بهبودي وضع زنان در زمينه هاي شغلي در قندوز | گزارش های بازسازی | DW | 05.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

بهبودي وضع زنان در زمينه هاي شغلي در قندوز

فرهنگ کار ومشارکت در امور اجتماعي دربين زنان در قندوز تقويت يافته است. حالا زنان اين ولايت احساس مي کنند که نسبت به گذشته زمنيه هاي مساعد تري براي حضور آنان در جامعه وجود دارد .

آموزش هاي مدني بيشتر مردان را متوجه ساخته که زنان هم داراي يک سلسله حقوق هستند.

"آموزش هاي مدني بيشتر مردان را متوجه ساخته که زنان هم داراي يک سلسله حقوق هستند."

خانم مرضيه يک تن از زنان تحصيل يافته قندوز مي گويد که حالا خانواده هاي شهري، کمتربا کار زنان دربيرون از خانه مخالفت مي کنند. اومي افزايد:

"تغييراتي زيادي در سطح ديد خانواده ها بوجود آمده است.فعلاً زنان راحت تر اجازه مي يابند تا در بيرون از خانه کار کنند، درحالي که در گذشته مشکلات زيادي درين زمنيه وجود داشت واکثراً خانواده ها اجازه نمي دادند که زنان در بيرون کا رکنند."

تغييرات بوجود آمده دروضعيت زنان، به باور مردم ومخصوصاً خود زنان عوامل مختلف دارد.

خانم مرضيه نقش کار گاه هاي آموزش مدني وحقوق زن درين زمنيه را برجسته مي داند.اومي گويد، آموزش هاي مدني بيشتر مردان را متوجه ساخته که زنان هم داراي يک سلسله حقوق هستند.مخصوصاً اين امر بالاي خانواده هاي شهري تاثيرزياد داشته واز طرفي هم زنان به اهميت کار شان در جامعه پي برده وتا حدي زيادي در تغيير ذهنيت وفکر آنان مفيد واقع شده است.

برخي ها نيز رشد زند گي شهري وتقويت جامعه مدني را درين زمنيه موثر مي دانند.ساغر دانش آموز يکي ازمکاتب شهر قندوز معتقد است که توسعه نسبتاً خوب فرهنگي در طي سال هاي اخير، نقش سودمند در گسترش حضور زنان در جامعه داشته است. او مي گويد:

"درين سال ها ، پروژه هاي زياد بازسازي راه اندازي شده، تعداد بيشتر مردم صاحب کار شده اند واقتصاد خانواده ها هم يک اندازه تقويت شده.اين همه بالاي ذهنيت خانواده ها تاثير داشته وبه نفع زنان تمام شده است .البته مشکلاتي هم وجود دارد.به نظرمن زنان بايد بيشترازين کمک شوند و به آنان فرصت هاي بيشتري داده شود، زيرا زنان بدين فرصت ها نيازدارند."

شماري از زنان نيز کمرنگ تر شدن رسم ورواج هاي نا پسند در خانواده ها را يک عامل موثر براي تقويت حضور زنان در جامعه مي دانند . البته اين عده به اين باور اند که هنوز رسم و رواجهاي دست وپاگير زيادي وجود دارد که سبب ايجاد خشونت عليه آنان مي شود.

اين در حالي است که زنان ساکن در روستا ها و مناطق دور دست هنوز با مشکلات زياد روبرو هستند.اين عده زنان به علاوه اينکه از دسترسي به تعليم وتربيت به دور مانده اند، با مشکلاتي از قبيل عدم دسترسي به خدمات صحي واجتماعي نيز روبرو مي باشند ودر بعضي مناطق خشونت هاي نيز عليه آنان اعمال مي گردد.

محمد صابر يوسفي، قندوز

ويراستار:مبلغ

آگهی