برخي از اراکين دولت از برخورد برخي اعضاي مشرانو جرگه شکايت دارند. | مصاحبه ها | DW | 09.11.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

برخي از اراکين دولت از برخورد برخي اعضاي مشرانو جرگه شکايت دارند.

مشرانو جرگه افغانستان مانند ولسي جرگه مي تواند اراکين دولت را مورد استجواب قراردهد. به همين اساس برخي کمسيونهاي مشرانو جرگه گاه گاهي اعضاي کابينه آقاي کرزي را براي پاسخ گفتن به پرسش هاي کمسيونها فرامي خوانند.

اکثراً وکلای شورای ملی افغانستان برای وساطت خویش وقوم خود به وزارتخانه ها رجوع می کنند

اکثراً وکلای شورای ملی افغانستان برای وساطت خویش وقوم خود به وزارتخانه ها رجوع می کنند

مشرانو جرگه افغانستان مانند ولسي جرگه مي تواند اراکين دولت را مورد استجواب قراردهد. به همين اساس برخي کمسيونهاي مشرانو جرگه گاه گاهي اعضاي کابينه آقاي کرزي را براي پاسخ گفتن به پرسش هاي کمسيونها فرامي خوانند.

ثريا پيکان معين تدريسي وزارت تحصيلات عالي افغانستان چند روزپيش به کمسيون تحصيلات عالي ومعارف مشرانو جرگه فراخوانده شده بود. معين نامبرده ازاين شکايت دارد که اعضاي کمسيون متذکره باوي برخورد نادرست داشته اند.

ثريا پيکان :

" اين اولين بارنيست که ما دعوت مي شويم وروي مسائل تحصيلات عالي بحث مي کنيم . درقدم اول اعضاي محترم کمسيون حاضرنبودند. حدود 9 چوکي خالي بود. بعداً يکي پي ديگري آمدنداما اجندايي وجود نداشت تابه اساس آن بحث صورت مي گرفت. وقتي که ما مسائل رابراي شان تشريح کرديم ؛ بدون اينکه کدام حرفي گفته باشند، به ما گفتند که دلايل شما قناعت بخش نيست.خودت ازقانون ومقررات مي گويي اما دراين کشور چه حالت وجود دارد. مانه مي توانيم به اينگونه حرفها قناعت کنيم. هرچه زود تربايد اين شاگردها شامل شوند، درغيرآن درظرف يک هفته خودت ووزيرت را ازکار برکنارمي کنيم وبه آقاي کرزي مي گوييم که خانم پيکان را ازکاربرطرف کند. من برايش گفتم که من معين وزارت استم ويک پست سياسي دارم ، بامن نبايد چنين برخوردصورت بگيرد. آيا شما با ديگران هم چنين برخورد داريد؟ - بدون اينکه جواب پرسش مرا بدهند – به ما گفتند خارج شويد!"

ازطرف ديگربرخي ازوزراي آقاي کرزي شکايت ازاين دارند که که وکلاي مردم ازآنها تقاضاي خلاف قانون ومقررات ادارات آنها را دارند. چنانکه چندي قبل داکترسپنتا وزيرامورخارجه نيزازاين مسئله شکايت نمود.

ثريا پيکان نيز ازاين گونه خواستهاي وکلاي مردم خسته شده است.

معين تدريسي وزارت تحصيلات عالي مي گويد:

" متاسفانه تقاضا ها ازاين قرار اند که قوم يا خويش مرا به طب شامل مي کني ويا اينکه افرادي که آقا معرفي مي کند بايد بورسيه تحصيلي به دست آورند. درحالي که اينجا رقابت مطرح است. دراينجا امتحان گرفته مي شود وزيرنظرهيئت بررسي مي شود؛ هرکسي که لايق بود برنده شده ومي تواند بورسيه تحصيلي را کسب کند ؛ ويااينکه به فاکولته دلخواهش شامل گردد. بنابراين تقاضاهايي صورت مي گيرند که به خاطرضربه زدن به سطح علمي تحصيلات عالي مي باشند."

به خاطربررسي اين قضيه با نورالله معمارمعاون کمسيون تحصيلات عالي ومعارف مشرانو جرگه تماس تلفوني گرفته شد. آقاي معماردرزمينه چنين گفت :

" اوتنها نبود؛ رئيس صاحب واعضا هم بودند. مجلس معقول بود وتمام سوالها وجوابها هم معقول ارائه شدند. اوکدام شکايت هم نداشت که عده اي ازوکلا ويا سناتوران خواهشات مشخصي دارند وبه اساس آن تقاضاي غلط مي کنند."

آگهی