براي 120خانواده فقيرومغاره نشين درباميان سرپناه ساخته مي شود | افغانستان | DW | 02.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

براي 120خانواده فقيرومغاره نشين درباميان سرپناه ساخته مي شود

براي يکصدوبيست خانواده فقيروبي بضاعت دردشت قشقه واقع درمرکزولايت باميان خانه وسرپناه ساخته مي شود. اين خانه وسرپناه براي افرادبي بضاعت ومغاره نشين توزيع مي شوند.هزينه ي ساخت اين سرپناها توسط موسسه يوک پيک که يک نهادخيريه از طرف کمپني هاي الکترونيکي اروپا است ،تمويل مي شوند.

درهفته ای جاری پس ازافتتاح نخستین جاده آسفالت دربامیان پروژه ای خانه سازی برای خانواده های مغاره نشین بامیان آغازبکارنموده است.

درهفته ای جاری پس ازافتتاح نخستین جاده آسفالت دربامیان پروژه ای خانه سازی برای خانواده های مغاره نشین بامیان آغازبکارنموده است.

خانم داکترحبيبه سرابي والي باميان دراين رابطه گفت:موسسه يوک پيک حاضرشدندکه يکصدوبيست خانه را به آسيب پذيرترين قشرجامعه باميان اعمارکند. وي اضافه نمودکه : دررابطه توزيع زمين برنامه قبلي داشتيم که به دليل عدم تطبيق نقشه به تعويق افتاده بود،که خوشبختانه موسسه يوک پيک حاضربه اعماراين شهرک شد.

والي باميان علاوه نمود :براي اين که عدالت اجتماعي رعايت شده باشد،به تعداد ده شماره زمين را به برادران تاجيک که مغاره نشين هم نبودند ،اختصاص داديم تا آسب پذيرترين وفقير ترين افرادخودرا معرفي نمايند.

آقاي انجنير هارون اوريا معاون موسسه اي يوک پيک دررابطه به کمک هاي اين موسسه گفت:يکصدوبيست خانه، که هرخانه به تعدادسه اتاق، تشناب وآشپزخانه بصورت چوب پوش به مساحت چهارونيم بسوه همراه با چهارديواري براي اهالي که درمغاره ها زندگي مي کنند ومستحق اند، ساخته مي شود.

اين که اين سرپناه ها چه موقع دراختيارمستحقين قرارخواهندگرفت،انجنيراوريا مي گويد:ما همه آمادگي ها را داريم ومنتظرنقشه اي وزارت شهرسازي هستيم که مطابق نقشه وبرنامه کارخود را آغازنماييم.

وي همچنان ازادامه کمک هاي اين موسسه يادآورشده گفت: به طول چهل کيلومترخيابانها بشکل اساسي درنظرداريم که 37 کيلومترآن درولسوالي ورس وسه کيلومتر آن درخودشهرک ساخته مي شود.

سيد محمدعلي26ساله يکتن ازافرادي که مغاره نشين است و مستحق سرپناه شناخته شده ،درحالي که خوشي درسيماي وي هويدا است مي گويد:احساس خوشي مي کنيم و از رونداين کار بسيارخوشنودهستم.

آقاي سيد محمدعلي همچنان اضافه نمودکه: افرادمغاره نشين وفقراي واقعي شامل اين کمک ها شده است. ولي بازهم ممکن است که درگوشه وکنارمستحقين باقي مانده باشد.

اين اولين برنامه سرپناه سازي است که درولايت باميان آغاز مي گردد.

اين درحاليست مردم درمرکز باميان هنوزهم، درفاصله اي يک کيلومتري شهر، درمغارهابه سرمي برند.

آگهی