بودجه انکشافي امسال کمترازسال گذشته است | افغانستان | DW | 01.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

بودجه انکشافي امسال کمترازسال گذشته است

بودجه انکشافي سالانه محکي است براي انکشاف وپيشرفت يک جامعه، بودجه انکشافي امسال کمتر ازبودجه سال گذشته است .

دربودجه انکشافی امسال بیشتر دربخش زراعت توجه شده است

دربودجه انکشافی امسال بیشتر دربخش زراعت توجه شده است

افغانستان که درشرايط کنوني به همکاري هاي مستقيم اقتصادي، سياسي ونظامي جامعه جهاني مجال بازسازي وتطبيق پروژه هاي انکشافي را بدست آورده است برنامه هاي انکشافي واقتصادي دراين کشور از چه قرارا ند؟

وزارت ماليه افغانستان يگانه منبع تمويلي برنامه ها وپروژه هاي انکشافي اين کشور است، مسولان ميگويند بودجه انکشافي افغانستان درسال جاري حدود 82 مليارد افغاني تثبيت شده بود ولي به دليل عدم توافق پارلمان با افزودن 14 پروژه ديگر برپروژه هاي منظور شده، اين رقم به 97 مليارد افغاني بالا رفت به تصويب پارلمان رسيد.

اين درحاليست که بوديجه انکشافي سال گذشته افغانستان بيشتراز 100 مليارد افغاني بود ولي براساس اظهارت مسولان وزارت ماليه افغانستان اکثر وزارت خانه ها تا ختم سال گذشته نتوانستند بيشتراز 50 % بوديجه انکشافي شان را به مصرف برسانند، به اين ترتيب بودجه انکشافي امسال نظر به ظرفيت نهاد هاي اجرايي وتطبيق کننده حکومت افغانستان طراحي شده است.

شمس آمرمطبوعات وسخنگوي وزارت ماليه درمورد پروژه هاي اضافه شده به دويجه وله گفت: « جاده باميان چغچران وگردن ديوال که 20 مليون دالر هزينه پيشنهاد شده است، لين دوم جاده کابل چاريکار به مصرف 15 مليون دالر، 5 مليون دالر براي برنامه ملي روستايي، تمديد پروژه هاي برق ولسوالي هاي پشتون کوت، المار وقيصار ولايت فارياب که يک مليون دالر هزينه پيش بيني شده است، پروژه اب آشاميدني ولسوالي اندخوي به مصرف 1.5 مليون دالروهمچنان بخش تعليمات اسلامي دروزارت معارف ميباشند».

به گفته شمس برنامه هاي انکشافي درچوکات وزارت ماليه شامل ارتقاي ظرفيت کارمندان، پيشنهاد تشکيلات جديد وماهر، کار بالاي قوانين وپالسي هاي مالي واعمار يک ساختمان ديگر براي وزارت ماليه درنظر گرفته شده اند وهمچنان يکي از برنامه هاي انکشافي وزارت ماليه اين است که درسال گذشته افغانستان درحدود 68 مليارد افغاني عوايد داخلي داشت قرار است با اصلاح وريقودم منابع عايداتي درسال جاري اين رقم به 100 مليارد افغاني برسد.

ازنشست پاريس به اين طرف توجه شماري از کشورهاي تمويل کننده بزرگ بيشتر به انکشاف زراعت وکشاورزي درافغانستان معطوف شده اند، طي دوسال اخير سکتور زراعت افغانستان درمقايسه با ساير سکتور ها پروژه هاي نسبتا بزرگ و مفيدي را راه مياندازد.

به گفته مجيد قرار سخنگوي وزارت زراعت درسال 1389 خورشيدي نيزاين وزارت برنامه ها وپروژه هاي انکشافي بزرگي دارد.

به گفته قرار وزارت زراعت درحدود 100 پروژه اي آبياري را براي دوسال آينده طراحي کرده است که 30 پروژه ي آن قراراست درسال روان تطبيق گردند وهمچنان موضوع آبياري يکي ازمواد مهم دستورکار نشست کابل خواهد بود.

صندوق قرضه يکي ديگر از اولويت هاي وزارت زراعت افغانستان است براساس اظهارات مسولان سيستم قرضه براي دهقانان تا ختم سال روان ايجاد خواهد شد وپس ازان درنظر است درصورت ممکن يک بانکي زراعتي نيزتاسيس گردد.

قرار اضافه ميدارد: « امسال هم تحت برنامه باغداري ومالداري وزارت زراعت قرار است درحدود 1700 هکتار زمين را تحت باغداري اورده ودرحدود 45 هزار دهقان را نيز درکنار آن، درباغداري مثل شاخه بري، ابياري، رفع حاصيلات باغ وکنترول امراض باغداري اموزش دهد».

قرار ميگويد« طي سال هاي جنگ منابع تحقيقاتي زراعتي افغانستان نابود شده وياهم اسيب هاي جدي ديده اند قرار است براساس استراتيژي پنجساله وزارت زراعت کارهاي اساسي براي انکشاف تحقيقات زراعتي درافغانستان صورت گيرند که البته قسمتي از اين پروژه ها درسال جاري کار خواهد شد».

بالا بردن کيفيت توليدات زراعتي افغانستان به استندرد هاي منطقه وجهان يکي ديگر از برنامه هاي اساسي وزارت زراعت ميباشد، به اين اساس وزارت زراعت افغانستان ايجاد يک کليکسيون ميوه جات را نيزروي دست دارد.

ايجاد ذخيره گاه ها وسرد خانه هاي براي محصولات پوسيده ني وبخصوص کچالو جز برنامه هاي وزارت زراعت است که شمار ازاين سرخانه ها وذخيره گا ها امسال درولايات مختلف احداث خواهند شد.

تاسيس لابراتوارهاي زراعتي که درمرحله اول به پنج زون درنظر است درمرحله دوم به تمام افغانستان تطبيق خواهد گرديد.

به گفته قرار هم اکنون فناوري لابراتورهاي زراعتي که وزارت زراعت دراختيار دارد در سطح منطقه بي نظير است.

درهيمن حال سرپرست وزارت تجارت نيز از انجام يک سلسله کارهاي اساسي دروزرات تجارت خبرداده مدعي است که در اينده نيز کارهاي اساسي درساحه تجارت افغانستان انجام ميپذيرند.

غلام محمد ييلاقي از گسترش روابط نيک وانکشاف روابط تجارتي ميان افغانستان وپاکستان خبر ميدهد.

وي ميگويد « درسفري که به پاکستان داشت با وزير تجارت فدرال پاکستان به توافق هاي دست يافته اند که براي تجارت افغانستان وبخصوص صادرات ميوه هاي تازه افغانستان خيلي مفيد ميباشد».

به قول ييلاقي اگر دور ششم مذاکرات با جانب پاکستان که قرار است به زودي درکابل داير گردد موفقانه انجام پذيرد پس ازاين ميوه جات تازه وخشک افغانستان وساير صادرات اين کشور مستقيما از طريق بنادر پاکستاني به بازار هاي هند خواهند رسيد، اقاي ييلاقي اين موضوع را براي افغانستان داراي اهميت فوق العاده ميخواند.

« ما قانون سرمايه گذاري هاي خصوصي را مورد ارزيابي قرار داديم، سهولت ها ومعافيت هاي بيشتر درسرمايه گذاري خارجي دران در نظر گرفته ايم وشرايط امنيتي که پس ازاين خوبتر خواهد شد ما از جانب پاکستان تقاضا کرديم تا امکانات فناوري که درپاکستان وجود دارد، امکانات مالي وپولي که درپاکستان وجود دارد علاقمندي هاي که درسرمايه گذاران انها وجود دارد ميتوانند درافزايش ميزان سرمايه گذاري درهردو کشور کمک خوبي کنند».

اين درحاليست که پاکستان هر ازگاهي عليه افغانستان ازحربه هاي تجارتي وبنادر که دراخيتاردارد استفاده کرده وگاهي هم تکس هاي سنگين بالاي کالاي هاي صادراتي افغانستان که از طريق خاک پاکستان صادر ميگردند وضع ميگردد.

گزارشگر: بهراد

ويراستار: رسول رحيم.

آگهی