برگشتگان به ولسوالي گرمسير ازميزان تخريبات خشمگين اند | مجله حقوق بشر | DW | 07.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

برگشتگان به ولسوالي گرمسير ازميزان تخريبات خشمگين اند

اکنون جنگ متوقف گرديده است وساکنان اين ولسوالي دوباره به زمينها وخانه هاي شان برگشته اند. اما هنوز خشم ازميزان تخريبات وترس ازآينده نامعلوم دربين کساني که برگشته اند، حاکم است.

دربسیاری موارد دربدل تخریب یک خانه به مالک آن 100 دالر پرداخته می شود

دربسیاری موارد دربدل تخریب یک خانه به مالک آن 100 دالر پرداخته می شود

دو ماه پيش ، يعني درماه اپريل ، نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا درافغانستان ، عملياتي را زير عنوان " آزاده اوسه " يعني آزاد باش ، درولسوالي گرمسير ولايت هلمند ، عليه جنگجويان طالب به راه انداخت. اکنون جنگ متوقف گرديده است وساکنان اين ولسوالي دوباره به زمينها وخانه هاي شان برگشته اند. اما هنوز خشم ازميزان تخريبات وترس ازآينده نامعلوم دربين کساني که برگشته اند، حاکم است.

گرچه باز موسيقي به گرمسير برگشته است وبازارولسوالي آگنده ازطنين موسيقي است و مردم به معاملات وخريد وفروش شان مصروف اند. اما احساس خشم وويراني وترس به کلي کسي را رها نکرده است.

محب الله يک تن ازاهالي قريه خارکوه ولسوالي که تازه برگشته است چنين مي گويد:

" ما دوماه پيش گرمسير را ترک گفتيم.فقط چند روز پيش دوباره برگشتم . اما نتوانستم خانه ام را بيابم . درپيش روي خانه ء ما درخت توت بزرگي وجود داشت، اما اکنون کاملاً سياه است. بسياري شاخه هايش تکيده اند. نزديک به تنه ء درخت پارچه هاي لباس وساير خاشاک وجود داشتند. من چيزي را درشاخه هاي فروتکيده ديدم وقتي که نزديک شدم پوست سرانساني را ديدم که سياه شده بود."

غلام منگل والي هلمند عمليات اخير را حامل تلفات بزرگي برطالبان دانسته ومي گويد:

" درجريان اين عمليات 500 تن طالب خارجي به شمول عربها، چچينيها، وپنجابيها کشته شدند.... بسياري مردم محل بيجا شدند، يا به دشتهاي اطراف گرمسير رفتند ويا به لشکرگاه . ما براي 1500 خانواده کمک کرديم . با بزرگان قبايل درگرمسير مذاکره داشتيم . آنها وعده کردند که به حفظ امنيت کمک بکنند واکنون مي بينيم که گرمسير محفوظ است .

مطابق به اظهار مردم ومقامات امريکايي شايد والي نامبرده اين ارقام را بيشترتخمين کرده باشد.کپتان کيلي فروشهور، افسرآمريکايي اوضاع را " با ثبات اما نه اطمينان بخش " مي خواند. او مي گويد: " شورشيان هنوز دراينجا استند."

گل ولي يکي ديگرازساکنان منطقه اظهارات اورا تاييد کرده ومي گويد:" طالبان هنوز درگرمسيرهستند... تنها درمناطقي که نزديک به مرکز ولسوالي مانند خارکوه وهزاره جفت اند، آنها حضورندارند. باقي درديگرنقاط ولسوالي بسياراند. بعض اوقات هنوز هم حملات چريکي مي کنند".

امريکاييان يک صندوق مالي ايجاد نموده اند تا به کساني که خانه هاي شان دراثر اين عمليات تخريب گرديده است، جبران خسارت بپردازند. گفته مي شود که تا تاريخ 27 ام ماه جولاي براي 400 نفري که مدعي بوده اند خانه هاي شان تخريب شده است، حدود 480000 دالرپرداخته شده است.

اما مردم ازاين شيوه پرداخت خسارت توسط امريکاييان راضي نيستند. سيد گل يکي ازاهالي مي گويد:" خانه من درهزاره جفت کاملاً تخريب شد. من تذکره ام را به آنها دادم . آنها خانه مرا روي نقشه تعيين کردند. بعد 6500 روپيه پاکستاني به من دادند". سيدگل مي گويد ديگران پول بيشتر مي گيرند. کدام قانون براي پرداخت خسارات وجود ندارد.

گزارش نهايي کميته المپيک درمورد بازيهاي پيکنگ

ستادیوم المپیا درپیکنگ که شاهکار مهندسی است

ستادیوم المپیا درپیکنگ که شاهکار مهندسی است

کميته بين المللي المپيک به روز سه شبنه گفته است : تدارک براي بازيهاي المپياي پيکنگ يک تجربه فوق العاده بوده است، اما بحراناتي که مرحله نهايي پيشبرد آن را دربرمي گيرند، درس مهمي براي آينده مي باشد.

سه روزپيش ازافتتاح بازيهاي المپيک ، درگزارش نهايي که ازپيشرفت کارها درپيکنگ ارائه شده است، هاين فربروگن مفتش کل کميته بين المللي المپيک گفته است که افکارکميته بين المللي صحيح تر بوده است.

فربروگن دريک همايش کميته بين المللي المپيک درپيکنگ گفته است: " درکليت آن اين يک تجربه انساني باور نکردني و خارق العاده است... ما دراينجا يک لحظه فراموش ناشدني را درتاريخ المپيک تجليل مي کنيم ".

فربروگن گفته است: پيکنگ درسراسراين مرحله سرعت تدارک را نگه داشت ، اما ناگهان بحراناتي به وجود آمدند که موجب نگراني گرديدند.

انتقال مشعل بين المللي المپيا، با اعتراضاتي همراه شد که مي توانستند به تحريم ناگهاني المپيا منجر شوند. سانسورانترنت وساير حوادث بايد محتاطانه مورد تحليل قرارگيرند وازآن درسهاي کشيده شود.

اعتراضات خشونتبار، درمخالفت با اجراات چين دربخش حقوق بشر وسياست اين کشوردرمورد تبت ومنطقه دارفور درسودان ، براي هفته ها جريان انتقال مشعل المپيا را خدشه دارساختند.

فربروگن گفته است : " تصميم گيري براي تفويض بازيهاي المپيا به چين، بدون چالش نبود. ما ازاين چالشها آگاه بوديم ، گاهي انها را فراموش مي کرديم ".

" دراينده ما نياز به آن داريم که دست برترداشته وپيشاپيش فعال باشيم... ما نمي توانيم بگذاريم گروگان گروههاي فشارو منافع غالب گرديم ".

تحريم رد شد

ديک پوند، يک عضو برجسته کميته بين المللي المپيک گفت : به خاطراعتراضات ، نزديک بود کانادا بازيها را تحريم بکند. پوند به فربروگن گفت :" آن بخش جهان که ما درآنجا بوديم ، پربود ازاشکال تحريمها". وي افزود: " افکارعامه وافکار سياسي همه به سود تحريم بازيها بودند . تنها تراژيدي زلزله درچين بود که افکار را تغييرداد. ورنه امکان داشت چيزي بسياربسيارجدي صورت بگيرد. " وي افزود" نزديک بود فاجعه اي به وجود آيد".

دردوازدهم ماه مي ، درمرکزايالت سيچوان واقع درجنوب غرب چين، قريب به 70000انسان دراثر زلزله کشته شدند واين امرموجب برانگيختن همنوايي واعانه به زلزله زدگان ازسرتا سرجهان گرديد.

فربروگن گفت : درحالي که اين بحرانات شايد نياز به تحليل داشته باشند، لاکن آنچه روشن است اينکه کميته بين المللي المپيک ، مسوول حوادثي نبود که خارج ازکنترولش قرار داشتند. " ميزبان ما چين بود واين بازيها بايد دربافت هرملت مورد مطالعه قرار گيرند. نبايستي انتظار داشت که کميته بين المللي المپيک و جنبش المپيک مواردي را حل وفصل بکند که خارج ازبازيها قراردارند".

به روزشنبه کميته بين المللي المپيک گفته است که بسيار ساده انگارانه خواهد بود هرگاه انتظار داشته باشيم که چين درجريان بازيهاي المپيا ، دسترسي به رسانه هاي غيرفلترشده را ميسرمي سازد. درهفته گذشته چينيها دسترسي به وب سايتها را ممنوع قرارداده بودند، اما هنگامي که کميته بين المللي المپيک به آنها خاطر نشان کرد که مطابق به قرارقبلي بايد دسترسي به رسانه ها بلامانع باشد، به روزپنجشنبه ، ممانعت را ازميان بردند.

ژاک روژه، رئيس کميته بين المللي المپيک، از آمادگيها و مشارکت بي نظيرعامه مردم که در آن بيش از 1.2 مليون چيني کمک کرده بودند ، ستايش کرده و ابراز آروزمندي نمود که بازيهاي المپيک ازتاريخ 8-24 ام ماه آگست ، موفقيت عظيمي باشند.

رئيس کميته المپيک درپايان گفت : " آرزومندم در24 ام اگست بتوانيم نتايج درخشاني داشته باشيم ".

آگهی