تبادله زندانيان ميان اسراييل وحزب الله | آلمان و جهان | DW | 16.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تبادله زندانيان ميان اسراييل وحزب الله

اين امر همان راه راپيش گرفته است که براي ما داراي ارزش محوري مي باشد و به اين ترتيب در تمام تاريخ دولت ما که سربازان گم گشته اي ما را که ما آنها را براي دفاع از ملت خويش به جنگ فرستاده بوديم، به خانه برگردانيده مي شوند

تبادلۀ زندانیان میان اسراییل و حزب الله

تبادلۀ زندانیان میان اسراییل و حزب الله

تبادله زندانيان بين اسراييل ولبنان در معبر مرزي "روشهانيقرا" صورت مي گيرد. اين معبر مستقيما ً در ساحل مديترانه قرار دارد. براي اين منظور همه تدارکات لازم با تمام جزئيات آن تهيه ديده شده است. در آغاز جريان تبادله قرار برآن شد که حزب الله ايهود گولد واسر والداد رگيف را به اسراييل بياورند.

حکومت اسراييل از اين ديد حرکت مي کند که هردو سرباز، ديگر در قيد حيات نيستند. در اين صورت يکي از خاخام هاي ارتش و پليس، جسد ها را شناسايي مي کنند. اگر نتيجه اين شناسايي مثبت باشد، در آن صورت اسراييل پنج تن زنداني لبناني را آزاد مي نمايد وجسد 199 تن جنگجوي فلسطيني ولبناني را به حزب الله تحويل مي دهد.

براي حکومت کنوني اسراييل بر سراين موضوع به توافق رسيدن، کار بس دشوار بوده است. به روز سه شنبه بالاخره کابينه اسراييل اين تبادله را تاييد کرد. 22 وزير کابينه به طرفداري اين توافق وسه تن عليه آن راي دادند.

اسحاق هرسوگ، وزير در اموراجتماعي از حزب کار، از اين تصميم حکومت در قسمت تبادله زندانيان دفاع کرده گفت: "حکومت اسراييل تصميمي بس درد ناکي را اتخاذ کرده است. حکومت در اين امر همان راه راپيش گرفته است که براي ما داراي ارزش محوري مي باشد و به اين ترتيب در تمام تاريخ دولت ما که سربازان گم گشته اي ما را که ما آنها را براي دفاع از ملت خويش به جنگ فرستاده بوديم، به خانه برگردانيده مي شوند. بهاي که براي آن پرداخته مي شود، کم نيست. تشويش ما بيش از حد است."

آگهی