ترس افغان ها ازحملات شبانه وزندانهاِي مخفِي امرِيکاِيِيها | مجله حقوق بشر | DW | 05.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

ترس افغان ها ازحملات شبانه وزندانهاِي مخفِي امرِيکاِيِيها

" آِي پِي اس" رسانه اِي که بِيشتر به گزارشهاِي جامعهء مدنِي درکشورهاِي فقِير مِي پردازد، ازحملات شبانه وزندانهاِي مخفِي ترسناک امرِيکاِيِيان درافغانستان خبر داده است.

حملات شبانه بر دهات افغانستان به دلاِيل مختلفِي صورت مِي گِيرند

حملات شبانه بر دهات افغانستان به دلاِيل مختلفِي صورت مِي گِيرند

درگزارشِي که به تارِيخ 28 ام ماه جنورِي ِيعنِي همزمان با برگزارِي کنفرانس بِين المللِي افغانستان درلندن انتشار ِيافته است، گفته مِي شود که علِي الرغم گذشت ِيک سال از دوره کار بارک اوباما رئِيس جمهور اِيالات متحده امرِيکا وبا وجود اعلام مقامات ناتو که مِي خواهند درافغانستان دل مردم را به دست آورند، تخطِي برحقوق بشر درافغانستان ازطرِيق حملات شبانه و زندانهاِي مخفِي اِي که درآنجا شکنجه معمول است، ادامه دارد.

حملات شبانه بر دهات افغانستان به دلاِيل مختلفِي صورت مِي گِيرند. گاهِي روستاها مورد تهاجم قرار مِي گِيرند ، زِيرا ادعا مِي شود که درآنجا طالبان حضور دارند و افراد مظنون مورد پِيگردِي درآنجاها وجود دارند. بِيشتر اِينگونه اطلاعات که به مقامات نظامِي امرِيکاِيِي داده مِي شوند، غلط ثابت مِي شوند.

درِيک مورد درماه نومبر سال گذشته ِيک تِيم سربازان امرِيکاِيِي خانه مجِيدالله قرار سخنگوِي وزِير زراعت را مورد حمله قرار دادند. آنها حبِيب الرحمان پسرعموِيش را که ِيک کارشناس کامپِيوتر و مامور دولت بود، جستجو مِي کردند.درجرِيان اِين حمله آنها دو پسرعموِي دِيگرمجِيدالله را که غِيرمسلح بودند به قتل رساندند. ازاِيندو، ِيکِي ازآنها بسوِي دروازه مِي دوِيد ودِيگرِي مِي کوشِيد پسرعموِيش را که خونرِيزِي داشت ، کمک کند. بلاخره آنها حبِيب الرحمان را درخانه ِيافتند.

رحمت الله زندانِي اِي ازولاِيت مِيدان ووردگ که سال گذشته طِي حملات شبانه اِي با نه تن دِيگر بازداشت شدند، به زندان رِيش خور آورده مِي شوند. اِين زندان توسط امرِيکاِيِيهاِيِي اداره مِي شد که لباس غِيرنظامِي داشتند ودانسته نشده است که آِيا نظامِيان وِيا اعضاِي " سِي آِي اِي" بوده اند وِيا اِينکه افراد قرار دادِي بوده اند.

آنند گوپال به تارِيخ 28 جنورِي درنشرِيه " نِيشن" ازقول رحمت الله که ازِيک قرِيه کوچک مِيدان به نام "زِي ولا" هست وجمعِيت اِين قرِيه فقط 300 نفرمِي باشد مِي گوِيد: " مردم اِين قرِيه ازتارِيکِي مِي ترسند". زِيرا دوسال پِيش در همِين قرِيه کوچک درده حمله شبانه قرِيب 16 نفرکشته شده اند.

رحمت الله بعداً ازرِيشخور به زندان پاِيگاه هواِيِي بگرام انتقال داده مِي شود.

گوپال که با 24 نفرمصاحبه کرده است، گفته اند با آنها بدرفتارِي شده است. مجازاتهاِيِي که آنها دراِين زندانها نام برده اند عبارت اند از بِيدارخوابِي دادن ، فاقه نگهداشتن ، ازپا آوِيختن وبا سگان تهدِيد کردن .داکتران، کمِيسِيون مستقل حقوق بشر واعضاِي حکومت افغانستان 12 مورد از 24 مورد ادعا شده را تاِيِيد کرده اند.

درهمِين ارتباط است که حامد کرزِي رئِيس جمهور افغانستان گفته است:

" ما تقاضاِي پول بِيشترنمِي کنِيم.ما مِي خواهِيم ازجامعه بِين المللِي تقاضا کنِيم که به حملات شبانه برخانه هاِي افغانها پاِيان بدهند وتلفات افراد ملکِي را کم ساخته وازبِين ببرند". کرزِي پِيش ازکنفرانس لندن به تلوِيزِيون الجزِيره گفته بود:" ما تقاضا مِي کنِيم که افغانها را زندانِي نسازند".

خبرگزارِيها/ رسول رحِيم

وِيراستار: سِيدروح الله ِياسر

مطالب مرتبط

آگهی