بنی صدر:اين تاثيرمتقابل اين افراطي ها است درسياستهاي داخلي وخارجي يکديگر. | مصاحبه ها | DW | 12.12.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بنی صدر:اين تاثيرمتقابل اين افراطي ها است درسياستهاي داخلي وخارجي يکديگر.

بني صدر: به نظرمن کارکه ايشان مي کنند چنانکه درانتخابات امريکا کرد وعموم آن دستگاه مي کند بحران سازي است واين بحران سازي سودش مي رسد به تمام افراطي ترين تمايل هاي دراسراييل ، درامريکا ودرعموم غرب.

سیدابوالحسن بنی صدرنخستین رییس جمهورایران

سیدابوالحسن بنی صدرنخستین رییس جمهورایران

دويچه ويله : آقاي بني صدر؛ بفرماييد که هدف ازسيميناري که به نام هولوکاست درايران برگزارشده است چه مي تواند باشد؛ آيا آقاي احمدي نژاد مي خواهد که ازنام سيمينارعلمي براي سياست ها ي خارجي اش استفاده بکند؟

بني صدر: عرض کنم که هدف ايشان روشن است. اومي خواهد که به اصطلاح با اسراييل ستيزي درافکارعمومي دنياي عرب خصوصاً دنياي به اصطلاح اسلامي عموماً اعتبارکسب کند.به لحاظ اين که اين زياده روي هاي اسراييل درجنايت وتجاوز به حقوق مردم فلسطين يک وضعيت روحي رواني دردنياي اسلامي عموماً و دردنياي عربي خصوصاً به وجود آورده است. به طوري که پادشاه عربستان هم ديروزپريروزبود که مي گفت؛ اين دنياي عرب مثل يک انبارباروت آماده اي انفجاراست.

دويچه ويله : آقاي بني صدر؛ يکي واقعيت تاريخي هولوکاست است يکي سياست اسراييل، آيا به نظرشما دوچيزرا باهم مخلوط نمي کنند؟

بني صدر: عرض کنم ؛ اين مساله را ازهم تفکيک کنيم .اول اين که درباب کشتاريهوديان رقم سازشده که شش ميليون ويا بيشتريهودي کشته شده که مدعاي صهيونيستها وخيلي کمترکشته شده است مدعاي بسياري ازتاريخدانان است که دراين زمينه مطالعه کرده اند. دردنياي مسيحي بحث راجع به عدد که شش ميليون بوده کمتربوده ويا بيشتربوده است يک معنا دارد در دنياي اسلامي نمي تواند آن معنارا داشته باشد. دراين جاست که روشن مي شود که اين دستگاه روحاني حاکم بر ايران و اين مافياهاي نظامي مالي که درآقاي احمدي نژاد ازآنها نمايندگي مي کنند اينها حرف شان ضد صريح قرآن است . براي اين که بنا برقرآن يک نفرهم به ناحق کشته شده باشد مثل آن است که همه ي انسانيت کشته شده است . ازاين نظراست که ؛ به قول آن فلسطيني که نامه نوشته به آقاي احمدي نژاد، نوشته است که : " ماهم آگاه نبوديم وقتي که درزندان اسراييليها فرصت کرديم ومطالعه کرديم ديديم که چنين جنايتي وقوع يافته است. ما مي خواهيم ازاين جنايت رها بشويم . نمي خواهيم جنايت را انکاربکنيم ." حالا فرض کنيم معلوم کردن ويا معلوم شد، خيرشش ميليون نبوده است شش نفربوده آيا ما به عنوان مسلمان مي گوييم چون شش نفربوده پس جنايتي واقع نشده است ! مي توانيم همچون حرفي را بگوييم ؟!!! .

سخن که بايد بگوييم اين است : بگوييم آقاجان اين جنايت دراروپا واقع شده است درآلمان هيتلري واقع شده است . عوارضش را فلسطيني چرا بايد تحمل کند. به اين دليل که يهوديان را هيتلرکشته بايد که يک ملت را ازخانه وزندگي خودش آواره کنندويهوديان را ازهمه جاي دنيا جمع کنند درآنجا وبگويند ما شديم کشور!!! اسمش عدالت است دراين دنيا؟!!!

حرفي که زد اين صحيح است . منتها اين آقا اين حرف را نمي خواهد بزند. براي اين که اين حرف را بزند آن وقت ازش مي پرسند شما با آن اسراييل که اين طوراست اين روابط محرمانه را ازگروگان گيري به اين طرف چرا داشتيد. براي اين که اين سوال جواب ندارد.

حالا که اين حرفها را مي زند برا ي کمک به دست راستي هاي افراطي اسراييل سيمينارتشکيل مي دهد وآن مواضع تند را مي گيرد . شما دقت بکنيد که کي استفاده مي کند ازمواضع آقاي احمدي نژاد.

دويچه ويله : دقيقاً ؛ آيا دولت ايران مي خواهد که با برگزاري اين سيمينار حداقل با اين سروصداها ، دولت هاي غربي را زيرفشارقراربدهد ويا متوجه اسراييل بسازد؟

بني صدر: به نظرمن کارکه ايشان مي کنند چنانکه درانتخابات امريکا کرد وعموم آن دستگاه مي کند بحران سازي است واين بحران سازي سودش مي رسد به تمام افراطي ترين تمايل هاي دراسراييل ، درامريکا ودرعموم غرب. حالا درامريکا نارضايتي ازسياست آقاي بوش به حدي بود که از ادا اطواراهاي آقاي احمدي نژاد خيلي استفاده کردند. چنانکه مذهبيان درامريکا او( بوش) را با فرعون وسکولارها باهيتلرمقايسه مي کردند. اين فايده نکرد واثربايسته را بجانگذاشت که مانع ازشکست حزب جمهوري خواه بشود. ولي اين مانع اين نيست که اين افراطي ها درهمه جاي دنيا هواي همديگررا دارند. مواضع اتخاذمي کنند که متقابلاً ازهم سود بجويند . حالا به همين جهت مي بينيد که شکست آقاي بوش درامريکا بلا فاصله منعکس مي شود درايران بصورت تحرک جامعه جوان ايران .

دويچه ويله : آقاي بني صدر؛ تاثيرات اين سميناردرسياستهاي ايران چه خواهدبود ،درسياستهاي جهاني که درحال حاضربحث مناقشه اتمي ايران است . چه تاثيري خواهدداشت؟

بني صدر: گفتم که اين رژيم کارش عموماً بحران سازي است. اتفاقاً يک مطالعه ي ديروزامروزدرداخل وخارج ايران منتشرشده است . درآن مطالعه از نظامي کردن رژيم سخن مي آورد.چون الان غالب دستگاهها دولتي ، مجلس ، قوه قضاييه دراختيارپاسداران است ، مقامهاي اصلي اش را پاسداران دردست گرفته اند ؛حالابنابراطلاع که امروز به من دادند قراراست تا بهاربازهم مقامهاي ديگرهم به تصرف پاسداران داده شود. به اين ترتيب اين مطالعه مي گويد سياست آقاي بوش وبحران اتمي نقش اول داشته است در نظامي کردن دولت درايران . پس آنچه که شما به آن اشاره مي کنيد وسوال بسيارخوبي است اين را توضيح مي دهد که بحران خارجي که درواقع محتواي اصلي سياست رژيم را تشکيل مي دهد يک هدف داخلي مشخص دارد وآنهم درحال حاضرکردن دولت است هم به لحاظ اين که تورم شديد جنرال درسپاه بوجود آمده است . ومي خواهند سپاه را خالي کنند وانتقال شان بدهند به دستگاهها ي دولتي . هم اين که درواقع يک تحول اساسي وعمده دررژيم دارد .،درحال شکل گرفتن وانجام شدن است واين نظامي کردن دولت درتاريخ ما به اين وسعت نبوده است.

دويچه ويله : به عنوان آخرين سوال مي خواهم بپرسم که آيا اين سمينارتاثيرات هم درسياستهاي اسراييل خواهدگذاشت؟

بني صدر: روزنامه آرتص که يک روزنامه ي اسراييلي است يک مقاله انتشارداده بود وخطاب به آقاي المرت گفته بود" تواگراين احمدي نژاد را نداشتي چه داشتي . برنامه که نداري ، درلبنان هم که رفتي شکست خوردي همين جوربرايش شمرده است. وگفته است حالا تويي واين احمدي نژاد که مي گويي وتبليغ مي کني که اومي خواهد اسراييل را ازبين ببرد وتوهم به اصطلاح مي خواهي اسراييل را دربرابراين خطرحفظ کني . تازه هم که وزارتي دراسراييل تاسيس شده است که جواب سوال شمااست.

اسراييل يک وزارت خانه خاص براي ايران تاسيس کرده است. اين تاثيرمتقابل اين افراطي ها است درسياستهاي داخلي وخارجي يکديگر.

دويچه ويله : آقاي بني صدريک جهان تشکرازشما .

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی