تلاش برای برگرداندن مرزبانان روسی درمرزتاجیکستان و افغانستان | آلمان و جهان | DW | 02.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تلاش برای برگرداندن مرزبانان روسی درمرزتاجیکستان و افغانستان

یک مقام بلند پایه مبارزه علیه موادمخدرروسیه ازدولت تاجیکستان خواسته است تامرزبانان روسیه را دوباره درسرحدات مشترک تاجیکستان وافغانستان بگمارند نمایند.

روسیه خواستاربازگشت مرزبانان آن کشوربه مرز مشترک افغانستان وتاجیکستان شده است

روسیه خواستاربازگشت مرزبانان آن کشوربه مرز مشترک افغانستان وتاجیکستان شده است

این مطلب را آقای ویکتورایوانف، " مسوول خدمات مبارزه باموادمخدرروسیه"، که به منظوراشتراک درنشست نمایندگان شورای هماهنگ سازی نهادهای مبارزه بامواد مخدر"کشورهای عضوپیمان امنیت دسته جمعی" وارد دوشنبه شده است ضمن دیدارباآقای امام علی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان، ابرازداشته است.

دردیدارآقایان رحمان، رییس جمهوری تاجیکستان، وایوانف مسوول مبارزه بامواد مخدرروسیه چگونگی راه های پیشگیری انتقال مواد مخدرازقلمروافغانستان به تاجیکستان وازهمین طریق به روسیه را مورد بررسی قراردادند.

طبق اظهارات ایوانف بعد ازاین که مرزبانان تاجیک کنترول مرزمشترک با افغانستان رابه عهده گرفته اند وجایگزین مرزبانان روسیه شدند، قاچاق موادمخدرازافغانستان دراین مسیرچند برابرافزایش یافته است.

ایوانف گفت: "مسأله حفظ مرزها مشکل جدی است که بایدبگویم آرامش درمرزها، درواقع ثبات درهر کشور، دانسته می شود. به همین خاطرمامی خواهیم درمرزهای خودکارهای زیادی را انجام دهیم .برای برگشتن مرزبانان روس به تاجیکستان نیزما بارییس جمهورآقای امام علی رحمان گفت وگوانجام داده ایم."

آقای ایوانف همچنان افزود: " من برای بازگشت مرزبانان کشورم به تاجیکستان ازریاست جمهوری روسیه نیزدرخواست همکاری نموده ام".

گفتنیست؛این اولین تقاضای مقام های بلند پایه نظارت برموادمخدرروسیه در رابطه به بازگشت مرزبانان این کشوربه مرزهای تاجیکستان وافغانستان نیست. پیش ازاین نیزاین موضوع مطرح شده بود.

به باورایوانف بازگشت مرزبانان روس می تواند ازقاچاق موادمخدرازافغانستان به تاجیکستان وروسیه جلوگیری نمایند.

مسوولان اداره مبارزه باموادمخدرروسیه بارها ازناتوانی مرزبانان تاجیک دررابطه به جلوگیری موادمخدرازافغانستان به آسیای میانه تأکیدکرده اند.

ایوانف همچنان اضافه کردکه دولت روسیه آماده است تاسربازان مرزی خود را به منظورپیشگیری ازقاچاچیان موادمخدروکنترول بیشترمرزهای تاجیکستان به این کشوراعزام نماید.

درهمین حال برخی ازتحلیلگران امورامنیتی ضمن آنکه نگرانی های روسیه را دراین رابطه بی مورد می دانند، همچنان فرستادن سربازان روسیه را به مرزهای تاجیکستان درواقع مداخله مستقیم درامورامنیتی این کشورعنوان کرده اند.

سلطان احمد، کارشناس امورامنیتی تاجیکستان، می گوید پیشنهاد ویکتورایوانف برای فرستادن مرزبانان روس به تاجیکستان درشرایط کنونی یک تصمیم غیرعاقلانه است.

آقای احمد می افزاید:" این پیشنهاد همان فکرژرونوفسکی است که باری گفته بود که تاجیکستان از عهده کنترول مرزاتش برآمده نمی تواند ."

این گفته ها درحالی صورت می گیردکه هفته گذشته یکی ازرسانه های تصویری ازبیکستان گفته است که نود درصد موادمخدر که توسط ماموران امنیتی ضبط شده درقلمرواین کشوراز تاجیکستان وارد ازبیکستان شده است.

این شبکه تلویزیونی ضمن پخش یک گزارش ویژه دررابطه به دستگیری قاچاقبران ازبیک ومحاکمه ی برخی ازآنهاهمچنان ازنحوه فعالیت نهادهای امنیتی ومبارزه بامواد مخدرتاجیکستان دررابطه به جلوگیری ازفعالیت گروه های قاچاقچی تاجیک، نیزانتقاد کرده است.

اما آژانس نظارت برموادمخدرتاجیکستان این ادعای جانب ازبیکستان را بی اساس دانسته ، می گوید ازبیکستان باپخش این گونه گزارشهای منفی می خواهد ازاعتبار این کشوردرمنطقه بکاهد.

حسیب دروازی، دوشنبه شهرویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی