1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

بشنو و بیاموز - مهارتها برای موفقیت افغانستان امروزی

تعلیم و تربیت کلید اساسی پیشرفت دوامدار افغانستان است که روند موفقانۀ بازسازی به آن نیاز دارد. دويچه وله با برنامۀ تفریحی "بشنو و بیاموز" رشد و توسعۀ مهارت ها و سطح دانش شنونده گان جوان را فراهم می کند.

https://p.dw.com/p/LvVz

"بشنو و بیاموز" یک برنامه آموزشی چندزبانه، از راه- دور، وبراساس تاثیرگذاری متقابل است که روی انترنت وازطریق رادیو قابل دریافت است. این برنامه برای شنوندگان جوان افغان بین دوازده الی بیست سال تهیه شده است و چالش های مهمی که آنها در زندگی روزمره شان با آن مواجه اند، مورد بررسی قرار می دهد. "بشنو و بیاموز" می خواهد تا حد ممکن به واقعیت های جامعه افغانی و تجارب روزانه شنوندگان جوان آن نزدیک باشد. به ھمین دلیل ما با نویسندگان درون افغانستان کار می کنیم، جایی که هر بخش آن نیزآنجا تولید می شود. نمایشنامه های رادیویی و دیگر برنامه های تفریحی و معلوماتی راه خوبی برای تماس با شنوندگان عمدتاً جوان را فراهم می کند.

برنامه " بشنو و بیاموز" افغانستان به زبان ھای پشتو و دری تولیدمی شود. این برنامه ها را می توان از طریق امواج کوتاه رادیو، انترنت وازطریق منابع محلی همکاردریافت کرد.

تاثیرگذاری متقابل


برنامه "

شنوندگان ھم چنان می توانند با دويچه وله از طریق شبکه های عنعنعوی درمیان گذاشتن دیدگاهها مانند: تلفن ها، نامه ها، ایمیل ها(پست برقی)، و پیام ھای تلفنی با گردانندگان این بر نامه تماس بگیرند.

پرسشها و پاسخ ها به حیث مواد ممد ازطریق وب سایت ما در دسترس می باشند، و همچنان لینک(پیوند) ها به نهادهای محلی که با پروژه ها مربوط باشند، فراهم می شوند.

پیشاپیش بهار نخستین مجموعه برنامه " بشنو و بیاموز" به نشر خواهد رسید. هر گاه پیشنهاد، سوال و یا نظری در این باره دارید به نشانی زیر با ما در تماس شوید.

بشنو و بیاموز" تنها یک برنامه آموزشی و تفریحی نیست، بلکه یک تاثیرگذاری متقابل می باشد. شنوندگان جوان می توانند به طور مستقیم در برنامه ها با درنظرداشت عناصر تاثیرگذاربریکدیگرمانند مکالمات تلفنی، آزمونهای رادیویی، پرسشنامه ها وبررسی ها درپخش این برنامه ھا شریک و سھیم شوند۔

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

پادشاه بریتانیا هنگام رسیدن به برلین

پادشاه بریتانیا در اولین سفر رسمی خارجی خود وارد آلمان شد

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی