنفرانس هاي مطبوعاتي کانديد هاي قوي رياست جمهوري اشتراک نمود.

بسياري افغانها اين بازي بر سر قدرت را به ديدۀ بيت فاوتي و مأيوسي مينگرند. وضع بي ثبات امنيتي و نابساماني ها در ثبت نام رأي دهنده ها باعث ايجاد تشويش ميگردد.

7 درصد اشتراک کنندگان همه پرسي ايکه از طرف بنياد-کنراد-آدناور صورت گرفته است، در مورد برگزاري آزاد، عادلانه و شفاف دومين انتخابات رياست جمهوري بعد از سقوط طالبان، شک دارند.

ماتاي / خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی