بهين : رهبري مبازه با دهشت افگني را به افغانها بگذاريد | مصاحبه ها | DW | 07.02.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بهين : رهبري مبازه با دهشت افگني را به افغانها بگذاريد

دريک سفرغيرمترقبه وزيران امورخارجه بريتانيا وامريکا امروزپنجشنبه پس ازديداربانظاميان دوکشوردرولايت جنوبي قندهار، وارد کابل شدند تا بامقامات اين کشورپيرامون برنامه هاي ناتودرافغانستان تبادل نظرنمايند.

نیروهای ناتو وافغان

نیروهای ناتو وافغان

کاندوليزارايس وزيرامورخارجه امريکاروزگذشته درنشست وزراي خارجه کشورهاي عضوناتودربريتانيا شرکت نموده بود. يکي ازموضوعات مهم مورد بحث نشست وزراي خارجه کشورهاي عضوناتو را فرستادن بيشترنيرو به افغانستان وسهم گرفتن ديگراعضاي اين سازمان درمبارزه عليه شورشيان درجنوب افغانستان ،تشکيل مي داد.

ديويدميلبند وزيرامورخارجه بريتانيا با همتاي امريکايي اش براي پي گيري موضوع افغانستان وگفتگوبا مقامات اين کشور، و اطمينان دادن ازسوي ناتو مبني برادامه حمايت ازروند صلح دموکراتيک درافغانستان، وارد افغانستان شده اند.

اين سفردرست زماني صورت مي گيرد که گفتگوهاي لفظي ميان وزيران دفاع امريکا وآلمان درمورد فرستادن نيروهاي آلماني به جنوب افغانستان عنوان مهمترين موضوعات رسانه ها را قرارمي دهد.

دراين ميان سلطان احمد بهين سخنگوي وزارت امورخارجه افغانستان دريک صحبت اختصاصي با صداي آلمان گفته است: "ازنگاه افغانستان مهم است که به مبارزه عليه دهشت افگني و بازسازي دراين کشورچهره اي افغاني داده شود"

به باوربهين روند صلح دموکراتيک زماني مي تواند موفق باشد که رهبري مبارزه عليه دهشت افگني وبازسازي به کمک جامعه جهاني ولي به عهده افغانها باشند.

بهين معتقداست که چون افغانها شناختي درست ازمنطقه وطالبان دارند مي توانند بهترتصميم بگيرند.

سخنگوي وزارت خارجه افغانستان درحالي که درخواست آقاي کرزي مبني برتقويت نيروهاي داخلي افغانستان را تکرارمي نمود اضافه نمود: هرگاه دولت افغانستان نتواند خدمات اجتماعي به مردم ارائه دهد نمي تواند مورد اعتماد مردم قراربگيرد.

درحالي که حامد کرزي رييس جمهورافغانستان درواکنش به اعلام آمادگي آلمان براي افزايش نيروهايش درافغانستان، گفت: افغانستان نيازبه نيروي بيشترندارد بلکه به تقويت پليس ملي وارتش ملي اين کشورنيازدارد؛ ياپ دهوپ شفردبيرکل ناتو گفته است فرستادن نيروهاي بيشتربه افغانستان يک نيازوضرورت است.

آگهی