تقاضاي سازمانهاي امدادي ازناتو براي حفاظت بهتر از مردم ملکي افغانستان | افغانستان | DW | 18.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

تقاضاي سازمانهاي امدادي ازناتو براي حفاظت بهتر از مردم ملکي افغانستان

درآستانه برگزاري همايش سران ناتو درليزبن سازمانهاي امدادي از ناتو تقاضا کرده اند تا حفاظت ازمردم ملکي را درقلب انتقال مسووليت به نيروهاي امنيتي افغانستان قرار دهد.

سازمانهای امدادی درافغانستان کفایت نیروهای امنیتی ملی افغانستان را برای در دست گرفتن مستقل مسوولیتهای امنیتی کشور مورد سوال قرار داده اند

سازمانهای امدادی درافغانستان کفایت نیروهای امنیتی ملی افغانستان را برای در دست گرفتن مستقل مسوولیتهای امنیتی کشور مورد سوال قرار داده اند

به روز جمعه رهبران 28 کشور عضو پيمان ناتو درليزبن درمورد انتقال قدرت به حکومت افغانستان با هم ملاقات مي کنند. انتظار مي رود که دو روز اجلاس اين همايش سران کشورهاي ناتو را همين موضوع تشکيل بدهد.

اما يک گروه از سازمانهاي امدادي گفته است که آنها از" خطرات فزايندهء انواع مختلف راه حلهاي سطحي وسريع " درافغانستان نگران اند. به ويژه هنگامي که نيروهاي خارجي بخواهند برپوليس وسربازان افغان ، جهت بيرون کشيدن پاي شان ازجنگ نا محبوب افغانستان تکيه کنند.

اين سازمانهاي امدادي دريک نامه مشترک گفته اند که واگذاري مسووليتهاي امنيتي به نيروهاي امنيتي افغانستان مي تواند حتا " پيامدهاي فاجعه بار" داشته باشد وکدام کاري براي پايين آوردن تلفات مردم ملکي انجام داده نمي تواند.

اين سازمانهاي امدادي درنامهء مشترک شان آورده اند که " خطرزياد بدرفتاريهاي گسترده اي وجود دارد که مي تواند از دزدي و زورگويي گرفته تا به شکنجه وکشتار بدون تفکيک برسد".

دراين نامه علاوه مي شود: سربازان وپوليس افغان آموزش نازلي دارند و سيستم فرماندهي آنها ضعيف است. درحال حاضر کدام ساخت وکار يا ميکانيسم براي بازرسي بدرفتاريهاي نسبت داده شده به نيروهاي امنيتي ملي افغانستان ويا کدام سيستم ثبت ودرج شکايات جامعه وجود ندارد.

"کشتار مردم ملکي که منحصراً توسط نيروهاي امنيتي ملي افغانستان صورت مي گيرد ، حتا شمار نشده اند. نيروهاي پوليس محلي يا مليشه هاي محلي که ازحمايت ناتو برخوردار اند، حتا کمتر مسووليت پذيربوده ومي توانند نا امنيها را افزايش دهند.

سازمان عفو بين المللي به روز پنجشنبه درمورد ادعاهايي ابراز نگراني کرده است که گويا احساس مسووليت پذيري نيروهاي افغان وخارجي دربرابر حفظ جان مردم ملکي بهبود مي يابد.

دراعلاميه اين سازمان گفته مي شود: " فقدان پاسخگويي موجود انزجار را دربين افغانها مشتعل ساخته و تشديد مي کند که نيروهاي بين المللي بالاتر ازقانون قرار دارند و درقبال اعمالي که انجام مي دهند پاسخگو نمي باشند. به ويژه اين پاسخگو نبودن دربخش تلفات ملکي وجود دارد".

سازمانهاي ديگري به شمول اکسفام ، اکشن ايد، کريستين ايد و کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان نيز بی ثمربودن پوليسهاي محلي را مورد انتقاد قرار داده وگفته اند:

" ابتکاراتي از اين نوع منجر به بد رفتاري عليه مردم ملکي مي شوند. با توجه به تمرينات محدود و اشتباهاتي که مرتکب مي شوند، آموزش حرفه اي و انضباط اين نيروها بسيار مورد سوال اند".

" بدون يک سيستم قدرتمند فرماندهي وکنترول خطرآن وجود دارد که اين نيروها ازقدرت شان سوء استفاده کنند".

ساختار قومي ويا قبايلي اين نيروها خطر نفوذ جنگجويان و دارودسته هاي جنايتکار را درصفوف شان به وجود آورد وهمچنان مي تواند خشونتها را افزايش دهد.

سازمانهاي امدادي دررابطه به واگذاري مسووليتهاي امنيتي به نيروهاي امنيتي ملي افغانستان گفته اند:" هيچگونه ضمانتي با توجه به اشتباهات نيروهاي امنيتي ملي افغانستان وجود ندارد که آنها کمتر بدرفتاري خواهند کرد".

دراعلاميه اين موسسات امدادي آمده است که : فرار ازخدمت بسيار زياد، ميزان بلند بيسوادي هنوز هم " سوالات جدي" اي را درمورد قابليت عملياتي مستقل اين نيروها به وجود مي آورد. اين براي آن است که " عدم موثريت، فساد و بدرفتاريهاي " اين نيروها وسيعاً درچشمرس قرار دارد.

سازمانهاي امدادي علاوه مي کنند" آيساف يک مکلفيت اخلاقي وحقوقي دارد تا به تلاشهايش براي بلند بردن حسابدهي و شفافيت نيروهاي امنيتي ملي افغانستان بيفرايند".

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاري

آگهی