بشنو و بياموز؛ برنامهاي جديد راديو صداي آلمان | مصاحبه ها | DW | 13.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

بشنو و بياموز؛ برنامهاي جديد راديو صداي آلمان

بخش افغانستان دويچه وله (صداي آلمان) ، با راه اندازي سلسله برنامههاي آموزشي-فرهنگي تحت عنوان "بشنو و بياموز"، در صدد تقويت فرهنگ عامه است که ميتواند به آوردن تغييرات در اجتماع بيانجامد.

رسانه ها با برنامه های فرهنگی مناسب می توانند مشوق تغییرات مهمی درسطوح پایین جامعه شوند

رسانه ها با برنامه های فرهنگی مناسب می توانند مشوق تغییرات مهمی درسطوح پایین جامعه شوند

اين برنامهي آموزشي-فرهنگي بخش افغانستان دويچه وله، به شکل درامههاي راديويي به زبانهاي پشتو و دري، توليد و نشر ميشوند. به تعداد بيست تن از نويسندگان کشور، که در برنامهي "بشنو و بياموز" با راديو صداي آلمان همکاري ميکنند، در يک ورکشاپ دو روزه در کابل، امروز کارهاي خود را آغاز کردند.

عبدالواحد رفيعي، نويسندهاي که در اين برنامهي دويچه وله شرکت دارد، معتقد است که فعاليتهاي فرهنگي-آموزشي به همان اندازهي که مسووليت نهادهاي دولتي است، مسووليت رسانهها نيز ميباشد.

رفيعي ميگويد: « متاسفانه از اين مساله (برنامههاي فرهنگي- آموزشي رسانهها) کاملا غفلت شده، و ما صرف چشم دوخته ايم به مکتب ها و وزارتخانه ها و بعض نهادها. من ميتوانم ادعا کنم که هم مکتب و هم وزارتخانههايي که کار فرهنگي ميکنند و هم نهادهايي که کار فرهنگي ميکنند، در برابر رسانهها در واقع متحمل شکست شده اند».

آموزش و سرگرمي، بخشي از مسووليتهاي وظيفوي رسانهها شمرده ميشود. اما به باور آگاهان در افغانستان با وجود گسترش فعاليتهاي رسانهاي و کثرت رسانهها، برنامه هاي فرهنگي بسيار محدود است. از سوي ديگر، بسياري برنامههاي سرگرمي در رسانهها، جنبهي آموزشي ندارند.

خالد نویسا داستان نویس وفرهنگی سرشناس افغانستان

خالد نویسا داستان نویس وفرهنگی سرشناس افغانستان

رفيعي ميافزايد: « خيلي از برنامههايي که فعلا در رسانههاي افغانستان ارايه ميشود تحت عنوان برنامههاي فرهنگي، آن معيارهايي را که براي فرهنگي بودن برنامه داشته باشند، ندارند. فرضا بيشتر برنامههايي که به نام برنامههاي فرهنگي-ادبي ارايه ميشود، بخش وسيع اش پر شده از برنامههاي مبتذل شبيه به پخش موسيقي که اگر آن را هم جزو فرهنگ بگيريم، و يا فرضا نمايش هاي بسيار سطح پاييني که برنامههاي فرهنگي را به هر حال، پر ميکند".

آن تعداد از رسانههايي که به صورت جدي به مسايل مي پردازند، بيشتر فعاليتهاي شان در عرصههاي سياسي است.

خالد نويسا، فعال فرهنگي و داستان نويس، که در برنامهي "بشنو و بياموز" با دويچه وله همکاري مي کند، معتقد است که باوجود فعاليت برخي انجمنها در بخش هاي فرهنگي، اما فعاليت فرهنگي در افغانستان بيشتر فردي بوده است که بعد از سقوط طالبان، دارد مسنجم ميشود.

نويسا ميافزايد: « بعد از سقوط طالبها و حتا مي شود پيش از آن کارهاي فرهنگي را به نوعي راهگشا و منسجم تعريف کرد. اما رويهم رفته، پس از اين که سياست در جامعه افغاني حرف اول را ميزند، کار براي فرهنگ در حاشيه ميماند».

به اين لحاظ، آگاهان معتقد اند که نقش برنامههاي فرهنگي-آموزشي در رسانههاي افغانستان همچنان کمرنگ است.

عبدالواحد رفیعی نویسنده ای که دربرنامه بشنو وبیاموز دویچه وله شرکت دارد

عبدالواحد رفیعی نویسنده ای که دربرنامه بشنو وبیاموز دویچه وله شرکت دارد

تغيير از سطح پايين اجتماع، روند تکاملي اي شمرده مي شود که رسانهها عامل و ابزار اصلي آن هستند. امروز بخشي از مشکل در افغانستان، از عدم مسووليت پذيري ناشي ميشود. مسووليت پذيري به همان اندازه که يک مسالهي سياسي در سطح رهبري جامعه است، يک مسالهي اخلاقي-فردي براي فرد فرد اجتماع است. و اين مسووليت پذيري است که سهم گيري مردم در کليه عرصهها را موجب ميشود.

اما به باور فعالان فرهنگي، فعاليتهاي فرهنگي در با مشکلاتي روبه رو است.

خالد نويسا ميافزايد: "دلگرمي و يک نيازي براي کارهاي فرهنگي در افغانستان، دچار يک سردرگمي و بنبست شده. توضيح بيشتر اين که، حالا فرهنگيان ما در کل و نويسندگان ما به صورت خاص، راهي را پيدا نکرده اند که همان مسووليت و تعهدي را که دارند، ارايه بدهند يا در موردش کار بکنند".

نويسا معتقد است که بخشي از فعاليتهاي فرهنگي- آموزشي رسانهها راهگشا اند اما بخشي از اين برنامهها، صرف پرکردن برنامه است.

نويسا ميافزايد: "ميتوانم صراحتا بگويم که برخي از اين کارها، خيلي آموزنده است، يعني راهگشا است. اما برخي از اين کارها، راه خود را نيافته اند و يک نوع پراکندگي وجود دارد که اميدوار هستم به تدريج حل شود".

سید روح الله یاسر همآهنگ سازنده ورکشاپ

سید روح الله یاسر همآهنگ سازنده ورکشاپ

بخش افغانستان صداي آلمان، با راه اندازي برنامهي فرهنگي "بشنو و بياموز" به عنوان بخشي از برنامههاي فرهنگي خود، در تلاش است تا نقشي را که در راستاي فرهنگي و آموزشي دارد، به انجام رساند.

مسووليت همآهنگ سازي اين ورکشاپ را سيدروح الله ياسر عضو هيئت دبيران برنامه هاي افغانستان راديو دويچه وله به عهده دارد.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی