تشدید بحران میان حکومت لبنان و حزب الله | آلمان و جهان | DW | 07.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تشدید بحران میان حکومت لبنان و حزب الله

حکومت لبنان "حزب الله" را متهم مي کنند که داراي شبکه وسيع اطلاعاتي - تلفني است و در ميدان هوايي بيروت کامره هاي جاسوسي را نصب کرده است.

شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لنبان

شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لنبان

حزب الله مي خواهد با اين کامره ها رفت و آمد سياست مداران دولتي را زير نظارت قرار دهد. حکومت لبنان بعد از نشست کابينه تا نيمه هاي شب موضع گيري خود را در برابر شبکه هاي اطلاعاتي حزب الله با اين جمله بيان داشت: "اين حمله اي است عليه خود اراديت دولت." غازي اريدي وزير اطلاعات لبنان اظهار داشت:

"اين امر مطابق به قانون اساسي نيست و مغاير با قانون است. ما عليه اشخاص، احزاب يا نهاد ها به اقدامات لازم خواهيم پرداخت که در اين گونه فعاليت هاي غير قانوني سهيم هستند. ما اتحاديه کشور هاي عربي و سازمان هاي بين المللي را در جريان قرار مي د هيم، و ما مي خواهيم آشکار سازيم که سازمان هاي ايراني در اين قسمت چه نقشي دارند."

حکومت لبنان به علاوه سبک دوش کردن آمر امنيتي در ميدان هوايي لبنان را تصويب کرد، به اين دليل که او با حزب الله همکاري داشته است.

حزب الله همه اين اتهامات را رد کرد. نعيم قاسم فرد درجه دوم حزب گفت که اين اتهامات "مضحک" هستند. او اضافه کرد که ما به اين دليل در نزديکي ميدان هوايي کامره نصب کرده ايم تا مواد ساختماني و د يگر اشياء را زير مراقبت داشته باشيم که سازمان حزبي ما "جهاد البنا" آنها را در آنجا براي بازسازي لبنان در کانتينر ها جاسازي کرده است. و شبکه تلفني ما مربوط به بخشي از امور نظامي ماست براي مقاومت عليه اسراييل. هيچ کسي حتي کابينه نيز نمي تواند مانع حزب الله گردد تا باز هم از لبنان دفاع کند. قاسم تاکيد مي کند که:

"شبکه هاي خبري تلفني مقاومت همزاد سلاح مقاومت است. آناني که اکنون اين شبکه خبر رساني تلفني را مورد حمله قرار مي دهند، بر سلاح مقامت نيز حمله مي کنند و مي گويند: عليه اسراييل مبازره نکنيد. آنان بايد اين جهت گيري را توضيح دهند."

يکي از نمايندگان حزب الله در پارلمان گفت، اينکه حزب الله داراي شبکه تلفني خاص ِ خود است، هيچ گاهي يک امر سري نبوده است. اين شبکه تلفني نقش مهمي در "پيروزي نظامي" عليه اسراييل در جنگ ِ دو سال قبل داشته است.

ناظرين سياسي در موضع گيري کابينۀ لبنان يک رو در رويي را مي بينند. احمد موسلي کارشناس در امور سياسي در دانشگاه امريکايي بيروت در اين باره مي گويد:

"حکومت لبنان در واقع براي يک جنگ عليه حزب الله موضع گيري مي کند. اگر حالت جدي پيش آيد، حزب الله هرگز اجازه نخواهد داد که ارتش آنان را خلع سلاح سازد و يا شبکۀ اطلاعاتي آنان را در هم ريزد. حکومت به اندازه زيادي ضعيف تر از حزب الله است."

به اين دليل از نظر موسلي قابل سوال است، که آيا حکومت در موقعيتي است تا در مقابله با حزب الله پيروز گردد.

تظاهرات طرفداران سوریه در لبنان

تظاهرات طرفداران سوریه در لبنان

نظام سياسي لبنان از دوسال و نيم به اين سو فلج است. حکومت و گروه هاي مخالف سياسي به صورت آشتي ناپذيري در مقابل همديگر قرار دارند. حکومت از جمله از طرف ايالات متحده امريکا و عربستان سعودي حمايه مي شود و اپوزسيون از جانب سوريه و ايران. هردو جانب همديگر را متهم مي سازند که براساس اوامر حمايت گران خارجي شان عمل مي کنند.

مسألۀ تقسيم قدرت يکي از عوامل اساسي بحران در لبنان است. حزب الله خواهان حق وتو است تا روي اين مسأله بقاي خود بتواند تصميم گيرد. تعداد زيادي از لبناني ها مسلح بودن حزب الله را به عنوان تهديد مي بينند؛ ديگران به مسلح بودن حزب الله به عنوان يگانه عنصر محافظوي مي بينند که لبنان عليه اسراييل از آن برخوردار است.

آگهی