تنش هاي سياسي کابل با غرب ازديد روزنامه هاي کابل | افغانستان | DW | 09.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

تنش هاي سياسي کابل با غرب ازديد روزنامه هاي کابل

اين روزها کابل خبرساز ترين پايتخت جهان شده است. رسانه هاي داخلي وخارجي نيز بيشتربا اين موضوع خود را مشغول ساخته اند.

Zeittungen 21.10.09 in Kabul, Afghanistans Hauptstadt Autor: Farahmand Oktober 2009, Afghanistan

Zeittungen 21.10.09 in Kabul, Afghanistans Hauptstadt Autor: Farahmand Oktober 2009, Afghanistan

اظهارات اخيرآقاي کرزي در برابر ايالات متحده امريکا ودرکل دربرابر غرب، اتهامات او به آقاي پيتر گالبرايت، معاون پيشين نماينده ويژه ملل متحد درافغانستان، و برعکس اظهارات مقام هاي ارشد غربي در برابر کرزي وکناره گيري دو مقام ارشد کميسيون مستقل انتخابات از سمت هاي شان دراين روزها عنوان هاي درشت نشريات افغانستان را تشکيل مي دهند.

روزنامه غيردولتي 8 صبح کناره گيري دومقام ارشد کميسيون انتخابات را درعنوان صفحه ي نخست اش آورده ونوشته است: « نگراني ها همچنان باقي است».

دراين مطلب کنار رفتن اين دومقام متهم به تقلب درانتخابات رياست جمهوري سال گذشته درافغانستان، يک گام اميدوارکننده تلقي شده است، ولي ابراز نگراني شده است که به جاي اين دو مقام چه کساني تعيين خواهند شد.

اين روزنامه درسرمقاله اش کنار رفتن دو مقام يادشده را يک عقب نشيني تاکتيکي ولي بي نتيجه خوانده است. به باور نويسنده مقاله، اظهارات اتهام آميزکرزي در برابر غرب، دست بردن او درقانون انتخابات به نام تعديل، اکنون رييس جمهور را درمقابل غربي ها، ملل متحد وپارلمان افغانستان، قرار داده است.

نويسنده معتقد است که کنار زدن اين دومقام ازسمت هاي شان يک عقب نشيني تاکتيکي است که براي ترميم روابط ضربه خورده ميان رييس جمهورو غرب مي باشد.

8 صبح با اشاره به جنجال هاي سياسي اخير نوشته است: « از قضا که حکومت نه درمقابله با پارلمان ونه درموضع گيري عليه خارجيان ازحمايت مردمي برخوردار نيست».

روزنامه غير دولتي ماندگار نيزدرعنوان نخست اش نوشته است: « سرانجام متهمان اصلي تقلب کنار رفتند».

نويسنده در ادامه از قول آگاهان نگاشته است که «اين دو مقام پيشين کميسيون انتخابات بايد به دادگاه کشانده شوند واز گماشتن شان به سمت هاي ديگري دولتي جلوگيري شود».

اين روزنامه نيز سرمقاله اش را به اظهارات ضد غربي آقاي کرزي اختصاص داده است وگفته است کرزي يا بايد رابطه اش را با غرب ترميم کند ويا اينکه از غرب بريده و وارد يک قمار ديگري شود که انجامش معلوم نيست.

روزنامه غيردولتي سروش ملت کناره گيري مقام هاي ارشد کميسيون انتخابات را « آغازي براي برگزاري يک انتخابات سالم قلمداد کرده است». روزنامه دراين مطلب اشاره کرده است که اگر اين اقدام به منظور تامين يک انتخابات سالم ودموکراتيک انجام شده است به نفع افغانستان وانتخابات پيش رو خواهد بود واگر غير ازاين براساس کدام هدف سياسي صورت گرفته است مشکل آفرين خواهد شد.

اما روزنامه دولتي انيس درسرمقاله اش روابط افغانستان وامريکا را فرا تراز چنين اظهارات خوانده وگفته است که افغانستان وامريکا داراي روابط استراتيژيک مبتي بر منافع متقابل ومشترک هستند.

به باور نويسنده سرمقاله، اظهارات رييس جمهور کرزي برخاسته از درد وصداي پنهاني مردمي است که تحت فشار وشکنجه اي جنگ آرامش وامنيت شان را از دست داده اند.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی