تحريكات متداوم كوريايي شمالي و واكنش عاجزانه امريكا | آلمان و جهان | DW | 27.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تحريكات متداوم كوريايي شمالي و واكنش عاجزانه امريكا

ساعاتي چند قبل از اين که کوريالي شمالي راکت هاي جديد داراي بعد متوسط را پرتاب نمايد، سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحد امريکا هنوز اظهار خوشبيني مي نمود.

مساله كوريايي شمالي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد

مساله كوريايي شمالي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد

يان کيلي سخنگوي وزارت خارجۀ امريکا گفت: ”در مذاکرات هنوز باز است.” ولي پرتاب راکت سومي بعد از آزمايش اتمي نشان داد که در حال حاضر حکومت در پيونگ يانگ تمام در هاي مذاکرات را مي بندد. گيبس سخنگوي اوباما تأکيد نمود:

”کورياي شمالي همواره خود را در سطح بين المللي در انزوا ميکشاند.”

اما معلوم مي شود كه اين براي حکومت کورياي شمالي بي تفاوت است. همچنان ادارۀ اوباما ميداند که نه مذاکرات شش گانه و نه فيصله نامه هاي ملل متحد تا کنون اثر قابل ملاحظه اي را بر رژِيم در پيونگ يانگ داشته اند. تمام اميدواري اوباما حالا بر چين و روسيه متمرکز است:

”ما براي مقابله با برخورد کورياي شمالي، با دوستان و متحدين خويش همکاري خواهيم نمود.”

اوباما در موضعگيري اش بعد از آزمايش اتمي کورياي شمالي خواهان فشار بين المللي بر آن کشورشد. چنين فشار هاي مقدماتي را مي توانند پيکينگ و مسکو وارد كنند. اما آنچه باعث نگراني شديد مشاورين اوباما مي شود، نفوذ روبه تقليل چين بر کورياي شمالي مي باشد. گرچه کيم يونگ دوم ديکتاتور کورياي شمالي مليون ها کريدت، کود کيمياوي و نفت را از جانب چين با خشنودي دريافت مي نمايد، اما مشوره هاي پيکنگ بر آن بي اثر باقي مي ماند. وزارت خارجۀ ايالات متحد امريکا تأکيد نمود”:

”ما کورياي شمالي را به حيث قدرت اتمي به رسميت نمي شناسيم.”

در حال حاضر هواپيما هاي کشاف ايالات متحد امريکا از قرارگاه نظامي آن در جاپان گاز هاي راديواکتيفي را در هوا ثبت مي نمايند. امريکايي ها مي خواهند بدانند که واقعاً قدرت بمب کورياي شمالي به چه اندازه بود. نظر به معلومات ايالات متحد امريکا، ايران، سوريه و ليبيا تخنيک راکت را از کورياي شمالي بدست مي آورند. واشنگتن ترس دارد که مبادا کيم يونگ 2 ديکتاتور پيونگ يانگ، مواد هسته اي را به القاعده تحويل دهد. بر اساس گزارش نيويارک تايمز، مشاورين اوباما صرف يک چانس را براي جلوگيري ازين کار مي بينند و آن اينکه: تمام کشتي هاي که به کورياي شمالي مي روند و از آنجا برمي گردند، بايد متوقف ساخته شده و تلاشي شوند. قدرت چنين کاري را ايالات متحد امريکا از سه سال بدينسو در آنجا دارد - و آنهم از برکت فيصله نامۀ مؤسسۀ ملل متحد.

سينا/صديقي

ويراستار: مبلغ

آگهی