تدريس اصول کنوانسيون ژنو درجنگها به رهبران نظامي کشورها | مجله حقوق بشر | DW | 30.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

تدريس اصول کنوانسيون ژنو درجنگها به رهبران نظامي کشورها

درطول جنگهاي سي ساله افغانستان وحتا درهمين جنگهاي جاري تلفات افرادملکي يا غيرنظامي بسياربيشترازتلفات جنگجويان مي باشد. تلفات تنها به کشته شدن وتخريب آباديها خلاصه نمي شوند بلکه درجريان جنگها انواع مختلف تجاوزبه حقوق انساني توسط گروههاي جنگي صورت مي گيرد.

همه شرکت کنندگان کورس معتقد اند که کنوانسیون ژنو درجنگهای ضد ترور نیز می تواند اعتبار داشته باشد

همه شرکت کنندگان کورس معتقد اند که کنوانسیون ژنو درجنگهای ضد ترور نیز می تواند اعتبار داشته باشد

هم درجنگهاي بين دولتها وهم درجنگهاي داخلي ؛ تقريباً هميشه افراد ملکي يا غيرنظاميان بيشترصدمه مي بينند. اين درست درتناقض با کنوانسيون ژنو است که که سربازان را مکلف مي گرداند تا ازتجاوز وغارتگري وسايراشکال نقض حقوق بشر خود داري بکنند. اکنون رهبران نظامي 56 کشور دريک کورس تلطيف درمورد قوانين جنگ به نحوي که درکنوانسيون ژنو متذکرشده است؛ شرکت ورزيده اند. افسران ارشد ازکشورهاي اروپايي ، امريکايي ، آسيايي وافريقايي وخاورميانه مي آموزند که چگونه قوانين بين المللي بشري را با امورجنگي تلفيق بدهند. اينها بايد به سربازان شان آموزش بدهند که چگونه جنگ را بدون آنکه به افراد ملکي صدمه اي برسد، درمنازعات مسلحانه به راه اندازند. اين کارگاه دوهفته اي که به ابتکارکميته بين المللي صليب سرخ وارتش سويس به راه افتاده است، درنوع خود بيسابقه مي باشد. اين کورس مصادف است با سيمين سالروز پروتوکول الحاقي برکنوانسيون ژنو که قوانين رفتاري را درمنازعات تعيين مي کند . ليزا شلاين دراين رابطه گزارشي دارد.

دريک تحقيق جديد اداره حقوق بشرملل متحد دريافت شده است که قربانيان خشونتها درجنگهاي شمال اوگندا هم نيروهاي مسلح حکومتي اند وهم شورشياني که ارتش مقاومت را هدايت کرده اند وموجب کشتار، آدم ربابي ، تجاوز وغارتگري درجنگهاي داخلي بيست ساله شده اند.

کارشناسان حقوق بشرسازمان ملل متحد از ازتجاوزات جنسي درايالت کيوو واقع درجنوب کانگو حکايت مي کنند که اين تجاوزات ازمرز تجاوزجنسي عبورکرده وشامل بردگي جنسي ، زناي اجباري با محارم وآدم خواري شده اند.چنين خلافرفتاريهاي تکاندهنده اي به درجات مختلف درهمه جنگهايي که درسرتاسرجهان به راه افتاده اند ديده شده است. کشتارها ، تجاوزات جنسي ، غارتگري ، چوروچپاول ازسري لانکا تا به عراق وکولمبيا ديده شده اند.

فلوريان ويستفال سخنگوي کميته بين المللي صليب سرخ مي گويد:

1

" دليل اينکه چرا کميته بين المللي صليب سرخ مي خواهد دراين مورد با نيروهاي نظامي کارکند دراين است که تا امروز اين نيروهاي مسلح اند که نقش پردازعمده درمنازعات مسلحانه مي باشند. واين مي تواند اطمينان بدهد که آنها قوانين را احترام مي کنند، ودرنتيجه اين رعايت قانون به افراد غيرنظامي احترام گذاشته مي شود ، ازآنها حمايت صورت مي گيرد، نه اينکه مورد حمله قرارداده شوند."

سخنگوي کميته بين المللي صليب سرخ براين نظراست که اين کنوانسيونها مصيبتهاي مردم غيرنظامي را درجنگهاي مسلحانه به حداقل آن مي رساند. اين کنوانسيونها بين افراد غيرنظامي وجنگجويان وبين ملکيتهاي افراد غيرنظامي واهداف نظامي فرق مي گذارند. اين ميثاقها مانع حملات خود سرانه عليه افراد غيرنظامي مي گردند.اينها خواهان حمايت ازکساني اند که درجنگ شرکت ندارند. اين گروه مردم شامل زندانيان ، زخميان وسربازان بيمارمي باشند.

ويستفال مي گويد بسيارساده انديشانه خواهد بود هرگاه فکرکنيم که چنين کارگاههاي آموزشي اي به خود خود مانع بروز پامال شدن حقوق انساني درميدانهاي جنگ مي گردند. او مي افزايد:

2

" اما من فکرنمي کنم که اين کارگاه چنين کاري بتواند، اما کاري که مي تواند انجام بدهد تاکيد برآن است که نقض وپامال نمودن حقوق غيرنظاميان نه تنها درخلا اتفاق مي افتد، بلکه عملاً قوانين وجود دارند که رفتارها را به هنگام جنگ معين مي گردانند، ووسايلي هم براي عملي ساختن اين قوانين وجود دارند."

بريد جنرال مارتين روچ که قوانين جنگهاي مسلحانه را براي يک صنف متشکل از 15 افسرارشد تدريس مي کند مي گويد:

3

"مثلاً درمورد نسل کشي تنها درکنوانسيون ژنو به طرق مختلفي گفته نه شده است ، بلکه شما مي توانيد شکل مکتوب آن را درآنجا ببينيد."

وي درمورد جنايت عليه بشريت سخن مي گويد. وي در مورد ماده 87 پروتوکول الحاقي مصوبه سال 1977 صحبت مي کند که مربوط به مسئوليتهاي قومانداني جنگ مي باشد. مطابق به اين قانون سربازان بايد حرکات غيرقانوني درقومانداني را به مقامات ما فوق گزارش بدهند. البته او موافق است که انجام دادن چنين کاري مشکل مي باشد.

روچ مي گويد:

4

" به ياد دارم که دريک کشور قومانداني شکايت داشت. وي مي گفت " البته من نمي دانم ". سربازان شما به کساني که درغارتگري وتجاوزسهم دارند ، گزارش نخواهند داد. آنها چنين حرفهايي را ساکت مي گردانند. بنابراين شما بايد داراي يک نظام يا سيستم گزارشدهي باشيد."

تيموتي ييتس ، سازمانده اين کورس يک افسربازنشسته بريتانيايي است که مشاورکميته بين المللي صليب سرخ مي باشد.وي مي گويد اين کورس به افسران مي آموزد که چگونه مي توانند هنجارها وقوانين بين المللي را ضميمه تعليمات نظامي شان بسازند.

ييتس مي گويد:

5

" حال اکثرارتشها اين کاررا مي کنند ، اما برخي نيروهاي مسلح چنين نمي کنند. بنابراين ما مي خواهيم طرقي را نشان بدهيم که اين کاردراين ارتشها نيز انجام يابد واميد است با برداشتهايي که افسران دراين صنوف درسي پيدا مي کنند ، قادرگردند تا دوباره به کشورهاي شان بروند وبدانند که درسايرکشورها چگونه به اين مسائل برخورد صورت مي گيردوشايد بهترين عملکردها را به وجود بياورند."

ييتس مي گويد: صليب سرخ اميدواراست تا فهم ودرک ازقانون را بهتربسازد تا مردم بتوانند بهتربه محتويات وارزشهاي آن پي ببرند ودرنتيجه آن رفتارهاي شان را تغييربدهند.

ييتس مي گويد :

6

" مردم ضرورت دارند تا قانون را درک ودرنتيجه بدانند آنچه را که خود انجام مي دهند غلط است. نيازبه آن است که تعزيراتي وجود داشته باشد، يعني اينکه آنها بدانند هنگامي که قانون رامي شکنند، عواقب درپي مي داشته باشد."

بريد جنرال سلور کي يمبا ازاوگندا است. او کسي است که يونيفورم نظامي ومدالهايش را با افتخاربرتن نموده است. او مي گويد:

7

" من فکرمي کنم تخلفاتي وجود دارند، دربسياري موارد مردم نمي دانند کاري را که انجام مي دهند درست نيست. واين نظربسيارعالي است که به آنها فرصت آن داده شود که قوانين را بياموزند وهنگامي که با چنين حالاتي مواجه مي شوند، آمادگي داشته باشند."

شرکت کنندگان دراين کارگاه آموزشي درمورد کنوانسيون جنگي ژنو براين نظراند که سرشت جنگهاي مسلحانه تغييرنموده است . اکنون به جاي جنگهاي بين المللي ويا جنگ بين دولتها ، بيشترجنگهاي داخلي صورت مي گيرند که درآن بيشترافراد غيرنظامي گيرمي افتند تا آنکه آتش بسي صورت بگيرد. دايره المعارف صحت عامه براين نظراست که کشته شدن افراد ملکي دراين جنگها از 14% به هنگام جنگ جهاني اول به 90% درسالهاي 1990 افزايش يافته است.

شرکت کنندگان همچنان موافق اند که ازحمله تروريستي يازدهم سپتمبر برايالات متحده امريکا بدينسو ؛ نوع تهديد هم تغيبرخورده است. دگروال يان کوري که قوانين جنگ را براي پرسونل ارتش ايالات متحده امريکا تدريس مي کند، بااين نظرمخالف است که گويا کنوانسيون ژنو درجنگ عليه ترورتطبيق شده نمي تواند. وي مي گويد هرگاه به سربازان قوانين جنگهاي مسلحانه تدريس نشود، بنابراين آنها خود سرانه عمل مي کنند وآنچه اتفاق مي افتد که درزندان ابوغريب ديده شد.

تيموتي ييتس مي گويد ابوغريب نشان مي دهد که اين قوانين مي تواند کارآمد باشند، زيرا قوانين صريحي عليه رفتاري که درابوغريب اتفاق افتاد؛ قبلاً وجود داشتند. او مي گويد:

9

" دراين مورد خاص بازجوييهايي صورت گرفته اند وافرادي به خاطراعمال شان مسئوول دانسته شده اند. واين درست چيزي است که نشان مي دهد قانون چگونه کارآمد بوده مي تواند."

مطالب مرتبط

آگهی