بوش درسخنراني وداعيه اش ازکارهاي انجام داده اش دفاع کرد | آلمان و جهان | DW | 16.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

بوش درسخنراني وداعيه اش ازکارهاي انجام داده اش دفاع کرد

به روزپنجشنبه جورج دبليو بوش رئيس جمهور ايالات متحده امريکا آخرين سخنراني تلويزيوني اش را ايراد کرد وبدين ترتيب تصاميم مورد مناقشه اي را که اتخاذ کرده بود، توجيه نمود.

جنگ ضد ترور مضمون اصلی سخنرانی وداعیه بوش را تشکیل می داد

جنگ ضد ترور مضمون اصلی سخنرانی وداعیه بوش را تشکیل می داد

بوش هنگامي درحال ترک گفتن مقام رياست جمهوري است که يکي ازنامحبوب ترين روساي جمهورايالات متحده امريکا پنداشته مي شود. درنظرخواهيهايي که صورت گرفته است، محبوبيت وي به 30 % پايين آمده است.

جارج بوش آن اعضاي خانواده اش، دوستان سياسي ، همکاران وامريکايياني را که فکرمي کنند وي کارهايي برازنده اي را انجام داده است، دراطراف خود جمع کرده بود. وي درمورد دوران رياست جمهوري اش چنين گفت :


" افکارمن امشب به شبي برمي گردد که براي نخستين بار دريازدهم سپتمبر، ازهمين قصر با شما صحبت کردم . هنگاميکه تروريستان بعد ازحادثه پرل هاربر، بدترين حمله را انجام دادند و3000 نفررا کشتند".

بوش سياستش را اينچنين توجيه کرد که پس ازآن وي آنچه را درتوان داشته است انجام داده است، تا امنيت کشور را نگه دارد.

بوش افزود:

" شايد مباحثه درمورد چگونگي اين تصاميم برحق باشد ، لاکن هيچ مباحثه اي درمورد نتايجه آن نمي تواند وجود داشته باشد".

نه تنها درخارج ازامریکا بلکه درخود امریکا نیز بوش نامحبوب ترین رئیس جمهور تاریخ امریکا بوده است

نه تنها درخارج ازامریکا بلکه درخود امریکا نیز بوش نامحبوب ترین رئیس جمهور تاریخ امریکا بوده است

بوش ضمن ارائه يک ترازنامه ازدوران کارش گفت : بيش ازهفت سال مي شود که ديگر کدام حمله تروريستي دردرون خاک امريکا وجود ندارد. درعين زمان وي هشدار داد که خطرحملات تروريستي هنوز وجود دارد.وي افزود:

" دشمنان ما صبورانه ومصممانه مي خواهند دوباره ضربتي بزنند"

مبارزه جهاني عليه ترور، برسخنراني وداعيه بوش که هنوز هم رئيس جمهور مي باشد غالب بود. وي نظريه اصلي اش را داير براينکه ايالات متحده امريکا بايد درسطح جهاني تلاش ورزد تا زمينه تروريسم را ازميان بردارد تاکيد ورزيد وگفت که ازاينرو جنگ درعراق وافغانستان مهم مي باشند. وي گفت :

" افغانستان ازيک ملت که درآن طالبان والقاعده حاکم بوده وزنان را درملاء عام سنگسارمي کردند ، به يک دموکراسي جوان که درآن عليه تروريسم مبارزه مي شود، ورفتن به مکتب براي دختران ممکن شده است ، مبدل گشته است. عراق ازيک ديکتاتوري ظالمانه ودشمن سوگند خورده امريکا به يک دموکراسي عربي درقلب شرق ميانه ويک دوست امريکا تبديل شده است".

بوش گفت همین حالا که سخنرانی می کنم سخنرانی درمورد یازدهم سپتمبر ازهمین کاخ به یادم می آید

بوش گفت همین حالا که سخنرانی می کنم سخنرانی درمورد یازدهم سپتمبر ازهمین کاخ به یادم می آید

بوش به مثابه موفقيتش درسياست داخلي ازتازه ترين کمکهاي چندين مليارد دالري به اقتصادمالي سخن به ميان آورد. وي گفت که حکومتش دراين قسمت قاطعانه برخورد کرده است. امروز روزگارسختي است ولي هرگاه اين کارصورت نمي گرفت، روزگار دشوارترمي گرديد. وي ابرازاطمينان کرد که با وجود رکود اقتصادي، اقتصادکشور دوباره سيرارتقايي مي پيمايد. اوگفت:

" قاطعيت و سخت کوشي ما، اقتصاد امريکا را دوباره درمسيررشد قرارمي دهد. ما يک بارديگربه جهان قدرت مقاومت اقتصاد بازارآزاد را نشان مي دهيم ".

ازهم گسستن بازارمالي و تقريباً سقوط دوشرکت بزرگ موترسازي امريکا، کدام تغييري درسياق فکري وي که هنوزبراي اقتصاد بازارآزاد جولانگاهي وجود دارد، نياورده است. بوش بدون کدام ندامت وانکساري مقامش را ترک مي کند. او معتقد است که بهترين کارها را انجام داده است، فقط دريک مورد سخنراني اش وي ازخود انتقاد کرد.

" مانند همه کساني که پيش ازمن دراين مقام بوده اند، بايد عقبگردهايي را قبول کنم که هرگاه شانس آن ميسرمي بود، شايد بهترانجام مي دادم .من هيشه به منافع علياي کشورم انديشيده ام . من مطابق به وجدانم عمل کرده ام وچيزي را انجام داده ام که صحيح مي دانسته ام. شايد شما با همه تصاميم دشواري که من گرفته ام موافق نباشيد، اما اميدوارم با اين موافق باشيد که که من آماده بوده ام تصاميم دشواري اتخاذ بکنم ".

آگهی