تحول در نگاه جوانان نسبت به حکومتداري | گزارش های بازسازی | DW | 25.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

تحول در نگاه جوانان نسبت به حکومتداري

نگاه جوانان نسبت به طرز حکومتداري در طي سالهاي پيشين از جهات بسياري تغيير و تحول يافته است. جوانان اکنون با دقت بيشتري بر کار حکومت نظاره مي کنند و همزمان تفکراتي نيز درباره حکومتداري دارند.

default

عبدالباري بيست ويکساله باشنده شهرکندز ، حکومتي را مي پسندد که بتواند آرزوهاي مردم را برآورده سازد. او مي گويد: يک حکومت خوب آنست که مردم ازآن راضي باشند. حکومتي که براساس آراي مردم بوجود آمده وپاسخگوي نيازمنديهاي آنان باشد. درچنين حکومتي مردم به عدالت دسترسي دارند وقانون حاکم مي باشد.

محمد ميلاد يک تن ديگراز جوانان ولايت کندز بيشتربرکارآيي حکومت درامر متحول کردن زيربنا هاي اجتماعي واقتصادي تا کيد مي کند. او مي گويد: يک حکومت خوب آن است که شفاف وجوابگو باشد. به باور من يک حکومت خوب قابليت آنرا دارد که درعرصه هاي اقتصاد، فرهنگ واجتماع ، کارهاي سودمند انجام بدهد. رشد اقتصادي، رفاه وپيشرفت درعرصه علوم و تکنالوژي از وظايف اساسي يک حکومت خوب است. اين عده جوانان ، تامين امنيت وثبات را نيز از وظايف اصلي يک حکومت خوب مي دانند.

با اينحال جوانان درمورد حکومت افغا نستان با ديد متفاوت نگاه مي کنند. عبدالباري معتقد است که حکومت افغانستان داراي تنها برخي از ويژگي هاي حکومتداري خوب است. او مي افزايد، اين حکومت نتوانسته بسياري ازتوقعات مردم رابرآورده بسازد. ودر مواردي با نا کامي هايي روبروبوده است.

اما شماري ازجوانان با اين طرزديد موافق نيستند. محمد نبي رفيع دانش آموزليسه شيرخان کندز ، حکومت افغا نستان را يک حکومت نا کام نمي داند، اما مي گويد که اين حکومت دربرخي عرصه ها نا موفق بوده است. او مي افزايد: افغا نستان درطي سال هاي جنگ آسيب هاي زياد ديده است. حل همه اين مشکلات در طي چند سال ميسر نيست. اما حکومت دربرخي عرصه ها کارهايي را انجام داده که قابل قدراست.

بحث حکومتداري ، شمارزيادي ازجوانان تحصيل يافته را بخود مشغول نموده است. اين امر تحولي جديد در بين جوانان افغانستان در طي سالهاي پيشين به شمار مي رود. اين نگاه نو به طرز حکومتداري ، حاصل يک سلسله تغييراتي است که روند هاي سياست، اقتصاد وفرهنگ درافغا نستان بوجودآورده است. همچنين کارو تلاش يک تعداد نهادهاي ملي و بين المللي نيز بي تاثير نبوده است. آنها کوشيده اند تا با برگزاري دوره هاي آموزشي مدني، روزنه هاي جديدي در ذهن و تفکر جوانان در نگاه به روندهاي سياسي و اجتماعي بازنمايند.

محمد صابريوسفي

ویراستار: مهرنوش انتظاری

آگهی