تظاهرات دربرابر تخريب کتيبه يادبود از اميرعلي شيرنوايي درمزارشريف | افغانستان | DW | 25.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

تظاهرات دربرابر تخريب کتيبه يادبود از اميرعلي شيرنوايي درمزارشريف

امروز درشهرمزارشريف صدها نفر،درارتباط به شکستاندن مجسمه و کتيبه يادبود از امير علي شيرنوايي توسط افراد نامعلوم ، دست به تظاهرات واعتراض زدند.

تظاهر کنندگان مي گويند؛ اين عمل را به کدام گروه خاص سياسي يا قومي ارتباط ونسبت نمي دهند، زيرا اميرعلي شير نوايي دانشمند بزرگي بود که به همه اقوام افغانستان ارتباط دارد.

تظاهر کنندگان مي گويند؛ اين عمل را به کدام گروه خاص سياسي يا قومي ارتباط ونسبت نمي دهند، زيرا اميرعلي شير نوايي دانشمند بزرگي بود که به همه اقوام افغانستان ارتباط دارد.

شب سي ويکم ماه حمل کتيبه ياد بود ازاميرعلي شيرنوايي که يک ماه قبل به حمايت مالي جنرال عبدالرشيد دوستم، رهبرحزب جنبش ملي اسلامي افغانستان، در خيابان شمال شرق روضه حضرت علی درمرکزشهر مزارشريف ساخته شده بود، توسط افراد نامعلوم ، قسمت صورت آن شکستانده شد.

تظاهر کنندگان امروزکه اکثر اعضاي حزب جنبش ملي اسلامي بودند، ضمن اعتراضات شان، ازمقامات محلي بلخ که تاحال عاملان اين واقعه را دستگير نکرده اند، بار ديگر ازمقامات محلي و از دولت مر کزي خواستند تا افرادي را که دست به چنين عملي زده اند دستگير وبه پنجه قانون بسپارند.

تظاهر کنندگان مي گويند؛ اين عمل را به کدام گروه خاص سياسي يا قومي ارتباط ونسبت نمي دهند،

زيرا اميرعلي شير نوايي دانشمند بزرگي بود که به همه اقوام افغانستان ارتباط دارد.

اميرعلي شيرنوايي درنيمه صده نهم، وزير مدبر وخردمند سلطان حسين با يقرا بود.

اميرعلي شيرنوايي درنيمه صده نهم، وزير مدبر وخردمند سلطان حسين با يقرا بود.

دکترفدامحمد پيکان، عضو کميته سياسي حزب جنبش ملي اسلامي، به دويچه وله (صداي آلمان ) گفت:" اين عمل از نظر من يک عمل سازمان يافته نيست. شايد دست کساني در اين عمل باشد که مي خواهند به مسايل قومي دامن بزنند، اما ما در اين رابطه با هوشياري برخورد مي کنيم وبه هيچ وجه به اين مساله جنبه قومي نمي دهيم."

آقاي پيکان ضمن درخواست پي گيري اين قضيه با تاکيد بر پرهيز از طرح کردن مسايل قومي، گفت: " امير علي شيرنوايي يک اديب ودانشمند بود. از اين لحاظ او به همه اي اقوام افغانستنان ارتباط دارد."

تظاهر کنندگان مي گويند درصورتي که مقامات محلي بلخ ودولت مرکزي مساله را پيگري نکند به اعتراضات شان ادامه مي دهند.

شجاع الدين شجاع، معاون شوراي مرکزي جنبش جوانان افغانستان، در اين رابطه به صداي آلمان گفت:

"ما اميد وار هستيم که مقامات محلي بلخ به زودترين فرصت عاملان قضيه را دستگيرنمايند درغيرآن ما به دفتر ملل متحد - يوناما نيز شکايت مي بريم."

تظاهر کنندگان قطعه نامه اي 6 ماده يي را نيز دراين رابطه صادرنمودند که در آن از دولت خواسته شده است تا به حفظ ونگهداشت آثارتاريخي توجه جدي نمايد وهم عاملان قضيه را شناسايي ودستگيرنمايد. همچنين در اين قطعنامه از تمام فرهنگيان سراسر کشور تقاضا به عمل آمده است تا عليه اين عمل فرهنگ ستيزان که باعث نفاق قومي مي گردند صداي اعتراض خود را بلند نمايند.

گفتنيست که اميرعلي شيرنوايي درنيمه صده نهم، وزير مدبر وخردمند سلطان حسين با يقرا بود.

نبي اثير، مزارشريف

ويراستار: ياسر

آگهی