بشر دوست: ″امین فرهنگ باید به طرف خانه خود برود″ | مصاحبه ها | DW | 24.01.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بشر دوست: "امین فرهنگ باید به طرف خانه خود برود"

احتکار وافزايش سرسام آور و غير قابل کنترول قيمت هاي مواد اوليه در افغانستان، باعث شد که مير محمد امين فرهنگ وزير تجارت و صنايع در آغاز هفته آينده در پارلمان افغانستان مورد استيضاح قرار گيرد. اما اظهارات بشر دوست يکي از نمايندگان مردم در پارلمان نشان مي دهد که استيضاح قانوني از يک وزير در افغانستان با چه موانعي رو برو است.

داکتر رمضان بشر دوست

داکتر رمضان بشر دوست

آنچه که در ذيل مي آيد، چکيده اي است از يک گفتگوي بخش دري صداي آلمان با داکتر رمضان بشر دوست در باره وضعيت پارلمان افغانستان و رابطه ويژه اي آن با قوه مجريه:

رمضان بشر دوست دليل پافشاري اش را بر استيضاح امين فرهنگ در برابر نمانيدگان مردم در پارلمان چنين بيان داشت:

"وقتي که ديديم که وزير تجارت و صنايع ما معاش مي گيرد، معاش بسيار سنگين و گزاف را از بودجه دولت مي گيرد، اما قادر نيست وظيفه خود را را انجام بدهد، پس ما ديديم که موجوديت او برا ي افغانستان چه موثريتي دارد. چون او اين موثريت را نداشت ، پس ما در خواست کرديم که استيحضاح شود. خوشبختانه 20 در صد آراي وکلا را که فانون اساسي تقاضا مي کند، بيش از 20 در صد وکلا امضا کردند."

آقاي بشر دوست پيش از آغاز رخصتي هاي زمستاني وکلا در دو ماه پيش، تقاضاي کتبي خود را دال بر استيحضاح وزير تجارت و صنايع به منشي ولسي جرگه پيش کرده بود اما نظر به اظهارات خود او، محمد يونس قانوني رئيس پارلمان تلاش داشت تا اين تقاضا را با "بهانه تراشي و مشکل تراشي" هاي گوناگون از آجندا بيرون کند. آقاي بشر دوست دليل اين مشکل تراشي ها را چنين بيان داشت:

"اين مشکل تراشي ها به خاطر اين است که من فکر مي کنم که در پارلمان کساني در صف رهبري هستند که با سطح رهبري قواي اجرائيه در امتيازاتي که فعلا ً از دولت افغانستان مي گيرند، شريک هستند. آقاي قانوني مثلا ً سه و نيم هزار دالر معاش مي گيرد و امتيازات ديگر هم مي گيرد؛ و اينان غير مستقيم با حکومت افغانستان، با قوه اجرائيه در معامله متداوم قرار دارند.

اين معاش گزاف که به وکلا داده مي شود، اين ده هزار دالري که به موتر وکلا داد و من نگرفتم، اين چهار محافظي که آقاي کرزي براي آنان منظور کردند، کل اين ها در يک رابطه داد و ستد و معاملات متداوم اجرا مي شود. و هيچ گاهي آن ها نمي توانند اين امتيازات را بگيرند، اگر آقاي کرزي با اين ها موافقه نکند. چون آقاي کرزي با اين ها همکاري مي کند و به خواست اين ها جواب مي دهد، اين ها در موجوديت آقاي کرزي، امتياز خود را مي بيند. مثال ساده اش را مي زنم:

وقتي آقاي سپنتا استيضاح شد و آقاي کرزي از ستره محکمه افغانستان نظر خواست و نظرش غير قانوني بود، ولسي جرگه ما درست به اعتصاب زد که بيشتر از دو روز دوام نکرد، چرا در روز سوم اعتصاب را شکستند؟ به خاطر آنکه با رئيس صاحب (کرزي) صحبت کرده بودند؛ معاش وکلا در همان لحظه از 55 هزار افغاني به 100 هزار افغاني بالا رفت ... بعضي وکلاي ما متأسفانه مسأله آقاي سپنتا را فروختند، بسيار گزاف هم قيمتش را حاصل کردند."

آقاي بشر دوست دليل اساسي استيضاح امين فرهنگ وزير تجارت و صنايع را چنين بيان داشت:

"ما از آقاي فرهنگ اين سوال را مي کنيم، وقتي که تصدي ها خصوصي شد، چرا جواز خصوصي شدن آن ها به کساني داده شد که به قوانين و مقررات کشور عمل نمي کنند؛ چرا آقاي وزير ما مسئوليت قانوني دارد، مانع نمي شود که شريان هاي اقتصادي کشور در دست يک گروپ مافيايي بيفتد؟

بشر دوست در جاي ديگري اين ادعاي آقاي فرهنگ را که دليل بالا رفتن قيمت ها اعلام حالت اضطراري در پاکستان است، رد کرده مي گويد:

"اين يک واقعيت کاذب است، به خاطر اينکه پيش از يک ماه مي شود که در پاکستان حالت اضطراري برداشته شده است و حالت عادي آمده است، اما قيمت ها روز به روز در کابل بالا مي رود ... بنابراين آقاي فرهنگ از نظر قوانين افغانستان و لايحه وظايفي وزارت تجارت و صنايع نتوانستند وظيفه و صلاحيت خود را انجام دهند. اما وقتي کسي وظيفه خود را انجام داده نمي تواند، بايد او را دولت يا پارلمان ما به خانه اش روان کند، يا خودش اين وجدان را داشته باشد که اعتراف کند که من از صلاحيت اين کار برآمده نتوانستم و معذرت مي خواهم. ... امين فرهنگ بايد در اثر عدم راي اعتماد طبق قانون طرف خانه خود برود، مثل اينکه وزير مهاجرين طرف خانه خود رفت. "
آگهی