تشديد منازعه برسريک معبد تاريخي بين تايلند وکمبوديا | آلمان و جهان | DW | 18.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تشديد منازعه برسريک معبد تاريخي بين تايلند وکمبوديا

منازعه بر سر يک معبد تاريخي ميان تايلند و کمبوديا، شدت يافته است. حکومات هردو کشور نيروهاي شان را در مرز مشترک دو برابر افزايش داده اند. هون سن نخست وزير کمبوديا عقب نشيني قطعات تايلندي را از مرز مشترک تقاضا کرده است.

سیمای یک معبد درکمبودیا

سیمای یک معبد درکمبودیا

تعداد زيادي از باشندگان منطقه از ترس يک برخورد نظامي روستا هاي شان را ترک کرده اند. تايلند و کمبوديا طي چند روز گذشته استقرار نيرو هاي شان را در اطراف معبد مورد منازعه شدت بخشيده اند. به اساس گزارش روزنامه ها در نزديکي معبد پري ويهير تقريباً 400 سرباز تايلندي در برابر 800 سرباز کمبوديايي قرار دارند. خط مرزي ميان اين دوکشور هيچگاهي دقيقاً مشخص نشده است. 40 سرباز تايلندي، که به ساحۀ متعلق به کمبوديا داخل شده بودند، موقتاً بازداشت شده و بعداً به مقامات تايلندي تسليم داده شدند.

منازعه بر سر معبد خمر در ولايت پري ويهيراست که چندي قبل از جانب ادارۀ يونسکو در رديف ميراث هاي فرهنگي جهان در آورده شد. اين معبد، که بر فراز يک تپه قرار دارد، به اساس يک مصوبۀ محکمۀ عالي بين المللي لاهه در سال 1962، به کمبوديا تعلق دارد. پس از آنکه کمبوديا از ادارۀ يونسکو خواست تا اين معبد قرن يازدهم ميلادي در فهرست ميراث هاي فرهنگي جهان درج نمايد، منازعه ميان تايلند و کمبوديا دوباره اوج گرفت. حکومت تايلند درخواست کمبوديا از ادارۀ يونسکو را مدت زيادي رد ميکرد و بالاخره آنرا پذيرفت. اما بخاطر اعتراضات شديد در داخل کشور موافقت خود را در آخرين دقايق دوباره پس گرفت.

معبد پریا فیهیار درکمبودیا که اکنون منازعه برسرآن کسب شدت کرده است

معبد پریا فیهیار درکمبودیا که اکنون منازعه برسرآن کسب شدت کرده است

پس از پذيرش معبد پري ويهيردر فهرست ادارۀ يونسکو، نوپادون پتاما وزير خارجۀ تايلند از پستش کنار رفت. تظاهرکننده گان در بنکاک حکومت تايلند را متهم مي ساختند که از درخواست کمبوديا به ادارۀ يونسکو ازينرو حمايت کرده است که تاکسين، نخست وزير مخلوع آنکشور، بدينوسيله بتواند جوازنامۀ سودمندي را براي اعمار قمارخانه ها در کمبوديا بدست بياورد.

در منازعه بر سر معبد پري ويهير در منطقۀ مرزي تايلند و کمبوديا مسأله رقابت هردو کشور بر سر ميراث هاي مشترک تاريخي نيز مطرح بحث است. شاهان پيشين خمر در کمبوديا زماني ساحۀ وسيعي را، که تايلند را نيز دربر ميگرفت، تحت سلطۀ خود داشتند، تا آنکه بعداً شاهان سيام يا تايلند امروزي دوباره بر بخش هاي از اين منطقه حاکم گرديدند.

تعداد زيادي از معابد خمر در تايلند امروزي قرار دارند. زمانيکه رسانه هاي کمبوديايي در سال 2003 اعلام کردند که تايلند ميخواهد بر سر معبد تاريخي انکوروات ادعاي مالکيت کند، در پنوم پن ناآرامي هاي شديدي رخ داد که در جريان آن سفارتخانۀ تايلند در پايتخت کمبوديا به آتش کشيده شد.

هنوز ماینهای جنگ داخلی درکمبودیا کاملاً پاک نشده اند که منازعه روی معبدها شدت گرفته است

هنوز ماینهای جنگ داخلی درکمبودیا کاملاً پاک نشده اند که منازعه روی معبدها شدت گرفته است

پله هاي سنگي در تپۀ پر نشيب از ميان جنگل انبوه راه را بسوي معبد پري ويهيرباز ميکند. کمبوديا در ورودي جانب تايلند را چند روز قبل بست، زيرا صدها مظاهره چي تايلندي بدون اجازه وارد معبد شده و يک پرچم تايلندي را در آنجا برافراشته بودند.

درحاليکه حکومات هردو کشور همسايه ميخواهند در روزهاي آينده باهم مذاکره کنند و يک راه حل مسالمت آميز را براي اين منازعه بيابند، باشندگان روستا ها در کمبوديا بروز پنجشنبه 17 جولاي جلو آن تظاهر کننده گان را گرفتند که يک راهپيمايي اعتراضي را به صوب معبد پري ويهير آغاز کرده بودند.

آگهی